Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - JOSHUA 19

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  19:1 Drugi drijeb izae za imuna, za pleme sinova imunovih po porodicama njihovim: njihova je batina bila usred sinova Judinih.

  19:2 Dodijeljena im je kao batina: Beer eba, eba, Molada;

  19:3 Hasar ual, Bala, Esem;

  19:4 Eltolad, Betul, Horma,

  19:5 Siklag, Bet-Hamarkabot, Hasar Susa,

  19:6 Bet-Lebaot i aruhen: trinaest gradova i njihova sela.

  19:7 Ajin, Rimon, Eter i Aan: etiri grada s njihovim selima.

  19:8 I sva naselja to su oko tih gradova, do Baalat Beera, Ramat Negeba. To je batina plemena sinova imunovih po porodicama njihovim.

  19:9 Batina je sinova imunovih bila od dijela sinova Judinih, jer dio dodijeljen sinovima Judinim bijae za njih prevelik. Zato su sinovi imunovi dobili svoju batinu usred njihova podruja.

  19:10 Trei drijeb izae za sinove Zebulunove po porodicama njihovim: njihovo je podruje sezalo do Sarida,

  19:11 odakle im se mea na zapadu penjala do Marale, doticala Dabeet i dopirala do potoka koji je nasuprot Jokneamu.

  19:12 Od Sarida je mea okretala prema istoku, sve do mee Kislot Tabora, odakle je izlazila do Dabrata i uspinjala se do Jafije.

  19:13 A odatle je ila opet prema istoku, na Git Hefer i na Ita Kasin, izlazila na Rimon i vraala se do Nee.

  19:14 Onda je okretala sa sjevera oko Hanatona i zavravala se u dolini Jiftah-Elu.

  19:15 Pa Katat, Nahalal, imron, Jidalu i Betlehem: dvanaest gradova s njihovim selima.

  19:16 To je bila batina sinova Zebulunovih po porodicama njihovim: ti gradovi s njihovim selima.

  19:17 etvrti je drijeb izaao za Jisakara, za sinove Jisakarove po njihovim porodicama.

  19:18 A posjed im je bio: Jizreel, Hakesulot, unem;

  19:19 Hafarajim, ion, Anaharat;

  19:20 Harabit, Kijon, Ebes;

  19:21 Remet i En-Ganim, En-Hada i Bet-Pases.

  19:22 Potom mea dotie Tabor, ahasimu i Bet-eme i izlazi na Jordan: esnaest gradova s njihovim selima.

  19:23 To je batina plemena sinova Jisakarovih po porodicama njihovim: ti gradovi s njihovim selima.

  19:24 Peti drijeb izie za pleme sinova Aerovih po njihovim porodicama.

  19:25 Njihova je zemlja bila: Helkat, Hali, Beten, Akaf,

  19:26 Alamelek, Amad, Mial. Na zapadu je mea doticala Karmel i ihor Libnat.

  19:27 Zatim je okretala prema sunanom istoku do Bet-Dagona i doticala se Zebuluna i doline Jiftahela sa sjevera; protezala se dalje Bet-Haemekom i Neielom i dosezala slijeva Kabul,

  19:28 pa Abdon, Rehob, Hamon i Kanu sve do Velikog Sidona.

  19:29 Mea je tada zavijala prema Rami i do tvrdoga grada Tira te je okretala prema Hosi i izlazila na more. Obuhvaala je Mehaleb, Akzib,

  19:30 Ako, Afek i Rehob: dvadeset i dva grada s njihovim selima.

  19:31 To je batina plemena sinova Aerovih po porodicama njihovim: ti gradovi i njihova sela.

  19:32 esti drijeb izae za sinove Naftalijeve po njihovim porodicama.

  19:33 Njihova mea ide od Helefa i od Hrasta u Saananimu, od Adami Hanekeba i Jabneela do Lakuma i izbija na Jordan.

  19:34 Potom mea okree na zapad k Aznot Taboru i prua se odande prema Hukoku; na jugu se dotie Zebuluna, na zapadu Aera, na istoku Jordana.

  19:35 Utvreni gradovi bijahu Hasidim, Ser, Hamat, Rakat, Kineret;

  19:36 Adama, Rama, Hasor,

  19:37 Kede, Edrej, En-Hasor;

  19:38 Jiron, Migdal-El, Horem, Bet-Anat, Bet-eme: devetnaest gradova s njihovim selima.

  19:39 To je batina plemena Naftalijevih sinova po porodicama njihovim: ti gradovi i njihova sela.

  19:40 Izae sedmi drijeb za pleme sinova Danovih po porodicama njihovim.

  19:41 Podruje batine njihove bilo je: Sora, Etaol, Ir eme,

  19:42 aalabin, Ajalon, Jitla,

  19:43 Elon, Timna, Ekron,

  19:44 Elteke, Gibeton, Baalat,

  19:45 Jehud, Bene-Berak, Gat-Rimon,

  19:46 Me-Hajarkon i Harakon s podrujem prema Jafi.

  19:47 Ali podruje sinova Danovih bilo je za njih pretijesno; zato udare Danovi sinovi na Leem, osvoje ga i sve pobiju otricom maa; zaposjednu grad, nastane se u njemu i Leem prozovu Dan, po imenu Dana, oca svoga.

  19:48 To je batina plemena sinova Danovih po porodicama njihovim: ti im gradovi i sela njihova.

  19:49 Kada zavre diobu zemlje drijebom i utvrde njezine mee, dadu Izraelci Joui, sinu Nunovu, batinu u svojoj sredini.

  19:50 Po zapovijedi Jahvinoj dali su mu grad koji je sebi elio: Timnat-Serah u Efrajimovoj gori; on utvrdi taj grad i nastani se u njemu.

  19:51 To su batine koje su sveenik Eleazar i Joua, sin Nunov, i glavari izraelskih plemena podijelili drijebom meu plemena izraelska u ilu, pred Jahvom, na vratima atora sastanka. Tako je zavena razdioba zemlje.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .