Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - JAMES 5

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  5:1 Ascultayi acum voi, bogayilor! Plkngeyi wi tknguiyi-vq, din pricina nenorocirilor, cari au sq vinq peste voi.

  5:2 Bogqyiile voastre au putrezit, wi hainele voastre sknt roase de molii.

  5:3 Aurul wi argintul vostru au ruginit; wi rugina lor va fi o dovadq kmpotriva voastrq: ca focul are sq vq mqnknce carnea! V`ayi strkns comori kn zilele din urmq!

  5:4 Iatq cq plata lucrqtorilor, cari v`au secerat ckmpiile, wi pe care le-ayi oprit -o, prin knwelqciune, strigq! Wi strigqtele secerqtorilor au ajuns la urechile Domnului owtirilor.

  5:5 Ayi trqit pe pqmknt kn plqceri wi kn desfqtqri. V`ayi sqturat inimile chiar kntr`o zi de mqcel.

  5:6 Ayi oskndit, ayi omorkt pe cel neprihqnit, care nu vi se kmpotrivea!

  5:7 Fiyi dar kndelung rqbdqtori, frayilor, pknq la venirea Domnului. Iatq cq plugarul awteaptq roada scumpq a pqmkntului, wi o awteaptq cu rqbdare, pknq primewte ploaie timpurie wi tkrzie.

  5:8 Fiyi wi voi kndelung rqbdqtori, kntqriyi-vq inimile, cqci venirea Domnului este aproape.

  5:9 Nu vq plkngeyi unii kmpotriva altora, frayilor, ca sq nu fiyi judecayi: iatq cq Judecqtorul este chiar la uwq.

  5:10 Frayii mei, luayi ca pildq de suferinyq wi de rqbdare pe proorocii, cari au vorbit kn Numele Domnului.

  5:11 Iatq, noi numim fericiyi pe cei ce au rqbdat. Ayi auzit vorbindu-se despre rqbdarea lui Iov, wi ayi vqzut ce sfkrwit i -a dat Domnul, wi cum Domnul este plin de milq wi de kndurare.

  5:12 Mai pe sus de toate, frayii mei, sq nu vq jurayi nici pe cer, nici pe pqmknt, nici cu vreun altfel de jurqmknt. Ci ,,da`` al vostru sq fie ,,da``; wi ,,nu`` sq fie ,,nu``, ca sq nu cqdeyi supt judecatq.

  5:13 Este vreunul printre voi kn suferinyq? Sq se roage! Este vreunul cu inimq bunq? Sq cknte ckntqri de laudq!

  5:14 Este vreunul printre voi bolnav? Sq cheme pe presbiterii (Sau: bqtrkni.). Bisericii; wi sq se roage pentru el, dupq ce -l vor unge cu untdelemn kn Numele Domnului.

  5:15 Rugqciunea fqcutq cu credinyq va mkntui pe cel bolnav, wi Domnul kl va knsqnqtowa; wi dacq a fqcut pqcate, ki vor fi iertate.

  5:16 Mqrturisiyi-vq unii altora pqcatele, wi rugayi-vq unii pentru alyii, ca sq fiyi vindecayi. Mare putere are rugqciunea fierbinte a celui neprihqnit.

  5:17 Ilie era un om supus acelorawi slqbiciuni ca wi noi; wi s`a rugat cu stqruinyq sq nu ploaie, wi n`a plouat deloc kn yarq trei ani wi wase luni.

  5:18 Apoi s`a rugat din nou, wi cerul a dat ploaie, wi pqmkntul wi -a dat rodul.

  5:19 Frayilor, dacq s`a rqtqcit vreunul dintre voi dela adevqr, wi -l kntoarce un altul,

  5:20 sq wtiyi cq cine kntoarce pe un pqcqtos dela rqtqcirea cqii lui, va mkntui un suflet dela moarte, wi va acoperi o sumedenie de pqcate


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск