Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - ROMANS 12

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  12:1 Vq kndemn dar, frayilor, pentru kndurarea lui Dumnezeu, sq aduceyi trupurile voastre ca o jertfq vie, sfkntq, plqcutq lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastrq o slujbq duhovniceascq.

  12:2 Sq nu vq potriviyi chipului veacului acestuia, ci sq vq prefaceyi, prin knoirea minyii voastre, ca sq puteyi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bunq, plqcutq wi desqvkrwitq.

  12:3 Prin harul, care mi -a fost dat, eu spun fiecqruia dintre voi, sq nu aibq despre sine o pqrere mai knaltq deckt se cuvine; ci sq aibq simyiri cumpqtate despre sine, potrivit cu mqsura de credinyq, pe care a kmpqryit -o Dumnezeu fiecqruia.

  12:4 Cqci, dupqcum kntr`un trup avem mai multe mqdulare, wi mqdularele n`au toate aceeaw slujbq,

  12:5 tot awa, wi noi, cari skntem mulyi, alcqtuim un singur trup kn Hristos; dar, fiecare kn parte, skntem mqdulare unii altora.

  12:6 Deoarece avem felurite daruri, dupq harul care ne -a fost dat: cine are darul proorociei, sq -l kntrebuinyeze dupq mqsura credinyei lui.

  12:7 Cine este chemat la o slujbq, sq se yinq de slujba lui. Cine knvayq pe alyii, sq se yinq de knvqyqturq.

  12:8 Cine kmbqrbqteazq pe alyii, sq se yinq de kmbqrbqtare. Cine dq, sq dea cu inimq largq. Cine ckrmuiewte, sq ckrmuiascq cu rkvnq. Cine face milostenie, s`o facq cu bucurie.

  12:9 Dragostea sq fie fqrq prefqcqtorie. Fie-vq groazq de rqu, wi lipiyi-vq tare de bine.

  12:10 Iubiyi-vq unii pe alyii cu o dragoste frqyeascq. Kn cinste, fiecare sq dea kntkietate altuia.

  12:11 Kn skrguinyq, fiyi fqrq preget. Fiyi plini de rkvnq cu duhul. Slujiyi Domnului.

  12:12 Bucurayi-vq kn nqdejde. Fiyi rqbdqtori kn necaz. Stqruiyi kn rugqciune.

  12:13 Ajutayi pe sfinyi, cknd sknt kn nevoie. Fiyi primitori de oaspeyi.

  12:14 Binecuvkntayi pe cei ce vq prigonesc: binecuvkntayi wi nu blestemayi.

  12:15 Bucurayi-vq cu cei ce se bucurq; plkngeyi cu ceice plkng.

  12:16 Aveyi aceleawi simyiminte unii fayq de alyii. Nu umblayi dupq lucrurile knalte, ci rqmkneyi la cele smerite. Sq nu vq socotiyi singuri knyelepyi.

  12:17 Nu kntoarceyi nimqnui rqu pentru rqu. Urmqriyi ce este bine, knaintea tuturor oamenilor.

  12:18 Dacq este cu putinyq, kntruckt atkrnq de voi, trqiyi kn pace cu toyi oamenii.

  12:19 Prea iubiyilor, nu vq rqsbunayi singuri; ci lqsayi sq se rqzbune mknia lui Dumnezeu; cqci este scris: ,,Rqzbunarea este a Mea; Eu voi rqsplqti``, zice Domnul.

  12:20 Dimpotrivq: dacq ki este foame vrqjmawului tqu, dq -i sq mqnknce; dacq -i este sete, dq -i sq bea; cqci dacq vei face astfel, vei grqmqdi cqrbuni aprinwi pe capul lui.``

  12:21 Nu te lqsa biruit de rqu, ci biruiewte rqul prin bine.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск