Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - EZRA 8

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  8:1 Evo glavara obitelji s rodoslovljem koji su sa mnom poli iz Babilona za vladavine kralja Artakserksa:

  8:2 Od Pinhasovih sinova: Gerom; od Itamarovih sinova: Daniel; od Davidovih sinova: Hatu,

  8:3 ekanijini sinovi; od sinova Paroevih: Zaharija i s njim upisanih mukaraca stotinu i pedeset;

  8:4 od Pahat-Moabovih sinova: Elijoenaj, sin Zerahjin, i s njim dvije stotine mukaraca;

  8:5 od Zatuovih sinova: ekanija, sin Jahazielov, i s njim tri stotine mukaraca;

  8:6 od sinova Adinovih: Ebed, sin Jonatanov, i s njim pedeset mukaraca;

  8:7 od Elamovih sinova: Izaija, sin Atalijin, i s njim sedamdeset mukaraca;

  8:8 od efatjinih sinova: Zebadja, sin Mihaelov, i s njim osamdeset mukaraca;

  8:9 od Joabovih sinova: Obadja, sin Jehielov, i s njim dvije stotine i osamnaest mukaraca;

  8:10 od sinova Banijevih: elomit, sin Josifjin, i s njim stotinu i ezdeset mukaraca;

  8:11 od Bebajevih sinova: Zaharija, sin Bebajev, i s njim dvadeset i osam mukaraca;

  8:12 od Azgadovih sinova: Johanan, sin Hakatanov, i s njim stotinu i deset mukaraca;

  8:13 od posljednjih Adonikamovih sinova poimence: Elifelet, Jeiel i emaja, i s njima ezdeset mukaraca;

  8:14 i od sinova Bigvajevih: Utaj, sin Zabudov, i s njim sedamdeset mukaraca.

  8:15 Sabrao sam ih kod rijeke koja tee prema Ahavi. Utaborili smo se za tri dana ondje. Pregledao sam svjetovnjake i sveenike, ali nisam ondje naao ni jednog levita.

  8:16 Tada sam poslao glavare Eliezera, Ariela, emaju, Elnatana, Jariba, Elnatana, Natana, Zahariju, Meulama i uitelje Jojariba i Elnatana

  8:17 i uputio sam ih Idonu, poglavaru mjesta Kasifje. Stavio sam u njihova usta rijei koje e rei Idonu i njegovoj brai koja su se nalazila u mjestu Kasifji da nam pribave sluge za Dom Boga naega.

  8:18 Milostiva ruka Boga naega bijae nad nama i oni nam dovedoe razumna ovjeka izmeu sinova Mahlija, sina Levijeva, sina Izraelova: erebju s njegovim sinovima i braom - njih osamnaest.

  8:19 Jo Haabju i s njim njegova brata Izaiju, sina Merarijeva, i njihove sinove: njih dvadeset.

  8:20 A od posluitelja koje su David i glavari postavili levitima da im slue: dvije stotine i dvadeset posluitelja. Svi su bili poimence zabiljeeni.

  8:21 Ja sam ondje, kraj rijeke Ahave, proglasio post: da bismo se ponizili pred Bogom svojim i od njega izmolili sretan put sebi, svojoj djeci i svemu blagu svojem.

  8:22 Jer bih se stidio moliti od kralja vojske i konjanika da nas tite putem od neprijatelja; izjavili smo, naprotiv, kralju: "Ruka je Boga naega ispruena da blagoslovi sve one koji ga trae; njegova snaga i gnjev njegov nad onima su koji ga ostavljaju."

  8:23 I tako smo postili i molili Boga svoga na ovu nakanu, i on nas uslia.

  8:24 Izabrao sam dvanaest glavara sveenikih, erebju i Haabju, i s njima desetoricu njihove brae;

  8:25 izmjerih im srebro, zlato i posue, darove koje su kralj, njegovi savjetnici, velikai i svi Izraelci darovali za Dom Boga naega.

  8:26 Izmjerih i stavih u njihove ruke est stotina i pedeset talenata srebra, stotinu srebrnih posuda od po dva talenta, stotinu talenata zlata,

  8:27 dvadeset zlatnih aa od tisuu darika i dva vra od dobre pozlaene mjedi, skupocjene kao zlato.

  8:28 I rekoh im: "Vi ste Jahvi posveeni; ovo je posue posveeno, ovo srebro i zlato dragovoljno je darovano Jahvi, Bogu otaca vaih.

  8:29 Pazite i uvajte ovo sve dok ne izmjerite pred glavarima sveenikim i pred levitima i glavarima obitelji Izraelovih u Jeruzalemu, u dvoranama Doma Jahvina."

  8:30 Sveenici i leviti primie, dakle, izmjereno srebro, zlato i posue da ga odnesu u Jeruzalem, u Dom Boga naega.

  8:31 Dvanaestog dana prvoga mjeseca krenusmo od rijeke Ahave da poemo u Jeruzalem: ruka Boga naega bijae nad nama; on nas je na putu titio od napada neprijatelja i od pljakaa.

  8:32 Stigli smo u Jeruzalem i ondje smo se tri dana odmarali.

  8:33 etvrtoga dana izmjereno je srebro, zlato i posue u Domu Boga naega i predano je u ruke Merimotu, sinu Urijinu, s kojim je bio Eleazar, sin Pinhasov; a pred njima bijahu leviti: Jozabad, sin Jeuin, i Noadja, sin Binujev.

  8:34 Sve je bilo na broju i teini. Zabiljeena je tada sveukupna teina. U to vrijeme

  8:35 oni koji su se vratili iz suanjstva, povratnici, prinijee rtvu paljenicu Bogu Izraelovu: dvanaest junaca za sav Izrael, devedeset i est ovnova, sedamdeset i sedam janjaca, dvanaest jaraca za grijehe - sve to kao paljenicu Jahvi.

  8:36 Zatim predae kraljeve naredbe kraljevskim satrapima i upraviteljima s one strane Rijeke i oni pomogoe narod i Dom Boji.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .