Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - 1CHRONICLES 11

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  11:1 Tada se sabrae svi Izraelci k Davidu u Hebron i rekoe: "Evo, mi smo od tvoje kosti i tvojeg mesa.

  11:2 Jo prije, dok je aul bio kralj, ti si upravljao svim pokretima Izraela; Jahve, tvoj Bog, rekao ti je: 'Ti e pasti moj izraelski narod i ti e biti knez nad mojim narodom Izraelom.'"

  11:3 Tako dooe sve izraelske starjeine kralju u Hebron, a kralj David s njima sklopi savez u Hebronu pred Jahvom i pomazae Davida za kralja nad Izraelom, kako bijae Jahve rekao Samuelu.

  11:4 Onda je otiao David sa svim Izraelom na Jeruzalem, a to je Jebus, jer su ondje bili Jebusejci i ivjeli su u onoj zemlji.

  11:5 Ali su Jebusejci poruili Davidu: "Nee ui ovamo!" Ipak David osvoji Sionsku tvravu, to jest Davidov grad.

  11:6 Jer je David rekao: "Tko prvi porazi Jebusejce, bit e vrhovni vojvoda i knez." Prvi se popeo Sarvijin sin Joab i postao vojvoda.

  11:7 Tada se David nastanio u toj tvravi; zato su je prozvali Davidovim gradom.

  11:8 Sazidao je tada grad unaokolo, od Milona do ograde, a Joab je obnovio ostali dio grada.

  11:9 David je postajao sve silniji, jer je Jahve nad vojskama bio s njim.

  11:10 Evo vojvoda Davidovim junacima koji su junaki radili uza nj za njegovo kraljevstvo sa svim Izraelom da ga po Jahvinoj rijei zakralje nad Izraelom.

  11:11 Evo popisa Davidovih junaka: Hakmonijev sin Jaobam, glavar nad tridesetoricom; on je mahnuo svojim kopljem na tri stotine i pobio ih odjednom.

  11:12 Za njim Dodonov sin Eleazar, Ahoanin, jedan izmeu tri junaka.

  11:13 On je bio s Davidom u Pas Damimu, kad su se Filistejci skupili na boj, a ondje je bilo polje puno jema; kad je narod poeo bjeati ispred Filistejaca,

  11:14 oni su stali usred toga polja i obranili ga pobivi Filistejce. Tako im Jahve dade veliku pobjedu.

  11:15 Trojica su izmeu tridesetorice jednom sila do hridi k Davidu u Adulamsku peinu kad su filistejske ete stajale u taboru u Refaimskoj dolini.

  11:16 David je tada bio u svojoj kuli, a filistejska je posada tada bila u Betlehemu.

  11:17 David uzdahnu: "O kad bi me tko napojio vodom iz betlehemskoga studenca to je kod vrata!"

  11:18 Tada ta trojica prodrijee kroz filistejski tabor i, zahvativi vode iz betlehemskoga studenca to je kod vrata, donesoe je i dadoe Davidu. Ali je David ne htjede piti nego je proli kao ljevanicu Jahvi

  11:19 govorei: "Ne dao mi moj Bog da to uinim! Zar da pijem krv ovih ljudi? Ta izlaui ivot pogibli donijeli su vode." I nije htio piti. To su, eto, uinila ta tri junaka.

  11:20 Abiaj, Joabov brat, bio je vojvoda nad tridesetoricom; on je vitlao kopljem na tri stotine, pobio ih i proslavio se meu tridesetoricom.

  11:21 Bio je meu trojicom ugledniji od druge dvojice i bio im vojvoda, ali prve trojice nije dostigao.

  11:22 Jojadin sin Benaja, junak iz Kabseela, bogat junakim djelima, ubio je dva sina Ariela iz Moaba; on je jednoga snjenog dana siao i ubio lava usred jame.

  11:23 Ubio je i nekog Egipanina, ovjeka od pet lakata. Egipanin je imao u ruci koplje kao tkalako vratilo, a on je iziao preda nj sa tapom i, istrgavi Egipaninu koplje iz ruke, ubio ga njegovim kopljem.

  11:24 To je uinio Jojadin sin Benaja i proslavio se imenom meu ona tri junaka.

  11:25 Bio je najznamenitiji meu tridesetoricom, ali one prve trojice nije dostigao. David ga postavi za zapovjednika svoje tjelesne strae.

  11:26 Hrabri su junaci bili: Joabov brat Asahel, Dodonov sin Elhanan iz Betlehema,

  11:27 Haroranin amot, Pelonjanin Heles;

  11:28 Akeov sin Ira, Tekoanin, Abiezer Anatoanin;

  11:29 Sibkaj Huaanin, Ilaj Ahoanin;

  11:30 Mahraj Netofaanin, Baanin sin Heled, Netofaanin;

  11:31 Ribajev sin Itaj iz Gibeata sinova Benjaminovih, Benaja Piratonjanin;

  11:32 Huraj iz Gaakih potoka, Abiel Arbaanin;

  11:33 Azmavet Bahurimljanin, Eljahba aalbonjanin.

  11:34 Sinovi Haema Gizonjanina: Sagejin sin Jonatan, Hararanin;

  11:35 Sakarov sin Ahiam, Hararanin, Urov sin Elipal;

  11:36 Hefer Mekeranin, Ahija Pelonjanin;

  11:37 Hesro Karmelac, Ezbajev sin Naaraj;

  11:38 Natanov brat Joel, Hagrijev sin Mibhar;

  11:39 Amonac Selek, Beroanin Nahraj, titonoa Sarvijina sina Joaba;

  11:40 Ira Jitranin, Gareb Jitranin;

  11:41 Urija Hetit, Ahlajev sin Zabad;

  11:42 izin sin Adina, Rubenovac, vojvoda Rubenova plemena, i s njime tridesetorica.

  11:43 Maakin sin Hanan i Joafat Mitnjanin.

  11:44 Uzija Ataroanin, ama i Jeiel, sinovi Aroerca Hotama;

  11:45 imrijev sin Jediael i njegov brat Joha Tianin.

  11:46 Mahavac Eliel i Elnaamovi sinovi Jeribaj i Joavja i Moabac Jitma;

  11:47 Eliel i Obed i Mesobajanin Jaasiel.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .