Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - LUKE 15

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  15:1 Toyi vamewii wi pqcqtowii se apropiau de Isus ca sq -L asculte.

  15:2 Wi Fariseii wi cqrturarii ckrteau wi ziceau: ,,Omul acesta primewte pe pqcqtowi, wi mqnkncq cu ei.``

  15:3 Dar El le -a spus pilda aceasta:

  15:4 ,,Care om dintre voi, dacq are o sutq de oi, wi pierde pe una din ele, nu lasq pe celelalte nouqzeci wi nouq pe islaz, wi se duce dupq cea pierdutq, pknq cknd o gqsewte?

  15:5 Dupq ce a gqsit -o, o pune cu bucurie pe umeri;

  15:6 wi, cknd se kntoarce acasq, cheamq pe prietenii wi vecinii sqi, wi le zice: ,Bucurayi-vq kmpreunq cu mine, cqci mi-am gqsit oaia care era pierdutq.`

  15:7 Tot awa, vq spun cq va fi mai multq bucurie kn cer pentru un singur pqcqtos care se pocqiewte, deckt pentru nouq zeci wi nouq de oameni neprihqniyi cari n`au nevoie de pocqinyq.

  15:8 Sau care femeie, dacq are zece lei (Grecewte: drahme.) de argint, wi pierde unul din ei, nu aprinde o luminq, nu mqturq casa, wi nu cautq cu bqgare de seamq pknq cknd kl gqsewte?

  15:9 Dupq ce l -a gqsit, cheamq pe prietenele wi vecinele ei, wi zice: ,Bucurayi-vq kmpreunq cu mine, cqci am gqsit leul, pe care -l pierdusem.`

  15:10 Tot awa, vq spun cq este bucurie knaintea kngerilor lui Dumnezeu pentru un singur pqcqtos care se pocqiewte.``

  15:11 El a mai zis: ,,Un om avea doi fii.

  15:12 Cel mai tknqr din ei a zis tatqlui squ: ,Tatq, dq-mi partea de avere, ce mi se cuvine.` Wi tatql le -a kmpqryit averea.

  15:13 Nu dupq multe zile, fiul cel mai tknqr a strkns totul, wi a plecat kntr`o yarq depqrtatq, unde wi -a risipit averea, ducknd o viayq destrqbqlatq.

  15:14 Dupq ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare kn yara aceea, wi el a knceput sq ducq lipsq.

  15:15 Atunci s`a dus wi s`a lipit de unul din locuitorii yqrii aceleia, care l -a trimes pe ogoarele lui sq -i pqzeascq porcii.

  15:16 Mult ar fi dorit el sq se sature cu rowcovele, pe cari le mkncau porcii, dar nu i le da nimeni.

  15:17 Wi -a venit kn fire, wi a zis: ,Ckyi argayi ai tatqlui meu au belwug de pkne, iar eu mor de foame aici!

  15:18 Mq voi scula, mq voi duce la tatql meu, wi -i voi zice: Tatq, am pqcqtuit kmpotriva cerului wi kmpotriva ta,

  15:19 wi nu mai sknt vrednic sq mq chem fiul tqu; fq-mq ca pe unul din argayii tqi.`

  15:20 Wi s`a sculat, wi a plecat la tatql squ. Cknd era kncq departe, tatql squ l -a vqzut, wi i s`a fqcut milq de el, a alergat de a cqzut pe grumazul lui, wi l -a sqrutat mult.

  15:21 Fiul i -a zis: ,Tatq, am pqcqtuit kmpotriva cerului wi kmpotriva ta, nu mai sknt vrednic sq mq chem fiul tqu.`

  15:22 Dar tatql a zis robilor sqi: ,Aduceyi repede haina cea mai bunq, wi kmbrqcayi -l cu ea; puneyi -i un inel kn deget, wi kncqlyqminte kn picioare.

  15:23 Aduceyi viyelul cel kngrqwat, wi tqiayi -l. Sq mkncqm wi sq ne veselim;

  15:24 cqci acest fiu al meu era mort, wi a knviat; era pierdut, wi a fost gqsit.` Wi au knceput sq se veseleascq.

  15:25 Fiul cel mai mare era la ogor. Cknd a venit wi s`a apropiat de casq, a auzit muzicq wi jocuri.

  15:26 A chemat pe unul din robi, wi a knceput sq -l kntrebe ce este.

  15:27 Robul acela i -a rqspuns: ,Fratele tqu a venit knapoi, wi tatql tqu a tqiat viyelul cel kngrqwat, pentrucq l -a gqsit iarqw sqnqtos wi bine.`

  15:28 El s`a kntqrktat de mknie, wi nu voia sq intre kn casq. Tatql squ a iewit afarq, wi l -a rugat sq intre.

  15:29 Dar el, drept rqspuns, a zis tatqlui squ: ,Iatq, eu kyi slujesc ca un rob de atkyia ani, wi niciodatq nu yi-am cqlcat porunca; wi mie niciodatq nu mi-ai dat mqcar un ied sq mq veselesc cu prietenii mei;

  15:30 iar cknd a venit acest fiu al tqu, care yi -a mkncat averea cu femeile desfrknate, i-ai tqiat viyelul cel kngrqwat.`

  15:31 ,Fiule`, i -a zis tatql, ,tu kntotdeauna ewti cu mine, wi tot ce am eu este al tqu.

  15:32 Dar trebuia sq ne veselim wi sq ne bucurqm, pentrucq acest frate al tqu era mort, wi a knviat, era pierdut wi a fost gqsit.``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск