Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - JEREMIAH 25

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  25:1 Cuvkntul, care a fost spus lui Ieremia despre tot poporul lui Iuda, kn al patrulea an al Ioiachim, fiul lui Iosia, kmpqratul lui Iuda-acesta era cel dintki an al lui Nebucadneyar, kmpqratul Babilonului-

  25:2 cuvknt, pe care l -a rostit Ieremia knaintea kntregului popor al lui Iuda wi knaintea tuturor locuitorilor Ierusalimului, zicknd:

  25:3 ,,De la al treisprezecelea an al lui Iosia, fiul lui Amon, kmpqratul lui Iuda, sknt douqzeci wi trei de ani de cknd mi -a vorbit Cuvkntul Domnului; v`am vorbit de dimineayq, wi n`ayi ascultat.

  25:4 Domnul v`a trimes pe toyi slujitorii Sqi proorocii, i -a trimes disdedimineayq; wi n`ayi ascultat, n`ayi plecat urechea sq ascultayi.

  25:5 Ei au zis: ,Kntoarceyi-vq fiecare dela calea voastrq cea rea wi dela rqutatea faptelor voastre, wi veyi rqmknea kn yara pe care v`am dat -o vouq wi pqrinyilor vowtri, din vecinicie kn vecinicie;

  25:6 nu vq duceyi dupq alyi dumnezei, ca sq le slujiyi wi sq vq knchinayi knaintea lor, nu Mq mkniayi prin lucrarea mknilor voastre, wi nu vq voi face niciun rqu!`

  25:7 Dar nu M`ayi ascultat, zice Domnul, ci M`ayi mkniat prin lucrarea mknilor voastre, spre nenorocirea voastrq.``

  25:8 De aceea, awa vorbewte Domnul owtirilor: ,,Pentru cq n`ayi ascultat cuvintele Mele,

  25:9 iatq, voi trimete sq aducq toate popoarele dela miazqnoapte, zice Domnul; wi voi trimete la robul Meu Nebucadneyar, kmpqratul Babilonului; ki voi aduce kmpotriva acestei yqri wi kmpotriva locuitorilor ei, wi kmpotriva tuturor acestor neamuri de jur kmprejur, ca sq le nimiceascq cu desqvkrwire wi sq facq din ele un pustiu wi o pricinq de batjocurq, niwte dqrkmqturi vecinice.

  25:10 Voi face sq knceteze kntre ei strigqtele de bucurie wi strigqtele de veselie, ckntecele mirelui wi ckntecele miresei, uruitul morii wi lumina lqmpii.

  25:11 Toatq yara aceasta va fi o paraginq, un pustiu, wi neamurile acestea vor fi supuse kmpqratului Babilonului timp de waptezeci de ani.

  25:12 Dar cknd se vor kmplini acewti waptezeci de ani, voi pedepsi pe kmpqratul Babilonului wi pe neamul acela, zice Domnul, pentru nelegiuirile lor; voi pedepsi yara Haldeilor, wi o voi preface kn niwte dqrkmqturi vecinice.

  25:13 Voi aduce peste yara aceea toate lucrurile pe cari le-am vestit despre ea, tot ce este scris kn cartea aceasta, tot ce a proorocit Ieremia despre toate neamurile.

  25:14 Cqci neamuri puternice wi kmpqrayi mari le vor supune wi pe ele, wi le voi rqsplqti dupq faptele wi lucrarea mknilor lor.``

  25:15 Cqci awa mi -a vorbit Domnul, Dumnezeul lui Israel: ,,Ia din mkna Mea, acest potir plin cu vinul mkniei Mele wi dq -l sq bea toate neamurile la cari te voi trimite.

  25:16 Vor bea, wi se vor ameyi wi vor fi ca niwte nebuni, la vederea sqbiei, pe care o voi trimite kn mijlocul lor!

  25:17 Eu am luat potirul din mkna Domnului, wi l-am dat sq -l bea toate neamurile la cari mq trimitea Domnul:

  25:18 Ierusalimului wi cetqyilor lui Iuda, kmpqrayilor wi cqpeteniilor sale, ca sq le prefacq kn dqrkmqturi, kntr`un pustiu, sq -i facq de batjocurq wi de blestem, cum se vede lucrul acesta astqzi;

  25:19 lui Faraon, kmpqratul Egiptului, slujitorilor lui, cqpeteniilor lui, wi tot poporului lui;

  25:20 la toatq Arabia, tuturor kmpqrayilor yqrii Uy, tuturor kmpqrayilor yqrii Filistenilor, Ascalonului, Gazei, Ecronului, wi celor ce au mai rqmas din Asdod;

  25:21 Edomului, Moabului, wi copiilor lui Amon;

  25:22 tuturor kmpqrayilor Tirului, tuturor kmpqrayilor Sidonului, wi kmpqrayilor ostroavelor cari sknt dincolo de mare;

  25:23 Dedanului, Temei, Buzului, wi tuturor celor ce kwi rad colyurile bqrbii,

  25:24 tuturor kmpqrayilor Arabiei, wi tuturor kmpqrayilor Arabilor cari locuiesc kn pustie;

  25:25 tuturor kmpqrayilor Zimrei, tuturor kmpqrayilor Elamului, wi tuturor kmpqrqyilor Mediei;

  25:26 tuturor kmpqrayilor dela miazqnoapte, de aproape sau de departe, wi unora wi altora, wi tuturor kmpqrayiilor lumii cari sknt pe faya pqmkntului. Iar kmpqratul Wewacului va bea dupq ei.

  25:27 ,Sq le spui: ,Awa vorbewte Domnul owtirilor, Dumnezeul lui Israel: ,Beyi, kmbqtayi-vq, wi vqrsayi, wi cqdeyi fqrq sq vq mai ridicayi, la vederea sqbiei pe care o voi trimite kn mijlocul vostru!`

  25:28 ,Wi dacq nu vor vrea sq ia din mkna ta potirul ca sq bea, spune-le: ,Awa vorbewte Domnul owtirilor`: ,Beyi!

  25:29 Cqci iatq cq kn cetatea peste care se cheamq Numele Meu, kncep sq fac rqu: wi voi sq rqmkneyi nepedepsiyi?` ,Nu veyi rqmknea nepedepsiyi, cqci voi chema sabia peste toyi locuitorii pqmkntului, zice Domnul owtirilor.`

  25:30 ,Wi tu, sq le proorocewti toate aceste lucruri, wi sq le spui: ,Domnul va rqcni de sus; din Locawul Lui cel sfknt va face sq -I rqsune glasul; va rqcni kmpotriva locului locuinyei Lui; va striga, ca cei ce calcq kn teasc, kmpotriva tuturor locuitorilor pqmkntului.

  25:31 Vuietul ajunge pknq la marginea pqmkntului; cqci Domnul Se ceartq cu neamurile, intrq la judecatq kmpotriva oricqrei fqpturi, wi dq pe cei rqi pradq sqbiei, zice Domnul.``

  25:32 ,,Awa vorbewte Domnul owtirilor: ,Iatq, nenorocirea merge din popor kn popor, wi o mare furtunq se ridicq dela marginile pqmkntului.

  25:33 Cei pe cari -i va ucide Domnul kn ziua aceea vor fi kntinwi de la un capqt al pqmkntului pknq la celalt; nu vor fi nici jqliyi, nici adunayi, nici kngropayi, ci vor fi un gunoi de pqmknt.

  25:34 Gemeyi, pqstori, wi strigayi! Tqvqliyi-vq kn cenuwq, povqyuitori ai turmelor! Cqci au venit zilele junghierii voastre. Vq voi zdrobi, wi veyi cqdea la pqmknt ca un vas de prey.

  25:35 Nu mai este niciun loc de adqpost pentru pqstori! Nu mai este nici o scqpare pentru povqyuitorii turmelor!

  25:36 Se aud strigqtele pqstorilor, wi gemetele povqyuitorilor turmelor, cqci Domnul le pustiewte locul de pqwune,

  25:37 wi colibele cele liniwtite sknt nimicite de mknia aprinsq a Domnului.

  25:38 El Wi -a pqrqsit locuinya, ca un pui de leu vizuina; awa cq yara le este prefqcutq kn pustie de urgia nimicitorului wi de mknia lui aprinsq.``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск