Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - RUTH 2

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  2:1 Naomi avea o rudq dupq bqrbat. Acesta era un om foarte bogat, din familia lui Elimelec, wi se numea Boaz.

  2:2 Rut, Moabita, a zis cqtre Naomi: ,,Lasq-mq, te rog, sq mq duc sq strkng spice de pe ckmpul aceluia knaintea cqruia voi cqpqta trecere.`` Ea i -a rqspuns: ,,Du-te, fiica mea.``

  2:3 Ea s`a dus kntr`un ogor sq strkngq spice pe urma secerqtorilor. Wi s`a kntkmplat cq ogorul acela era a lui Boaz, care era din familia lui Elimelec.

  2:4 Wi iatq cq Boaz a venit din Betleem, wi a zis secerqtorilor: ,,Domnul sq fie cu voi!`` Ei i-au rqspuns: ,,Domnul sq te binecuvinteze!``

  2:5 Wi Boaz a zis slujitorului knsqrcinat cu privegherea secerqtorilor: ,,A cui este tknqra aceasta?``

  2:6 Slujitorul knsqrcinat cu privegherea secerqtorilor a rqspuns: ,,Este o tknqrq Moabitq, care s`a kntors cu Naomi din yara Moabului.

  2:7 Ea a zis: ,Dq-mi voie sq strkng wi sq culeg spice dintre snopi, rqmase pe urma secerqtorilor.` Wi de azi dimineayq, decknd a venit, a stat kn picioare pknq acum, wi nu s`a odihnit deckt o clipq kn casq``.

  2:8 Boaz a zis cqtre Rut: ,,Ascultq, fiicq, sq nu te duci sq culegi spice kn alt ogor; sq nu te depqrtezi de aici, wi rqmki cu slujnicele mele.

  2:9 Uitq-te unde vor secera pe ckmpi, wi du-te dupq ele. Am poruncit slugilor mele sq nu se atingq de tine. Wi cknd kyi va fi sete, sq te duci la vase, wi sq bei din ce vor scoate slugile.``

  2:10 Atunci ea s`a aruncat cu faya la pqmknt, wi i -a zis: ,,Cum am cqpqtat eu trecere knaintea ta, ca sq te kngrijewti de mine, o strqinq?``

  2:11 Boaz i -a rqspuns: ,,Mi s`a spus tot ce ai fqcut pentru soacrq-ta, dela moartea bqrbatului tqu, wi cum ai pqrqsit pe tatql tqu wi pe mama ta wi yara kn care te-ai nqscut, ca sq mergi la un popor pe care nu -l cunowteai mai knainte.

  2:12 Domnul sq-yi rqsplqteascq ce ai fqcut, wi plata sq-yi fie deplinq din partea Domnului, Dumnezeului lui Israel, subt ale cqrui aripi ai venit sq te adqpostewti!``

  2:13 Wi ea a zis: ,,O! sq capqt trecere knaintea ta, domnul meu! Cqci tu m`ai mkngkiat, wi vorbele tale au mers la inima slujnicei tale. Wi totuw eu nu sknt nici mqcar ca una din slujnicele tale.``

  2:14 La vremea prknzului, Boaz a zis cqtre Rut: ,,Apropie-te, mqnkncq pkne, wi moaie-yi bucata kn oyet.`` Ea a wezut lkngq secerqtori. I-au dat grqunye prqjite; a mkncat wi s`a sqturat wi ce a rqmas a strkns.

  2:15 Apoi s`a sculat sq culeagq spice. Boaz a dat urmqtoarea poruncq slujitorilor sqi: ,,Lqsayi -o sq culeagq spice wi kntre snopi, wi sq n`o opriyi;

  2:16 wi chiar voi sq -i scoateyi din snopi ckteva spice; s`o lqsayi sq culeagq spice, wi sq n`o knfruntayi.``

  2:17 Ea a cules spice de pe ckmp pknq seara, wi a bqtut ce culesese. A iewit aproape o efq de orz.

  2:18 A luat -o wi a intrat kn cetate, wi soacrq-sa a vqzut ce culesese. Rut a scos wi rqmqwiyele dela prknz wi i le -a dat.

  2:19 Soacrq-sa i -a zis: ,,Unde ai cules astqzi spice, wi unde ai muncit? Binecuvkntat sq fie celce s`a kngrijit de tine!`` Wi Rut a spus soacrei sale la cine muncise: ,,Omul la care am muncit azi``, a zis ea, ,,se numewte Boaz.``

  2:20 Naomi a zis nurorei sale: ,,Sq fie binecukntat de Domnul, care este plin de kndurare pentru cei vii, cum a fost wi pentru cei ce au murit. ,Omul acesta este rudq cu noi`, i -a mai spus Naomi, ,este din ceice au drept de rqscumpqrare asupra noastrq.``

  2:21 Rut, Moabita, a adqugat: ,,El mi -a mai zis:`` ,,Rqmki cu slugile mele, pknq vor isprqvi de secerat.``

  2:22 Wi Naomi a zis cqtre noru-sa Rut: ,,Este bine, fiica mea, sq iewi cu slujnicele lui, wi sq nu te kntklneascq cineva kn alt ogor``.

  2:23 Ea s`a yinut dar de slujnicele lui Boaz, ca sq culeagq spice, pknq la sfkrwitul seceratului orzurilor wi seceratului grkului. Wi locuia cu soacrq-sa.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск