Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • / - 2 SAMUEL 6
  - - FONTS - HELP
      


  2Sa 6:1
  ויסף עוד דוד את כל בחור בישׂראל שׁלשׁים אלף׃
  2Sa 6:2
  ויקם וילך דוד וכל העם אשׁר אתו מבעלי יהודה להעלות משׁם את ארון האלהים אשׁר נקרא שׁם שׁם יהוה צבאות ישׁב הכרבים עליו׃
  2Sa 6:3
  וירכבו את ארון האלהים אל עגלה חדשׁה וישׂאהו מבית אבינדב אשׁר בגבעה ועזא ואחיו בני אבינדב נהגים את העגלה חדשׁה׃
  2Sa 6:4
  וישׂאהו מבית אבינדב אשׁר בגבעה עם ארון האלהים ואחיו הלך לפני הארון׃
  2Sa 6:5
  ודוד וכל בית ישׂראל משׂחקים לפני יהוה בכל עצי ברושׁים ובכנרות ובנבלים ובתפים ובמנענעים ובצלצלים׃
  2Sa 6:6
  ויבאו עד גרן נכון וישׁלח עזא אל ארון האלהים ויאחז בו כי שׁמטו הבקר׃
  2Sa 6:7
  ויחר אף יהוה בעזה ויכהו שׁם האלהים על השׁל וימת שׁם עם ארון האלהים׃
  2Sa 6:8
  ויחר לדוד על אשׁר פרץ יהוה פרץ בעזה ויקרא למקום ההוא פרץ עזה עד היום הזה׃
  2Sa 6:9
  וירא דוד את יהוה ביום ההוא ויאמר איך יבוא אלי ארון יהוה׃
  2Sa 6:10
  ולא אבה דוד להסיר אליו את ארון יהוה על עיר דוד ויטהו דוד בית עבד אדום הגתי׃
  2Sa 6:11
  וישׁב ארון יהוה בית עבד אדם הגתי שׁלשׁה חדשׁים ויברך יהוה את עבד אדם ואת כל ביתו׃
  2Sa 6:12
  ויגד למלך דוד לאמר ברך יהוה את בית עבד אדם ואת כל אשׁר לו בעבור ארון האלהים וילך דוד ויעל את ארון האלהים מבית עבד אדם עיר דוד בשׂמחה׃
  2Sa 6:13
  ויהי כי צעדו נשׂאי ארון יהוה שׁשׁה צעדים ויזבח שׁור ומריא׃
  2Sa 6:14
  ודוד מכרכר בכל עז לפני יהוה ודוד חגור אפוד בד׃
  2Sa 6:15
  ודוד וכל בית ישׂראל מעלים את ארון יהוה בתרועה ובקול שׁופר׃
  2Sa 6:16
  והיה ארון יהוה בא עיר דוד ומיכל בת שׁאול נשׁקפה בעד החלון ותרא את המלך דוד מפזז ומכרכר לפני יהוה ותבז לו בלבה׃
  2Sa 6:17
  ויבאו את ארון יהוה ויצגו אתו במקומו בתוך האהל אשׁר נטה לו דוד ויעל דוד עלות לפני יהוה ושׁלמים׃
  2Sa 6:18
  ויכל דוד מהעלות העולה והשׁלמים ויברך את העם בשׁם יהוה צבאות׃
  2Sa 6:19
  ויחלק לכל העם לכל המון ישׂראל למאישׁ ועד אשׁה לאישׁ חלת לחם אחת ואשׁפר אחד ואשׁישׁה אחת וילך כל העם אישׁ לביתו׃
  2Sa 6:20
  וישׁב דוד לברך את ביתו ותצא מיכל בת שׁאול לקראת דוד ותאמר מה נכבד היום מלך ישׂראל אשׁר נגלה היום לעיני אמהות עבדיו כהגלות נגלות אחד הרקים׃
  2Sa 6:21
  ויאמר דוד אל מיכל לפני יהוה אשׁר בחר בי מאביך ומכל ביתו לצות אתי נגיד על עם יהוה על ישׂראל ושׂחקתי לפני יהוה׃
  2Sa 6:22
  ונקלתי עוד מזאת והייתי שׁפל בעיני ועם האמהות אשׁר אמרת עמם אכבדה׃
  2Sa 6:23
  ולמיכל בת שׁאול לא היה לה ילד עד יום מותה׃

  -

  God Rules.NET
   100 +   .