اليونانية والعبرية الكتاب المقدس
DEUTERONOMY 4

أَسْبَق بَنْد - تابِع بَنْد - عَوْن


Deu 4:1
ועתה ישׂראל שׁמע אל החקים ואל המשׁפטים אשׁר אנכי מלמד אתכם לעשׂות למען תחיו ובאתם וירשׁתם את הארץ אשׁר יהוה אלהי אבתיכם נתן׃
Deu 4:2
לא תספו על הדבר אשׁר אנכי מצוה אתכם ולא תגרעו ממנו לשׁמר את מצות יהוה אלהיכם אשׁר אנכי מצוה אתכם׃
Deu 4:3
עיניכם הראות את אשׁר עשׂה יהוה בבעל פעור כי כל האישׁ אשׁר הלך אחרי בעל פעור השׁמידו יהוה אלהיך מקרבך׃
Deu 4:4
ואתם הדבקים ביהוה אלהיכם חיים כלכם היום׃
Deu 4:5
ראה למדתי אתכם חקים ומשׁפטים כאשׁר צוני יהוה אלהי לעשׂות כן בקרב הארץ אשׁר אתם באים שׁמה לרשׁתה׃
Deu 4:6
ושׁמרתם ועשׂיתם כי הוא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים אשׁר ישׁמעון את כל החקים האלה ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה׃
Deu 4:7
כי מי גוי גדול אשׁר לו אלהים קרבים אליו כיהוה אלהינו בכל קראנו אליו׃
Deu 4:8
ומי גוי גדול אשׁר לו חקים ומשׁפטים צדיקם ככל התורה הזאת אשׁר אנכי נתן לפניכם היום׃
Deu 4:9
רק השׁמר לך ושׁמר נפשׁך מאד פן תשׁכח את הדברים אשׁר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך והודעתם לבניך ולבני בניך׃
Deu 4:10
יום אשׁר עמדת לפני יהוה אלהיך בחרב באמר יהוה אלי הקהל לי את העם ואשׁמעם את דברי אשׁר ילמדון ליראה אתי כל הימים אשׁר הם חיים על האדמה ואת בניהם ילמדון׃
Deu 4:11
ותקרבון ותעמדון תחת ההר וההר בער באשׁ עד לב השׁמים חשׁך ענן וערפל׃
Deu 4:12
וידבר יהוה אליכם מתוך האשׁ קול דברים אתם שׁמעים ותמונה אינכם ראים זולתי קול׃
Deu 4:13
ויגד לכם את בריתו אשׁר צוה אתכם לעשׂות עשׂרת הדברים ויכתבם על שׁני לחות אבנים׃
Deu 4:14
ואתי צוה יהוה בעת ההוא ללמד אתכם חקים ומשׁפטים לעשׂתכם אתם בארץ אשׁר אתם עברים שׁמה לרשׁתה׃
Deu 4:15
ונשׁמרתם מאד לנפשׁתיכם כי לא ראיתם כל תמונה ביום דבר יהוה אליכם בחרב מתוך האשׁ׃
Deu 4:16
פן תשׁחתון ועשׂיתם לכם פסל תמונת כל סמל תבנית זכר או נקבה׃
Deu 4:17
תבנית כל בהמה אשׁר בארץ תבנית כל צפור כנף אשׁר תעוף בשׁמים׃
Deu 4:18
תבנית כל רמשׂ באדמה תבנית כל דגה אשׁר במים מתחת לארץ׃
Deu 4:19
ופן תשׂא עיניך השׁמימה וראית את השׁמשׁ ואת הירח ואת הכוכבים כל צבא השׁמים ונדחת והשׁתחוית להם ועבדתם אשׁר חלק יהוה אלהיך אתם לכל העמים תחת כל השׁמים׃
Deu 4:20
ואתכם לקח יהוה ויוצא אתכם מכור הברזל ממצרים להיות לו לעם נחלה כיום הזה׃
Deu 4:21
ויהוה התאנף בי על דבריכם וישׁבע לבלתי עברי את הירדן ולבלתי בא אל הארץ הטובה אשׁר יהוה אלהיך נתן לך נחלה׃
Deu 4:22
כי אנכי מת בארץ הזאת אינני עבר את הירדן ואתם עברים וירשׁתם את הארץ הטובה הזאת׃
Deu 4:23
השׁמרו לכם פן תשׁכחו את ברית יהוה אלהיכם אשׁר כרת עמכם ועשׂיתם לכם פסל תמונת כל אשׁר צוך יהוה אלהיך׃
Deu 4:24
כי יהוה אלהיך אשׁ אכלה הוא אל קנא׃
Deu 4:25
כי תוליד בנים ובני בנים ונושׁנתם בארץ והשׁחתם ועשׂיתם פסל תמונת כל ועשׂיתם הרע בעיני יהוה אלהיך להכעיסו׃
Deu 4:26
העידתי בכם היום את השׁמים ואת הארץ כי אבד תאבדון מהר מעל הארץ אשׁר אתם עברים את הירדן שׁמה לרשׁתה לא תאריכן ימים עליה כי השׁמד תשׁמדון׃
Deu 4:27
והפיץ יהוה אתכם בעמים ונשׁארתם מתי מספר בגוים אשׁר ינהג יהוה אתכם שׁמה׃
Deu 4:28
ועבדתם שׁם אלהים מעשׂה ידי אדם עץ ואבן אשׁר לא יראון ולא ישׁמעון ולא יאכלון ולא יריחן׃
Deu 4:29
ובקשׁתם משׁם את יהוה אלהיך ומצאת כי תדרשׁנו בכל לבבך ובכל נפשׁך׃
Deu 4:30
בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים ושׁבת עד יהוה אלהיך ושׁמעת בקלו׃
Deu 4:31
כי אל רחום יהוה אלהיך לא ירפך ולא ישׁחיתך ולא ישׁכח את ברית אבתיך אשׁר נשׁבע׃
Deu 4:32
כי שׁאל נא לימים ראשׁנים אשׁר היו לפניך למן היום אשׁר ברא אלהים אדם על הארץ ולמקצה השׁמים ועד קצה השׁמים הנהיה כדבר הגדול הזה או הנשׁמע כמהו׃
Deu 4:33
השׁמע עם קול אלהים מדבר מתוך האשׁ כאשׁר שׁמעת אתה ויחי׃
Deu 4:34
או הנסה אלהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסת באתת ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה ובמוראים גדלים ככל אשׁר עשׂה לכם יהוה אלהיכם במצרים לעיניך׃
Deu 4:35
אתה הראת לדעת כי יהוה הוא האלהים אין עוד מלבדו׃
Deu 4:36
מן השׁמים השׁמיעך את קלו ליסרך ועל הארץ הראך את אשׁו הגדולה ודבריו שׁמעת מתוך האשׁ׃
Deu 4:37
ותחת כי אהב את אבתיך ויבחר בזרעו אחריו ויוצאך בפניו בכחו הגדל ממצרים׃
Deu 4:38
להורישׁ גוים גדלים ועצמים ממך מפניך להביאך לתת לך את ארצם נחלה כיום הזה׃
Deu 4:39
וידעת היום והשׁבת אל לבבך כי יהוה הוא האלהים בשׁמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד׃
Deu 4:40
ושׁמרת את חקיו ואת מצותיו אשׁר אנכי מצוך היום אשׁר ייטב לך ולבניך אחריך ולמען תאריך ימים על האדמה אשׁר יהוה אלהיך נתן לך כל הימים׃
Deu 4:41
אז יבדיל משׁה שׁלשׁ ערים בעבר הירדן מזרחה שׁמשׁ׃
Deu 4:42
לנס שׁמה רוצח אשׁר ירצח את רעהו בבלי דעת והוא לא שׂנא לו מתמל שׁלשׁם ונס אל אחת מן הערים האל וחי׃
Deu 4:43
את בצר במדבר בארץ המישׁר לראובני ואת ראמת בגלעד לגדי ואת גולן בבשׁן למנשׁי׃
Deu 4:44
וזאת התורה אשׁר שׂם משׁה לפני בני ישׂראל׃
Deu 4:45
אלה העדת והחקים והמשׁפטים אשׁר דבר משׁה אל בני ישׂראל בצאתם ממצרים׃
Deu 4:46
בעבר הירדן בגיא מול בית פעור בארץ סיחן מלך האמרי אשׁר יושׁב בחשׁבון אשׁר הכה משׁה ובני ישׂראל בצאתם ממצרים׃
Deu 4:47
ויירשׁו את ארצו ואת ארץ עוג מלך הבשׁן שׁני מלכי האמרי אשׁר בעבר הירדן מזרח שׁמשׁ׃
Deu 4:48
מערער אשׁר על שׂפת נחל ארנן ועד הר שׂיאן הוא חרמון׃
Deu 4:49
וכל הערבה עבר הירדן מזרחה ועד ים הערבה תחת אשׁדת הפסגה׃

تابِع بَنْد - بشارة بَيَان

God Rules.NET
Search 100+ volumes of books at one time.