King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page
Bad Advertisement?

GodRules Store:

 • Bargains
 • New Releases
 • Best Sellers
 • Your Own Online Business

  News/Reviews:

 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?
 • GREEK AND HEBREW BIBLE - LEVITICUS 25
  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - FB - TWITTER - GR VIDEOS - GR FORUMS - GR YOUTUBE      Lev 25:1
  וידבר יהוה אל משׁה בהר סיני לאמר׃
  Lev 25:2
  דבר אל בני ישׂראל ואמרת אלהם כי תבאו אל הארץ אשׁר אני נתן לכם  ושׁבתה  הארץ  שׁבת  ליהוה׃
  Lev 25:3
  שׁשׁ שׁנים תזרע שׂדך ושׁשׁ שׁנים תזמר כרמך ואספת את תבואתה׃
  Lev 25:4
  ובשׁנה השׁביעת שׁבת שׁבתון יהיה לארץ שׁבת ליהוה שׂדך לא תזרע וכרמך לא תזמר׃
  Lev 25:5
  את ספיח קצירך לא תקצור ואת ענבי נזירך לא תבצר שׁנת שׁבתון יהיה לארץ׃
  Lev 25:6
  והיתה שׁבת הארץ לכם  לאכלה  לך  ולעבדך ולאמתך ולשׂכירך ולתושׁבך הגרים עמך׃
  Lev 25:7
  ולבהמתך ולחיה אשׁר בארצך תהיה כל תבואתה לאכל׃
  Lev 25:8
  וספרת לך  שׁבע  שׁבתת  שׁנים  שׁבע  שׁנים  שׁבע  פעמים  והיו  לך  ימי  שׁבע  שׁבתת  השׁנים תשׁע וארבעים שׁנה׃
  Lev 25:9
  והעברת שׁופר תרועה בחדשׁ השׁבעי בעשׂור לחדשׁ ביום הכפרים תעבירו שׁופר בכל ארצכם׃
  Lev 25:10
  וקדשׁתם את שׁנת החמשׁים שׁנה וקראתם דרור בארץ לכל ישׁביה יובל הוא תהיה לכם  ושׁבתם  אישׁ  אל  אחזתו  ואישׁ  אל  משׁפחתו תשׁבו׃
  Lev 25:11
  יובל הוא שׁנת החמשׁים שׁנה תהיה לכם  לא  תזרעו  ולא  תקצרו  את  ספיחיה ולא תבצרו את נזריה׃
  Lev 25:12
  כי יובל הוא קדשׁ תהיה לכם  מן  השׂדה  תאכלו  את  תבואתה׃
  Lev 25:13
  בשׁנת היובל הזאת תשׁבו אישׁ אל אחזתו׃
  Lev 25:14
  וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך אל תונו אישׁ את אחיו׃
  Lev 25:15
  במספר שׁנים אחר היובל תקנה מאת עמיתך במספר שׁני תבואת ימכר׃
  Lev 25:16
  לפי רב השׁנים תרבה מקנתו ולפי מעט השׁנים תמעיט מקנתו כי מספר תבואת הוא מכר׃
  Lev 25:17
  ולא תונו אישׁ את עמיתו ויראת מאלהיך כי אני יהוה אלהיכם׃
  Lev 25:18
  ועשׂיתם את חקתי ואת משׁפטי תשׁמרו ועשׂיתם אתם וישׁבתם על הארץ לבטח׃
  Lev 25:19
  ונתנה הארץ פריה ואכלתם לשׂבע וישׁבתם לבטח עליה׃
  Lev 25:20
  וכי תאמרו מה נאכל בשׁנה השׁביעת הן לא נזרע ולא נאסף את תבואתנו׃
  Lev 25:21
  וצויתי את ברכתי לכם  בשׁנה  השׁשׁית ועשׂת את התבואה לשׁלשׁ השׁנים׃
  Lev 25:22
  וזרעתם את השׁנה השׁמינת ואכלתם מן התבואה ישׁן עד השׁנה התשׁיעת עד בוא תבואתה תאכלו ישׁן׃
  Lev 25:23
  והארץ לא תמכר לצמתת כי לי  הארץ  כי  גרים  ותושׁבים אתם עמדי׃
  Lev 25:24
  ובכל ארץ אחזתכם גאלה תתנו לארץ׃
  Lev 25:25
  כי ימוך אחיך ומכר מאחזתו ובא גאלו הקרב אליו וגאל את ממכר אחיו׃
  Lev 25:26
  ואישׁ כי לא יהיה לו  גאל  והשׂיגה ידו ומצא כדי גאלתו׃
  Lev 25:27
  וחשׁב את שׁני ממכרו והשׁיב את העדף לאישׁ אשׁר מכר לו  ושׁב  לאחזתו׃
  Lev 25:28
  ואם לא מצאה ידו די השׁיב לו  והיה  ממכרו  ביד  הקנה אתו עד שׁנת היובל ויצא ביבל ושׁב לאחזתו׃
  Lev 25:29
  ואישׁ כי ימכר בית מושׁב עיר חומה והיתה גאלתו עד תם שׁנת ממכרו ימים תהיה גאלתו׃
  Lev 25:30
  ואם לא יגאל עד מלאת לו  שׁנה  תמימה  וקם  הבית  אשׁר  בעיר  אשׁר  לא  חמה  לצמיתת לקנה אתו לדרתיו לא יצא ביבל׃
  Lev 25:31
  ובתי החצרים אשׁר אין להם חמה סביב על שׂדה הארץ יחשׁב גאלה תהיה לו  וביבל  יצא׃  
  Lev 25:32
  וערי הלוים בתי ערי אחזתם גאלת עולם תהיה ללוים׃
  Lev 25:33
  ואשׁר יגאל מן הלוים ויצא ממכר בית ועיר אחזתו ביבל כי בתי ערי הלוים הוא אחזתם בתוך בני ישׂראל׃
  Lev 25:34
  ושׂדה מגרשׁ עריהם לא ימכר כי אחזת עולם הוא׃
  Lev 25:35
  וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו  גר  ותושׁב וחי עמך׃
  Lev 25:36
  אל תקח מאתו נשׁך ותרבית ויראת מאלהיך וחי אחיך עמך׃
  Lev 25:37
  את כספך לא תתן לו  בנשׁך  ובמרבית לא תתן אכלך׃
  Lev 25:38
  אני יהוה אלהיכם אשׁר הוצאתי אתכם מארץ מצרים לתת לכם  את  ארץ  כנען  להיות  לכם  לאלהים׃  
  Lev 25:39
  וכי ימוך אחיך עמך ונמכר לך  לא  תעבד  בו  עבדת עבד׃
  Lev 25:40
  כשׂכיר כתושׁב יהיה עמך עד שׁנת היבל יעבד עמך׃
  Lev 25:41
  ויצא מעמך הוא ובניו עמו ושׁב אל משׁפחתו ואל אחזת אבתיו  ישׁוב׃
  Lev 25:42
  כי עבדי הם אשׁר הוצאתי אתם מארץ מצרים לא ימכרו ממכרת עבד׃
  Lev 25:43
  לא תרדה בו  בפרך  ויראת  מאלהיך׃
  Lev 25:44
  ועבדך ואמתך אשׁר יהיו לך  מאת  הגוים  אשׁר  סביבתיכם מהם תקנו עבד ואמה׃
  Lev 25:45
  וגם מבני התושׁבים הגרים עמכם מהם תקנו וממשׁפחתם אשׁר עמכם אשׁר הולידו בארצכם והיו לכם  לאחזה׃  
  Lev 25:46
  והתנחלתם אתם לבניכם אחריכם לרשׁת אחזה לעלם בהם  תעבדו  ובאחיכם בני ישׂראל אישׁ באחיו לא תרדה בו  בפרך׃  
  Lev 25:47
  וכי תשׂיג יד גר ותושׁב עמך ומך אחיך עמו ונמכר לגר תושׁב עמך או לעקר משׁפחת גר׃
  Lev 25:48
  אחרי נמכר גאלה תהיה לו  אחד  מאחיו  יגאלנו׃
  Lev 25:49
  או דדו או בן דדו יגאלנו או משׁאר בשׂרו ממשׁפחתו יגאלנו או השׂיגה ידו ונגאל׃
  Lev 25:50
  וחשׁב עם קנהו משׁנת המכרו לו  עד  שׁנת  היבל  והיה  כסף  ממכרו  במספר  שׁנים  כימי  שׂכיר  יהיה  עמו׃  
  Lev 25:51
  אם עוד רבות בשׁנים לפיהן ישׁיב גאלתו מכסף מקנתו׃
  Lev 25:52
  ואם מעט נשׁאר בשׁנים עד שׁנת היבל וחשׁב לו  כפי  שׁניו  ישׁיב  את  גאלתו׃
  Lev 25:53
  כשׂכיר שׁנה בשׁנה יהיה עמו לא ירדנו בפרך לעיניך׃
  Lev 25:54
  ואם לא יגאל באלה ויצא בשׁנת היבל הוא ובניו עמו׃
  Lev 25:55
  כי לי  בני  ישׂראל עבדים עבדי הם אשׁר הוצאתי אותם מארץ מצרים אני יהוה אלהיכם׃

  GOTO NEXT CHAPTER - HEBREW & GREEK INDEX & SEARCH

  God Rules.NET
  Search 30+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.