Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - JOSHUA 17

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  17:1 drijebom je dopao i dio plemenu Manaeovu, jer je Manae bio prvenac Josipov. Makiru, prvencu Manaeovu, ocu Gileadovu - bijae on ratnik bez premca - pripade Gilead i Baan.

  17:2 Dobili su svoj dio i ostali sinovi Manaeovi po svojim porodicama: sinovi Abiezerovi, sinovi Helekovi, sinovi Asrielovi; sinovi ekemovi, sinovi Heferovi i sinovi emidini. To su muki potomci Manaea, sina Josipova, po svojim porodicama.

  17:3 A Selofhad, sin Hefera, sina Gileada, sina Makira, sina Manaeova, nije imao sinova nego samo keri. Evo im imena: Mahla, Noa, Hogla, Milka i Tirsa.

  17:4 One dooe pred sveenika Eleazara i pred Jouu, sina Nunova, i pred glavare govorei: "Jahve je zapovjedio Mojsiju da se i nama dade batina meu naom braom." I dadoe im po Jahvinoj zapovijedi batinu meu braom njihova oca.

  17:5 Tako je dopalo Manaeu deset dijelova, povrh gileadske i baanske zemlje, koje su s onu stranu Jordana.

  17:6 Keri Manaeove dobie batinu meu njegovim sinovima, a zemlja gileadska pripala je drugim sinovima Manaeovim.

  17:7 Mea je Manaeova ila od Aera do Mikmetata, koji lei nasuprot ekemu, a zatim zavijala desno prema Jaibu na izvoru Tapuahu.

  17:8 Pokrajina Tapuah pripadae Manaeu, ali sam Tapuah na mei Manaeovoj pripadae sinovima Efrajimovim.

  17:9 Mea je silazila do potoka Kane. Juno od potoka bili su i ovi gradovi to su Efrajimovim sinovima pripadali izmeu Manaeovih gradova; a zemlja se Manaeova nalazila na sjeveru i izbijala na more.

  17:10 Podruje s juga pripadalo je Efrajimu, na sjeveru Manaeu, a more im bi mea; na sjeveru su graniili s Aerom, a s Jisakarom na istoku.

  17:11 Manaeu pripadahu u Jisakaru i Aeru: Bet-ean sa svojim selima, Jibleam sa svojim selima, stanovnici Dora sa svojim selima, stanovnici En-Dora sa svojim selima, stanovnici Taanaka sa svojim selima, stanovnici Megida sa svojim selima; dakle: tri podruja.

  17:12 Ali Manaeovi sinovi nisu mogli osvojiti te gradove i zato su Kanaanci ostali u tom kraju.

  17:13 Ali kad su ojaali sinovi Izraelovi, nametnue Kanaancima tlaku, ali ih nisu uspjeli protjerati.

  17:14 Obrate se tada Josipovi sinovi Joui i upitaju: "Zato si nam dao u batinu prema jednom drijebu, samo jedan dio, kad smo mnogobrojni i Jahve nas dosad blagoslivljao?"

  17:15 Joua im odgovori: "Kad ste narod mnogobrojan, poite u umu i krite ondje sebi zemlje u perikoj i refaimskoj krajini, ako vam je pretijesna gora Efrajimova."

  17:16 A sinovi Josipovi rekoe: "Gora nam ova nee biti dosta, a svi Kanaanci koji ive u ravnici imaju eljezna kola, oni to su u Bet-eanu i selima njegovim i oni koji su u dolini jizreelskoj."

  17:17 Tada odgovori Joua domu Josipovu, i Efrajimu i Manaeu: "Vi ste brojan narod i imate silnu snagu. Zato nee dobiti samo jedan drijeb:

  17:18 neka gora bude tvoja. Ako je umovita, iskri je pa e obronci biti posjed doma tvoga. Istjerat e sigurno Kanaance ako i imaju eljezna kola, ako i jesu jaki."


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .