Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - 1CHRONICLES 12

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  12:1 Evo onih to dooe k Davidu u Siklag dok se jo uklanjao od Kieva sina aula i bili su mu meu junacima pomagai u boju;

  12:2 umjeli su rukovati lukom i desnicom i ljevicom i znali se sluiti kamenjem i strijelama. Izmeu aulove brae, Benjaminovaca:

  12:3 vojvoda Ahiezer i Joa, sinovi Gibeanca emaje, pa Jeziel i Pelet, Azmavetovi sinovi, i Beraka i Jehu Anatoanin;

  12:4 Gibeonac Imaja, junak meu tridesetoricom i nad tridesetoricom,

  12:5 Jeremija, Jahaziel, Johanan i Jozabad Gederoanin;

  12:6 Eluzaj, Jerimot, Bealja, emarja i efatja Harufejac;

  12:7 Elkana, Jiija, Azarel, Joezer i Jaobam Korhinjani,

  12:8 Joel i Zebadja, sinovi Jerohama Gedorca.

  12:9 Neki su Gadovci preli k Davidu u tvravu u pustinju, hrabri junaci, ratnici vjeti boju, naoruani titom i kopljem; lica im bijahu kao lavovska, a brzi bijahu kao gazele po gorama:

  12:10 vojvoda Ezer, drugi Obadja, trei Eliab;

  12:11 etvrti Mimana, peti Jeremija,

  12:12 esti Ataj, sedmi Eliel;

  12:13 osmi Johanan, deveti Elzabad,

  12:14 deseti Jeremija, jedanaesti Makbanaj.

  12:15 To su bile od Gadovih sinova vojne starjeine, najmanji nad stotinom, a najvei nad tisuom.

  12:16 To su oni koji su prvoga mjeseca preli preko Jordana kad se razlio preko svih svojih obala i koji su rastjerali sve stanovnike iz dubokih dolina na istok i na zapad.

  12:17 Doli su i od Benjaminovih i Judinih sinova k Davidu u tvravu.

  12:18 David je izaao pred njih i, progovorivi, rekao im: "Ako dolazite s mirom k meni da mi pomognete, moje e se srce ujediniti s vama; ako li ste doli da me izdate mojim neprijateljima, neka Bog naih otaca vidi i neka osudi, jer nema nepravde na mojim rukama!"

  12:19 Tada duh obuze Amasaja, vojvodu nad tridesetoricom, i on ree: "Tebi, Davide! S tobom, sine Jiajev, mir! Mir s tobom, mir s onim tko ti pomae, jer tvoj pomonik jest tvoj Bog!" Tako ih je David primio i postavio ih meu vojvode nad etama.

  12:20 Od Manaeovih su sinova neki preli k Davidu kad je iao s Filistejcima na aula u boj, ali im nije pomogao, jer su ga filistejski knezovi, dobro promislivi, otpustili govorei: "Mogao bi prijei k svome gospodaru aulu, a to bi nas stajalo glava."

  12:21 Kad se, dakle, vraao u Siklag, preli su k njemu od Manaeova plemena: Adna, Jozabad, Jedael, Mihael, Jozabad, Elihu i Siltaj, glavari tisunici u Manaeovu plemenu.

  12:22 Oni su pomagali Davidu protiv razbojnikih eta jer su svi bili hrabri junaci te su postali zapovjednici u njegovoj vojsci.

  12:23 Iz dana u dan odista su dolazili k Davidu da mu pomau, sve dok njegov tabor ne postade divovski, kao Boji tabor.

  12:24 Evo broja ljudi naoruanih za rat koji su doli k Davidu u Hebron da aulovo kraljevstvo prenesu na nj po Jahvinoj zapovijedi:

  12:25 Judinih sinova, koji su nosili tit i koplje, est tisua i osam stotina naoruanih za rat.

  12:26 Od imunovih sinova, hrabrih junaka za rat, sedam tisua i sto.

  12:27 Od Levijevih sinova etiri tisue i est stotina.

  12:28 Tako i Jojada, poglavar Aronovim potomcima, i s njim tri tisue i sedam stotina;

  12:29 i mladi Sadok, hrabar junak, i od njegova roda dvadeset i dva kneza.

  12:30 A od Benjaminovih sinova, aulove brae, tri tisue, jer ih je dotad najvei dio jo ostao vjeran aulovoj kui.

  12:31 Efrajimovih sinova dvadeset tisua i osam stotina, sve hrabrih junaka, ljudi na glasu u svojim porodicama.

  12:32 Od polovine Manaeova plemena osamnaest tisua, poimence spomenutih, da dou da zakralje Davida.

  12:33 Od Jisakarovih sinova, koji su umjeli proniknuti svoje vrijeme i spoznati to treba da uini Izrael; njihovih poglavara dvije stotine. Sva su im njihova braa bila podlona.

  12:34 Od Zebulunovih sinova, sposobnih za rat i naoruanih za boj svakojakim bojnim orujem, pedeset tisua, koji su se odvana srca vrstali u bojne redove.

  12:35 Od Naftalijeva plemena tisuu knezova i s njima trideset i sedam tisua ljudi sa titovima i kopljima;

  12:36 od Danova plemena dvadeset i osam tisua i est stotina naoruanih za boj,

  12:37 a od Aerova plemena etrdeset tisua sposobnih za vojsku i za boj opremljenih.

  12:38 Od onih s onu stranu Jordana, od Rubenova, od Gadova i od polovine Manaeova plemena, sto i dvadeset tisua ljudi sa svakojakim ratnim orujem.

  12:39 Svi ti vojnici, svrstani u bojne redove, dooe potena srca u Hebron da zakralje Davida nad svim Izraelom; i svi su ostali Izraelci bili jednoduni da Davida postave za kralja.

  12:40 Proveli su s Davidom tri dana, jedui i pijui. Braa sve spremie za njih.

  12:41 Njihovi su najblii susjedi, sve do Jisakara, Zebuluna i Naftalija, donosili hranu na magarcima, devama i mazgama, a na volovima jela: brana, smokvenih kolaa, suha groa, vina, ulja, krupne i sitne stoke izobila, jer je bilo veselje u Izraelu.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .