Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - GENESIS 3

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  3:1 Warpele era mai wiret deckt toate fiarele ckmpului pe cari le fqcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii: ,,Oare a zis Dumnezeu cu adevqrat: ,,Sq nu mkncayi din toyi pomii din grqdinq?``

  3:2 Femeia a rqspuns warpelui: ,,Putem sq mkncqm din rodul tuturor pomilor din grqdinq.``

  3:3 Dar despre rodul pomului din mijlocul grqdinii, Dumnezeu a zis: ,,Sq nu mkncayi din el, wi nici sq nu vq atingeyi de el, ca sq nu muriyi.``

  3:4 Atunci warpele a zis femeii: ,,Hotqrkt, cq nu veyi muri:

  3:5 dar Dumnezeu wtie cq, kn ziua cknd veyi mknca din el, vi se vor deschide ochii, wi veyi fi ca Dumnezeu, cunoscknd binele wi rqul``.

  3:6 Femeia a vqzut cq pomul era bun de mkncat wi plqcut de privit, wi cq pomul era de dorit ca sq deschidq cuiva mintea. A luat deci din rodul lui, wi a mkncat; a dat wi bqrbatului ei, care era lkngq ea, wi bqrbatul a mkncat wi el.

  3:7 Atunci li s`au deschis ochii la amkndoi; au cunoscut cq erau goi, au cusut laolaltq frunze de smochin wi wi-au fqcut woryuri din ele.

  3:8 Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu, care umbla prin grqdinq kn rqcoarea zilei: wi omul wi nevasta lui s`au ascuns de Faya Domnului Dumnezeu printre pomii din grqdinq.

  3:9 Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om, wi i -a zis: ,,Unde ewti?``

  3:10 El a rqspuns: ,,Yi-am auzit glasul kn grqdinq; wi mi -a fost fricq, pentrucq eram gol, wi m`am ascuns.``

  3:11 Wi Domnul Dumnezeu a zis: ,,Cine yi -a spus cq ewti gol? Nu cumva ai mkncat din pomul din care kyi poruncisem sq nu mqnknci?``

  3:12 Omul a rqspuns: ,,Femeia pe care mi-ai dat -o ca sq fie lkngq mine, ea mi -a dat din pom wi am mkncat.``

  3:13 Wi Domnul Dumnezeu a zis femeii: ,,Ce ai fqcut?`` Femeia a rqspuns: ,,Warpele m`a amqgit, wi am mkncat din pom.``

  3:14 Domnul Dumnezeu a zis warpelui: ,,Fiindcq ai fqcut lucrul acesta, blestemat ewti kntre toate vitele wi kntre toate fiarele de pe ckmp; kn toate zilele vieyii tale sq te tkrqwti pe pkntece, wi sq mqnknci yqrknq.

  3:15 Vrqwmqwie voi pune kntre tine wi femeie, kntre sqmknya ta wi sqmknya ei. Aceasta kyi va zdrobi capul, wi tu ki vei zdrobi cqlckiul.``

  3:16 Femeii i -a zis: ,,Voi mqri foarte mult suferinya wi knsqrcinarea ta; cu durere vei nawte copii, wi dorinyele tale se vor yinea dupq bqrbatul tqu, iar el va stqpkni peste tine.``

  3:17 Omului i -a zis: ,,Fiindcq ai ascultat de glasul nevestei tale, wi ai mkncat din pomul despre care kyi poruncisem: ,Sq nu mqnknci deloc din el,` blestemat este acum pqmkntul din pricina ta. Cu multq trudq sq-yi scoyi hrana din el kn toate zilele vieyii tale;

  3:18 spini wi pqlqmidq sq-yi dea, wi sq mqnknci iarba de pe ckmp.

  3:19 Kn sudoarea feyei tale sq-yi mqnknci pknea, pknq te vei kntoarce kn pqmknt, cqci din el ai fost luat; cqci yqrknq ewti, wi kn yqrknq te vei kntoarce.``

  3:20 Adam a pus nevestei sale numele Eva: cqci ea a fost mama tuturor celor vii.

  3:21 Domnul Dumnezeu a fqcut lui Adam wi nevestei lui haine de piele, wi i -a kmbrqcat cu ele.

  3:22 Domnul Dumnezeu a zis: ,,Iatq cq omul a ajuns ca unul din Noi, cunoscknd binele wi rqul. Sq -l kmpedecqm dar acum ca nu cumva sq-wi kntindq mkna, sq ia wi din pomul vieyii, sq mqnknce din el, wi sq trqiascq kn veci.``

  3:23 Deaceea Domnul Dumnezeu l -a izgonit din grqdina Edenului, ca sq lucreze pqmkntul, din care fusese luat.

  3:24 Astfel a izgonit El pe Adam; wi la rqsqritul grqdinii Edenului a pus niwte heruvimi, cari sq knvkrteascq o sabie knvqpqiatq, ca sq pqzeascq drumul care duce la pomul vieyii.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск