King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page
Bad Advertisement?

GodRules Store:

 • Bargains
 • New Releases
 • Best Sellers
 • Your Own Online Business

  News/Reviews:

 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?
 • GREEK AND HEBREW BIBLE - 2 KINGS 18
  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - FB - TWITTER - GR VIDEOS - GR FORUMS - GR YOUTUBE      2Ki 18:1
  ויהי בשׁנת שׁלשׁ להושׁע בן אלה מלך ישׂראל מלך חזקיה בן אחז מלך יהודה׃
  2Ki 18:2
  בן עשׂרים וחמשׁ שׁנה היה במלכו ועשׂרים ותשׁע שׁנה מלך בירושׁלם ושׁם אמו אבי  בת  זכריה׃
  2Ki 18:3
  ויעשׂ הישׁר בעיני יהוה ככל אשׁר עשׂה דוד אביו׃  
  2Ki 18:4
  הוא הסיר את הבמות ושׁבר את המצבת וכרת את האשׁרה וכתת נחשׁ הנחשׁת אשׁר עשׂה משׁה כי עד הימים ההמה היו בני ישׂראל מקטרים לו  ויקרא  לו  נחשׁתן׃  
  2Ki 18:5
  ביהוה אלהי ישׂראל בטח ואחריו לא היה כמהו בכל מלכי יהודה ואשׁר היו לפניו׃
  2Ki 18:6
  וידבק ביהוה לא סר מאחריו וישׁמר מצותיו אשׁר צוה יהוה את משׁה׃
  2Ki 18:7
  והיה יהוה עמו בכל אשׁר יצא ישׂכיל וימרד במלך אשׁור ולא עבדו׃
  2Ki 18:8
  הוא הכה את פלשׁתים עד עזה ואת גבוליה ממגדל נוצרים עד עיר מבצר׃
  2Ki 18:9
  ויהי בשׁנה הרביעית למלך חזקיהו היא השׁנה השׁביעית להושׁע בן אלה מלך ישׂראל עלה שׁלמנאסר מלך אשׁור על שׁמרון ויצר עליה׃
  2Ki 18:10
  וילכדה מקצה שׁלשׁ שׁנים בשׁנת שׁשׁ לחזקיה היא שׁנת תשׁע להושׁע מלך ישׂראל נלכדה שׁמרון׃
  2Ki 18:11
  ויגל מלך אשׁור את ישׂראל אשׁורה וינחם בחלח ובחבור נהר גוזן וערי מדי׃
  2Ki 18:12
  על אשׁר לא שׁמעו בקול יהוה אלהיהם ויעברו את בריתו את כל אשׁר צוה משׁה עבד יהוה ולא שׁמעו ולא עשׂו׃
  2Ki 18:13
  ובארבע עשׂרה שׁנה למלך חזקיה עלה סנחריב מלך אשׁור על כל ערי יהודה הבצרות ויתפשׂם׃
  2Ki 18:14
  וישׁלח חזקיה מלך יהודה אל מלך אשׁור לכישׁה לאמר חטאתי שׁוב מעלי את אשׁר תתן עלי אשׂא וישׂם מלך אשׁור על חזקיה מלך יהודה שׁלשׁ מאות ככר כסף ושׁלשׁים ככר זהב׃
  2Ki 18:15
  ויתן חזקיה את כל הכסף הנמצא בית יהוה ובאצרות בית המלך׃
  2Ki 18:16
  בעת ההיא קצץ חזקיה את דלתות היכל יהוה ואת האמנות אשׁר צפה חזקיה מלך יהודה ויתנם למלך אשׁור׃
  2Ki 18:17
  וישׁלח מלך אשׁור את תרתן ואת רב  סריס  ואת  רב  שׁקה מן לכישׁ אל המלך חזקיהו בחיל כבד ירושׁלם ויעלו ויבאו ירושׁלם ויעלו ויבאו ויעמדו בתעלת הברכה העליונה אשׁר במסלת שׂדה כובס׃
  2Ki 18:18
  ויקראו אל המלך ויצא אלהם אליקים בן חלקיהו אשׁר על הבית ושׁבנה הספר ויואח בן אסף המזכיר׃
  2Ki 18:19
  ויאמר אלהם רב  שׁקה  אמרו  נא  אל  חזקיהו כה אמר המלך הגדול מלך אשׁור מה הבטחון הזה אשׁר בטחת׃
  2Ki 18:20
  אמרת אך דבר שׂפתים עצה וגבורה למלחמה עתה על מי בטחת כי מרדת׃
  2Ki 18:21
  עתה הנה בטחת לך  על  משׁענת הקנה הרצוץ הזה על מצרים אשׁר יסמך אישׁ עליו ובא בכפו ונקבה כן פרעה מלך מצרים לכל הבטחים עליו׃
  2Ki 18:22
  וכי תאמרון אלי אל יהוה אלהינו בטחנו הלוא הוא אשׁר הסיר חזקיהו את במתיו ואת מזבחתיו ויאמר ליהודה ולירושׁלם לפני המזבח הזה תשׁתחוו בירושׁלם׃
  2Ki 18:23
  ועתה התערב נא את אדני את מלך אשׁור ואתנה לך  אלפים  סוסים  אם  תוכל  לתת  לך  רכבים עליהם׃
  2Ki 18:24
  ואיך תשׁיב את פני פחת אחד עבדי אדני הקטנים ותבטח לך  על  מצרים  לרכב  ולפרשׁים׃
  2Ki 18:25
  עתה המבלעדי יהוה עליתי על המקום הזה להשׁחתו יהוה אמר אלי עלה על הארץ הזאת והשׁחיתה׃
  2Ki 18:26
  ויאמר אליקים בן חלקיהו ושׁבנה ויואח אל רב  שׁקה  דבר  נא  אל  עבדיך  ארמית  כי  שׁמעים אנחנו ואל תדבר עמנו יהודית באזני העם אשׁר על החמה׃
  2Ki 18:27
  ויאמר אליהם רב  שׁקה  העל  אדניך  ואליך  שׁלחני אדני לדבר את הדברים האלה הלא על האנשׁים הישׁבים על החמה לאכל את חריהם ולשׁתות את שׁיניהם עמכם׃
  2Ki 18:28
  ויעמד רב  שׁקה  ויקרא  בקול  גדול  יהודית וידבר ויאמר שׁמעו דבר המלך הגדול מלך אשׁור׃
  2Ki 18:29
  כה אמר המלך אל ישׁיא לכם  חזקיהו  כי  לא  יוכל  להציל  אתכם  מידו׃  
  2Ki 18:30
  ואל יבטח אתכם חזקיהו אל יהוה לאמר הצל יצילנו יהוה ולא תנתן את העיר הזאת ביד מלך אשׁור׃
  2Ki 18:31
  אל תשׁמעו אל חזקיהו כי כה אמר מלך אשׁור עשׂו אתי ברכה וצאו אלי ואכלו אישׁ גפנו ואישׁ תאנתו ושׁתו אישׁ מי בורו׃
  2Ki 18:32
  עד באי ולקחתי אתכם אל ארץ כארצכם ארץ דגן ותירושׁ ארץ לחם וכרמים ארץ זית יצהר ודבשׁ וחיו ולא תמתו ואל תשׁמעו אל חזקיהו כי יסית אתכם לאמר יהוה יצילנו׃
  2Ki 18:33
  ההצל הצילו אלהי הגוים אישׁ את ארצו מיד מלך אשׁור׃
  2Ki 18:34
  איה אלהי חמת וארפד איה אלהי ספרוים הנע ועוה כי הצילו את שׁמרון מידי׃
  2Ki 18:35
  מי בכל אלהי הארצות אשׁר הצילו את ארצם מידי כי יציל יהוה את ירושׁלם מידי׃
  2Ki 18:36
  והחרישׁו העם ולא ענו אתו דבר כי מצות המלך היא לאמר לא תענהו׃
  2Ki 18:37
  ויבא אליקים בן חלקיה אשׁר על הבית ושׁבנא הספר ויואח בן אסף המזכיר אל חזקיהו קרועי בגדים ויגדו לו  דברי  רב  שׁקה׃

  GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

  God Rules.NET
  Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.