Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - ROMANS 9

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  9:1 Spun adevqrul kn Hristos, nu mint; cugetul meu, luminat de Duhul Sfknt, kmi este martor,

  9:2 cq simt o mare kntristare, wi am o durere necurmatq kn inimq.

  9:3 Cqci aproape sq doresc sq fiu eu knsumi anatema, despqryit de Hristos, pentru frayii mei, rudele mele trupewti.

  9:4 Ei sknt Israeliyi, au knfierea, slava, legqmintele, darea Legii, slujba dumnezeiascq, fqgqduinyele,

  9:5 patriarhii, wi din ei a iewit, dupq trup, Hristosul, care este mai pe sus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvkntat kn veci. Amin!

  9:6 Dar aceasta nu knseamnq cq a rqmas fqrq putere Cuvkntul lui Dumnezeu. Cqci nu toyi cei ce se coboarq din Israel, sknt Israel;

  9:7 wi, mqcar cq sknt sqmknya lui Avraam, nu toyi sknt copiii lui Avraam; ci este scris: ,,Kn Isaac vei avea o sqmknyq, care-yi va purta numele.``

  9:8 Aceasta knsemneazq cq nu copiii trupewti sknt copii ai lui Dumnezeu; ci copiii fqgqduinyei sknt socotiyi ca sqmknyq.

  9:9 Cqci cuvkntul acesta este o fqgqduinyq: ,,Pe vremea aceasta Mq voi kntoarce, wi Sara va avea un fiu.``

  9:10 Ba mai mult; tot awa a fost cu Rebeca. Ea a zqmislit doi gemeni numai dela pqrintele nostru Isaac.

  9:11 Cqci, mqcar cq cei doi gemeni nu se nqscuserq kncq, wi nu fqcuserq nici bine nici rqu, -ca sq rqmknq kn picioare hotqrkrea mai dinainte a lui Dumnezeu, prin care se fqcea o alegere, nu prin fapte, ci prin Cel ce cheamq, -

  9:12 s`a zis Rebecii: ,,Cel mai mare va fi rob celui mai mic``,

  9:13 dupq cum este scris: ,,Pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau l-am urkt.``

  9:14 Deci ce vom zice? Nu cumva este nedreptate kn Dumnezeu? Nici de cum!

  9:15 Cqci El a zis lui Moise: ,,Voi avea milq de oricine-Mi va plqcea sq am milq; wi Mq voi kndura de oricine-Mi va plqcea sq Mq kndur.``

  9:16 Awa dar, nu atkrnq nici de cine vrea, nici de cine aleargq, ci de Dumnezeu care are milq.

  9:17 Fiindcq Scriptura zice lui Faraon: ,,Te-am ridicat knadins, ca sq-Mi arqt kn tine puterea Mea, wi pentruca Numele Meu sq fie vestit kn tot pqmkntul.``

  9:18 Astfel, El are milq de cine vrea wi kmpietrewte pe cine vrea.

  9:19 Dar kmi vei zice: ,,Atunci de ce mai bagq vinq? Cqci cine poate sta kmpotriva voiei Lui?``

  9:20 Dar, mai de grabq, cine ewti tu, omule, ca sq rqspunzi kmpotriva lui Dumnezeu? Nu cumva vasul de lut va zice celui ce l -a fqcut: ,,Pentru ce m-ai fqcut awa?``

  9:21 Nu este olarul stqpkn pe lutul lui, ca din aceeaw frqmkntqturq de lut sq facq un vas pentru o kntrebuinyare de cinste, wi un alt vas pentru o kntrebuinyare de ocarq?

  9:22 Wi ce putem spune, dacq Dumnezeu, fiindcq voia sq-Wi arate mknia wi sq-Wi descopere puterea, a suferit cu multq rqbdare niwte vase ale mkniei, fqcute pentru peire;

  9:23 wi sq-Wi arate bogqyia slavei Lui fayq de niwte vase ale kndurqrii, pe cari le -a pregqtit mai dinainte pentru slavq (despre noi vorbesc)?

  9:24 Astfel, El ne -a chemat nu numai dintre Iudei, ci wi dintre Neamuri,

  9:25 dupq cum zice kn Osea: ,,Voi numi ,popor al Meu`, pe cel ce nu era poporul Meu, wi ,prea iubitq`, pe cea care nu era prea iubitq.

  9:26 Wi acolo unde li se zicea: ,Voi nu sknteyi poporul Meu`, vor fi numiyi fii ai Dumnezeului celui viu.``

  9:27 Isaia, de altq parte, strigq cu privire la Israel: ,,Chiar dacq numqrul fiilor lui Israel ar fi ca nisipul mqrii, numai rqmqwiya va fi mkntuitq.

  9:28 Cqci Domnul va kmplini pe deplin wi repede pe pqmknt cuvkntul Lui.

  9:29 Wi, cum zisese Isaia mai knainte: ,,Dacq nu ne-ar fi lqsat Domnul Savaot o sqmknyq, am fi ajuns ca Sodoma, wi ne-am fi asemqnat cu Gomora.``

  9:30 Deci ce vom zice? Neamurile, cari nu umblau dupq neprihqnire, au cqpqtat neprihqnirea wi anume neprihqnirea care se capqtq prin credinyq;

  9:31 pe cknd Israel, care umbla dupq o Lege, care sq dea neprihqnirea, n`a ajuns la Legea aceasta.

  9:32 Pentruce? Pentru cq Israel n`a cqutat -o prin credinyq, ci prin fapte. Ei s`au lovit de piatra de poticnire,

  9:33 dupq cum este scris: ,,Iatq cq pun kn Sion o Piatrq de poticnire, wi o stkncq de cqdere: wi cine crede kn El, nu va fi dat de ruwine.``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск