Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - LEVITICUS 19

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  19:1 Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:

  19:2 ,,Vorbewte kntregei adunqri a copiilor lui Israel, wi spune-le: Fiyi sfinyi, cqci Eu sknt sfknt, Eu, Domnul, Dumnezeul vostru.

  19:3 Fiecare din voi sq cinsteascq pe mamq-sa wi pe tatql squ, wi sq pqzeascq Sabatele Mele. Eu sknt Domnul, Dumnezeul vostru.

  19:4 Sq nu vq kntoarceyi spre idoli, wi sq nu vq faceyi dumnezei turnayi. Eu sknt Domnul, Dumnezeul vostru.

  19:5 Cknd veyi aduce Domnului o jertfq de mulyqmire, s`o aduceyi awa ca sq fie primitq.

  19:6 Jertfa sq fie mkncatq kn ziua cknd o veyi jertfi, sau a doua zi; ce va mai rqmknea pknq a treia zi, sq se ardq kn foc.

  19:7 Dacq va mknca cineva din ea a treia zi, faptul acesta va fi un lucru urkt: jertfa nu va fi primitq.

  19:8 Cine va mknca din ea, kwi va purta vina pqcatului squ, cqci necinstewte ce a fost knchinat Domnului: omul acela va fi nimicit din poporul lui.

  19:9 Cknd veyi secera holdele yqrii, sq lawi nesecerat un coly din ckmpul tqu, wi sq nu strkngi spicele rqmase pe urma secerqtorilor.

  19:10 Nici sq nu culegi strugurii rqmawi dupq cules kn via ta, wi sq nu strkngi boabele cari vor cqdea din ei. Sq le lawi sqracului wi strqinului. Eu sknt Domnul, Dumnezeul vostru.

  19:11 Sq nu furayi, wi sq nu minyiyi, nici sq nu vq knwelayi unii pe alyii.

  19:12 Sq nu jurayi strkmb pe Numele Meu, cqci ai necinsti astfel Numele Dumnezeului tqu. Eu sknt Domnul.

  19:13 Sq nu asuprewti pe aproapele tqu, wi sq nu storci nimic dela el prin silq. Sq nu oprewti pknq a doua zi plata celui tocmit cu ziua.

  19:14 Sq nu vorbewti de rqu pe un surd, wi sq nu pui knaintea unui orb nimic care sq -l poatq face sq cadq; ci sq te temi de Dumnezeul tqu. Eu sknt Domnul.

  19:15 Sq nu faceyi nedreptate la judecatq: sq nu cauyi la faya sqracului, wi sq nu pqrtinewti pe nimeni din cei mari, ci sq judeci pe aproapele tqu dupq dreptate.

  19:16 Sq nu umbli cu bkrfeli kn poporul tqu. Sq nu te ridici kmpotriva vieyii aproapelui tqu. Eu sknt Domnul.

  19:17 Sq nu urqwti pe fratele tqu kn inima ta; sq mustri pe aproapele tqu, dar sq nu te kncarci cu un pqcat din pricina lui.

  19:18 Sq nu te rqsbuni, wi sq nu yii necaz pe copiii poporului tqu. Sq iubewti pe aproapele tqu ca pe tine knsuyi. Eu sknt Domnul.

  19:19 Sq pqziyi legile Mele. Sq nu kmpreuni vite de douq soiuri deosebite; sq nu sameni kn ogorul tqu douq feluri de seminye; wi sq nu poryi o hainq yesutq din douq feluri de fire.

  19:20 Cknd un om se va culca cu o femeie, roabq logoditq cu un alt bqrbat, wi ea n`a fost rqscumpqratq de tot sau slobozitq, sq fie pedepsiyi amkndoi, dar nu pedepsiyi cu moartea, pentrucq ea nu era slobodq.

  19:21 El sq aducq Domnului pentru vina lui, la uwa cortului kntklnirii, un berbece ca jertfq pentru vinq.

  19:22 Preotul sq facq ispqwire pentru el knaintea Domnului, pentru pqcatul pe care l -a fqcut, cu berbecele adus ca jertfq pentru vinq; wi pqcatul pe care l -a fqcut, ki va fi iertat.

  19:23 Cknd veyi intra kn yarq, wi veyi sqdi tot felul de pomi roditori, roadele lor sq le priviyi ca netqiate kmprejur; timp de trei ani sq fie netqiate kmprejur pentru voi; sq nu mkncayi din ele.

  19:24 Kn al patrulea an, toate roadele sq fie knchinate Domnului, spre lauda Lui.

  19:25 Kn al cincilea an, sq mkncayi roadele, ca ele sq vi se knmulyeascq din ce kn ce mai mult: Eu sknt Domnul, Dumnezeul vostru.

  19:26 Sq nu mkncayi nimic cu sknge. Sq nu ghiciyi dupq vkrcolaci, nici dupq nori.

  19:27 Sq nu vq tqiayi rotund colyurile pqrului, wi sq nu-yi razi colyurile bqrbii.

  19:28 Sq nu vq faceyi tqieturi kn carne pentru un mort, wi sq nu vq faceyi slove sqpate pe voi. Eu sknt Domnul.

  19:29 Sq nu-yi necinstewti fata, dknd -o sq fie curvq, pentruca nu cumva yara sq ajungq un loc de curvie, wi sq se umple de fqrqdelegi.

  19:30 Sq pqziyi Sabatele Mele, wi sq cinstiyi locawul Meu cel sfknt. Eu sknt Domnul.

  19:31 Sq nu vq duceyi la ceice cheamq duhurile moryilor, nici la vrqjitori: sq nu -i kntrebayi, ca sq nu vq spurcayi cu ei. Eu sknt Domnul, Dumnezeul vostru.

  19:32 Sq te scoli knaintea perilor albi, wi sq cinstewti pe bqtrkn. Sq te temi de Dumnezeul tqu. Eu sknt Domnul.

  19:33 Dacq un strqin vine sq locuiascq kmpreunq cu voi kn yara voastrq, sq nu -l asupriyi.

  19:34 Sq vq purtayi cu strqinul care locuiewte kntre voi ca wi cu un bqwtinaw din mijlocul vostru; sq -l iubiyi ca pe voi knwivq, cqci wi voi ayi fost strqini kn yara Egiptului. Eu sknt Domnul, Dumnezeul vostru.

  19:35 Sq nu faceyi nedreptate la judecatq, nici kn mqsurile de lungime, nici kn greutqyi, nici kn mqsurile de kncqpere.

  19:36 Sq aveyi cumpene drepte, greutqyi drepte, efe drepte, wi hine drepte. Eu sknt Domnul, Dumnezeul vostru, care v`am scos din yara Egiptului.

  19:37 Sq pqziyi toate legile Mele wi toate poruncile Mele, wi sq le kmpliniyi. Eu sknt Domnul.``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск