Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - JUDGES 3

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  3:1 Iatq neamurile pe cari le -a lqsat Domnul ca sq kncerce pe Israel prin ele, pe toyi cei ce nu cunoscuserq toate rqzboaiele Canaanului.

  3:2 El voia numai ca vkrstele de oameni ale copiilor lui Israel sq cunoascq wi sq knveye rqzboiul, wi anume cei ce nu -l cunoscuserq mai knainte.

  3:3 Neamurile acestea erau cei cinci domnitori ai Filistenilor, toyi Cananiyii, Sidoniyii, wi Heviyii cari locuiau kn muntele Liban, dela muntele Baal-Hermon pknq la intrarea Hamatului.

  3:4 Neamurile acestea au slujit ca sq punq pe Israel la kncercare, pentruca Domnul sq vadq dacq vor asculta de poruncile pe cari le dqduse pqrinyilor lor prin Moise.

  3:5 Wi copiii lui Israel au locuit kn mijlocul Cananiyilor, Hetiyilor, Amoriyilor, Fereziyilor, Heviyilor wi Iebusiyilor;

  3:6 au luat de neveste pe fetele lor, wi au dat de neveste fiilor lor pe fetele lor, wi au slujit dumnezeilor lor.

  3:7 Copiii lui Israel au fqcut ce nu plqcea Domnului, au uitat pe Domnul, wi au slujit Baalilor wi idolilor.

  3:8 Domnul S`a aprins de mknie kmpotriva lui Israel, wi i -a vkndut kn mknile lui Cuwan-Riweataim, kmpqratul Mesopotamiei. Wi copiii lui Israel au fost supuwi opt ani lui Cuwan-Riweataim.

  3:9 Copiii lui Israel au strigat cqtre Domnul, wi Domnul le -a ridicat un izbqvitor, care i -a izbqvit: pe Otniel, fiul lui Chenaz, fratele cel mai mic al lui Caleb.

  3:10 Duhul Domnului a fost peste el. El a ajuns judecqtor kn Israel, wi a pornit la rqzboi. Domnul a dat kn mknile lui pe Cuwan-Riweataim, kmpqratul Mesopotamiei, wi mkna Lui a fost puternicq kmpotriva lui Cuwan-Riweataim.

  3:11 Yara a avut odihnq patruzeci de ani. Wi Otniel, fiul lui Chenaz, a murit.

  3:12 Copiii lui Israel au fqcut iarqw ce nu plqcea Domnului; wi Domnul a kntqrit pe Eglon, kmpqratul Moabului, kmpotriva lui Israel, pentrucq fqcuserq ce nu plqcea Domnului.

  3:13 Eglon a strkns la el pe fiii lui Amon wi pe Amaleciyi, wi a pornit. A bqtut pe Israel, wi a luat cetatea Finicilor.

  3:14 Wi copiii lui Israel au fost supuwi optsprezece ani lui Eglon, kmpqratul Moabului.

  3:15 Copiii lui Israel au strigat cqtre Domnul, wi Domnul le -a ridicat un izbqvitor, pe Ehud, fiul lui Ghera, Beniamitul, care nu se slujea de mkna dreaptq. Copiii lui Israel au trimes prin el un dar lui Eglon, kmpqratul Moabului.

  3:16 Ehud wi -a fqcut o sabie cu douq tqiwuri, lungq de un cot, wi a kncins -o pe subt haine, kn partea dreaptq.

  3:17 A dat darul lui Eglon, kmpqratul Moabului: Eglon era un om foarte gras.

  3:18 Cknd a isprqvit de dat darul, a dat drumul oamenilor cari -l aduseserq.

  3:19 El knsuw s`a kntors dela petrqriile de lkngq Ghilgal, wi a zis: ,,Kmpqrate, am sq-yi spun ceva kn tainq.`` Kmpqratul a zis: ,,Tqcere!`` Wi toyi cei ce erau lkngq el au iewit afarq.

  3:20 Ehud a knceput vorba cu el pe cknd stqtea singur kn odaia lui de varq, wi a zis: ,,Am un cuvknt din partea lui Dumnezeu pentru tine.`` Eglon s`a sculat de pe scaun.

  3:21 Atunci Ehud a kntins mkna stkngq, a scos sabia din partea dreaptq, wi i -a kmplkntat -o kn pkntece.

  3:22 Chiar wi mknerul a intrat dupq fer, wi grqsimea s`a strkns kn jurul ferului; cqci n`a putut scoate sabia din pkntece, ci a lqsat -o kn trup awa cum o knfipsese.

  3:23 Ehud a iewit prin tindq, a knchis uwile dela odaia de sus dupq el, wi a tras zqvorul.

  3:24 Dupqce a iewit el, au venit slujitorii kmpqratului wi s`au uitat; wi iatq cq uwile odqii de sus erau knchise cu zqvorul. Ei au zis: ,,Fqrq kndoialq, kwi acopere picioarele kn odaia de varq.``

  3:25 Au awteptat multq vreme; wi fiindcq el nu deschidea uwile odqii de sus, au luat cheia wi au descuiat; wi iatq cq stqpknul lor era mort, kntins pe pqmknt.

  3:26 Pknq sq se dumireascq ei, Ehud a luat -o la fugq, a trecut de pietrqrii, wi a scqpat kn Seira.

  3:27 Cum a ajuns, a sunat din trkmbiyq kn muntele lui Efraim. Copiii lui Israel s`au pogorkt cu el din munte, wi el s`a pus kn fruntea lor.

  3:28 El le -a zis: ,,Veniyi dupq mine, cqci Domnul a dat kn mknile voastre pe vrqjmawii vowtri Moabiyi.`` Ei s`au pogorkt dupq el, au pus stqpknire pe vadurile Iordanului, kn faya Moabului, wi n`au lqsat pe nimeni sq treacq.

  3:29 Au ucis atunci aproape zece mii de oameni din Moab, toyi voinici wi viteji, wi n`a scqpat unul.

  3:30 Kn ziua aceea Moabul a fost smerit subt mkna lui Israel. Wi yara a avut odihnq optzeci de ani.

  3:31 Dupq el, a urmat Wamgar, fiul lui Anat. El a ucis wase sute de oameni dintre Filisteni cu un otig de plug. Wi el a fost un izbqvitor al lui Israel.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск