Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - ROMANS 8

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  8:1 Acum dar nu este nici o oskndire pentru ceice sknt kn Hristos Isus, cari nu trqiesc dupq kndemnurile firii pqmkntewti, ci dupq kndemnurile Duhului.

  8:2 Kn adevqr, legea Duhului de viayq kn Hristos Isus, m`a izbqvit de Legea pqcatului wi a moryii.

  8:3 Cqci-lucru cu neputinyq Legii, kntruckt firea pqmknteascq (Grecewte: carnea, aici wi peste tot unde e ,,firea pqmknteascq``.) o fqcea fqrq putere-Dumnezeu a oskndit pqcatul kn firea pqmknteascq, trimeyknd, din pricina pqcatului, pe knsuw Fiul Squ kntr`o fire asemqnqtoare cu a pqcatului,

  8:4 pentruca porunca Legii sq fie kmplinitq kn noi, cari trqim nu dupq kndemnurile firii pqmkntewti, ci dupq kndemnurile Duhului.

  8:5 Kn adevqr, ceice trqiesc dupq kndemnurile firii pqmkntewti, umblq dupq lucrurile firii pqmkntewti; pe cknd cei ce trqiesc dupq kndemnurile Duhului, umblq dupq lucrurile Duhului.

  8:6 Wi umblarea dupq lucrurile firii pqmkntewti, este moarte, pe cknd umblarea dupq lucrurile Duhului este viayq wi pace.

  8:7 Fiindcq umblarea dupq lucrurile firii pqmkntewti este vrqjmqwie kmpotriva lui Dumnezeu, cqci, ea nu se supune Legii lui Dumnezeu, wi nici nu poate sq se supunq.

  8:8 Deci, ceice sknt pqmkntewti, nu pot sq placq lui Dumnezeu.

  8:9 Voi knsq nu mai sknteyi pqmkntewti, ci duhovnicewti, dacq Duhul lui Dumnezeu locuiewte kn adevqr kn voi. Dacq n`are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui.

  8:10 Wi dacq Hristos este kn voi, trupul vostru, da, este supus moryii, din pricina pqcatului; dar duhul vostru este viu, din pricina neprihqnirii.

  8:11 Wi dacq Duhul Celui ce a knviat pe Isus dintre cei moryi locuiewte kn voi, Cel ce a knviat pe Hristos Isus din moryi, va knvia wi trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Squ, care locuiewte kn voi.

  8:12 Awa dar, frayilor, noi nu mai datorqm nimic firii pqmkntewti, ca sq trqim dupq kndemnurile ei.

  8:13 Dacq trqiyi dupq kndemnurile ei, veyi muri; dar dacq, prin Duhul, faceyi sq moarq faptele trupului, veyi trqi.

  8:14 Cqci toyi ceice sknt cqlquziyi de Duhul lui Dumnezeu sknt fii ai lui Dumnezeu.

  8:15 Wi voi n`ayi primit un duh de robie, ca sq mai aveyi fricq; ci ayi primit un duh de knfiere, care ne face sq strigqm: ,,Ava! adicq: Tatq!``

  8:16 Knsuw Duhul adeverewte kmpreunq cu duhul nostru cq skntem copii ai lui Dumnezeu.

  8:17 Wi, dacq skntem copii, skntem wi mowtenitori: mowtenitori ai lui Dumnezeu, wi kmpreunq mowtenitori cu Hristos, dacq suferim cu adevqrat kmpreunq cu El, ca sq fim wi proslqviyi kmpreunq cu El.

  8:18 Eu socotesc cq suferinyele din vremea de acum nu sknt vrednice sq fie puse alqturi cu slava viitoare, care are sq fie descoperitq fayq de noi.

  8:19 De asemenea, wi firea awteaptq cu o dorinyq knfocatq descoperirea fiilor lui Dumnezeu.

  8:20 Cqci firea a fost supusq dewertqciunii-nu de voie, ci din pricina celui ce a supus -o-cu nqdejdea knsq,

  8:21 cq wi ea va fi izbqvitq din robia stricqciunii, ca sq aibq parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu.

  8:22 Dar wtim cq pknq kn ziua de azi, toatq firea suspinq wi sufere durerile nawterii.

  8:23 Wi nu numai ea, dar wi noi, cari avem cele dintki roade ale Duhului, suspinqm kn noi, wi awteptqm knfierea, adicq rqscumpqrarea trupului nostru.

  8:24 Cqci kn nqdejdea aceasta am fost mkntuiyi. Dar o nqdejde care se vede, nu mai este nqdejde: pentrucq ce se vede, se mai poate nqdqjdui?

  8:25 Pe cknd, dacq nqdqjduim ce nu vedem, awteptqm cu rqbdare.

  8:26 Wi tot astfel wi Duhul ne ajutq kn slqbiciunea noastrq: cqci nu wtim cum trebuie sq ne rugqm. Dar knsuw Duhul mijlocewte pentru noi cu suspine negrqite.

  8:27 Wi Cel ce cerceteazq inimile, wtie care este nqzuinya Duhului; pentrucq El mijlocewte pentru sfinyi dupq voia lui Dumnezeu.

  8:28 De altq parte, wtim cq toate lucrurile lucreazq kmpreunq spre binele celorce iubesc pe Dumnezeu, wi anume, spre binele celorce sknt chemayi dupq planul Squ.

  8:29 Cqci pe aceia, pe cari i -a cunoscut mai dinainte, i -a wi hotqrkt mai dinainte sq fie asemenea chipului Fiului Squ, pentruca El sq fie cel kntki nqscut dintre mai mulyi frayi.

  8:30 Wi pe aceia pe cari i -a hotqrkt mai dinainte, i -a wi chemat; wi pe aceia pe cari i -a chemat, i -a wi socotit neprihqniyi; iar pe aceia pe cari i -a socotit neprihqniyi, i -a wi proslqvit.

  8:31 Deci, ce vom zice noi kn faya tuturor acestor lucruri? Dacq Dumnezeu este pentru noi, cine va fi kmpotriva noastrq?

  8:32 El, care n`a cruyat nici chiar pe Fiul Squ, ci L -a dat pentru noi toyi, cum nu ne va da fqrq platq, kmpreunq cu El, toate lucrurile?

  8:33 Cine va ridica pkrq kmpotriva alewilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Acela, care -i socotewte neprihqniyi!

  8:34 Cine -i va oskndi? Hristos a murit! Ba mai mult, El a wi knviat, stq la dreapta lui Dumnezeu, wi mijlocewte pentru noi!

  8:35 Cine ne va despqryi pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul, sau strkmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de kmbrqcqminte, sau primejdia sau sabia?

  8:36 Dupq cum este scris: ,,Din pricina Ta skntem dayi moryii toatq ziua; skntem socotiyi ca niwte oi de tqiat.``

  8:37 Totuw kn toate aceste lucruri noi skntem mai mult deckt biruitori, prin Acela care ne -a iubit.

  8:38 Cqci sknt bine kncredinyat cq nici moartea, nici viaya, nici kngerii, nici stqpknirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare,

  8:39 nici knqlyimea, nici adkncimea, nici o altq fqpturq (Sau: zidire.), nu vor fi kn stare sq ne despartq de dragostea lui Dumnezeu, care este kn Isus Hristos, Domnul nostru.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск