Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store



 • CROATIAN BIBLE - JOSHUA 18

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  18:1 Sabrala se zajednica sinova Izraelovih u ilo, i ondje razapee ator sastanka. Sva im se zemlja pokorila.

  18:2 Ali ostade meu sinovima Izraelovim jo sedam plemena koja nisu primila svoje batine.

  18:3 Tada im ree Joua: "Dokle ete oklijevati da poete i zaposjednete zemlju koju vam je dao Jahve, Bog vaih otaca?

  18:4 Izaberite po tri ovjeka iz svakoga plemena, a ja u ih poslati da popiu svu zemlju za diobu. Kad se vrate k meni,

  18:5 razdijelit u zemlju na sedam dijelova. Neka Juda ostane na svome podruju na jugu, a Josipov dom neka ostane u svome kraju na sjeveru.

  18:6 A vi raspiite zemlju na sedam dijelova i donesite mi amo da bacim drijeb za vas ovdje pred Jahvom, Bogom naim.

  18:7 Leviti nee imati dijela meu vama jer je sveenitvo Jahvino njihova batina; a Gad, Ruben i polovina plemena Manaeova primili su svoju batinu na istonoj strani Jordana - onu koju im je dao Mojsije, sluga Jahvin."

  18:8 Spreme se ti ljudi na put, a Joua zapovjedi onima koji su poli popisati zemlju: "Idite i obiite svu zemlju i opiite je, pa se onda vratite k meni da bacim drijeb ovdje pred Jahvom u ilu."

  18:9 Odoe oni ljudi, prooe zemljom i u knjigu popisae sve gradove u sedam dijelova, pa se vratie k Joui u tabor u ilu.

  18:10 A Joua baci za njih drijeb u ilu pred Jahvom i ondje razdijeli Joua zemlju sinovima Izraelovim po njihovim dijelovima plemenskim.

  18:11 I pade drijeb na pleme sinova Benjaminovih po njihovim porodicama: utvrdi se da je njihov dio izmeu dijela sinova Judinih i sinova Josipovih.

  18:12 Sjeverna im se mea protezala od Jordana te ila uza sjeverni obronak Jerihona, uspinjala se sa zapada na goru i zavravala se u pustinji Bet-Avenu.

  18:13 Odatle je ila k Luzu, k junom obronku Luza, to jest Betela; sputala se zatim u Atrot-Adar, kraj brda koje je juno od Donjeg Bet-Horona.

  18:14 Mea se dalje savijala i okretala sa zapada prema jugu, od gore koja se die nasuprot Bet-Horonu s juga, i svravala se kod Kirjat Baala, danas Kirjat Jearima, grada sinova Judinih. To je zapadna strana.

  18:15 Juna se strana poinjala od granice Kirjat Jearima, pa se pruala na zapad k vrelu Neftoahu;

  18:16 potom se sputala mea do kraja gore koja je prema dolini Ben-Hinomu, na sjeveru refaimske nizine, silazila zatim u dolinu Hinom uz Jebusejski obronak i dosegla do izvora Rogela.

  18:17 Zatim se savijala od sjevera te izlazila na En-eme i doticala Gelilot, koji se die prema Adumimskom usponu, i silazila na Kamen Bohana, sina Rubenova.

  18:18 Prolazila je zatim obronkom sa sjeverne strane prema Bet-Haarabi i silazila do Arabe.

  18:19 Dalje je tekla mea uz obronak Bet-Hogle prema sjeveru i svravala se na sjevernom Jeziku Slanog mora, do junog kraja Jordana. To je juna mea.

  18:20 Jordan je pak bio mea s istone strane. To je batina sinova Benjaminovih, s njihovim meama unaokolo po porodicama njihovim.

  18:21 Gradovi plemena sinova Benjaminovih po porodicama njihovim jesu: Jerihon, Bet-Hogla, Emek Kesis;

  18:22 Bet-Haaraba, Samarajim, Betel;

  18:23 Avim, Para, Ofra;

  18:24 Kefar Haamona, Ofni i Gaba: dvanaest gradova s njihovim selima.

  18:25 Gibeon, Rama, Beerot;

  18:26 Mispe, Kefira i Mosa;

  18:27 Rekem, Jirpeel, Tarala;

  18:28 Sela Haelef, Jebus (to je Jeruzalem), Gibat i Kirjat: etrnaest gradova s njihovim selima. To je batina sinova Benjaminovih po porodicama njihovim.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .