Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - Ëóęč 18

  ĎĐĹÄŰÄÓŮŔß ĂËŔÂŔ - ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - FONTS - ĎÎĚÎŮÜ


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB

  HELPS: ĐÓŃ - UKR - BULG - POL - ROM - ĐÓŃ-82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - ĐÓŃ-DARBY - ĐÓŃ-GEN - ĐÓŃ-LOP - ĐÓŃ-MAC - ĐÓŃ-SIR - ĐÓŃ-TSK

  18:1 Vyprávěl jim také podobenství, jak [je] potřeba stále se modlit a nepolevovat.

  18:2 Řekl: "V jednom městě byl jeden soudce, který se nebál Boha a člověka si nevážil.

  18:3 A v tom městě byla vdova. [Ta] k němu chodila a říkala: 'Zjednej mi právo proti mému odpůrci.'

  18:4 [On] ale dlouho nechtěl. Potom si však řekl: 'Nebojím se sice Boha, a člověka si nevážím,

  18:5 ale proto, že mi tato vdova nedává pokoj, zjednám jí právo, aby [snad] nakonec nepřišla a neztloukla mě.'"

  18:6 Pán tedy řekl: "Slyšte, co říká ten nespravedlivý soudce!

  18:7 A Bůh snad nezjedná právo svým vyvoleným, kteří k němu volají dnem i nocí? A bude jim otálet [pomoci]?

  18:8 Říkám vám, že jim zjedná právo rychle. Ale až Syn člověka přijde, nalezne na zemi víru?"

  18:9 Některým, kteří spoléhali na sebe, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali, pak řekl i toto podobenství:

  18:10 "Dva lidé vstupovali do chrámu, aby se modlili; jeden [byl] farizeus a druhý celník.

  18:11 Farizeus se postavil a takto se sám pro sebe modlil: 'Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, rváči, nespravedliví, cizoložníci, nebo i jako tento celník.

  18:12 Postím se dvakrát do týdne, desátky dávám ze všeho, co vlastním...'

  18:13 Celník však stál opodál a nechtěl ani oči k nebi pozvednout, ale bil se do prsou se slovy: 'Bože, buď milostivý ke mně hříšnému!'

  18:14 Říkám vám, [že] tento [muž] odešel do svého domu ospravedlněn spíše než tamten. Každý, kdo se povyšuje, totiž bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen."

  18:15 Přinášeli tedy k němu i novorozence, aby se jich dotýkal. Když [to] však uviděli učedníci, přísně je napomínali.

  18:16 Ježíš je ale zavolal a řekl: "Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří Boží království.

  18:17 Amen, říkám vám, [že] kdokoli nepřijme Boží království jako dítě, nikdy do něho nevejde."

  18:18 Tehdy se ho jeden přední [muž] zeptal: "Dobrý mistře, co mám udělat, abych se stal dědicem věčného života?"

  18:19 Ale Ježíš mu řekl: "Proč mě nazýváš dobrým? Nikdo není dobrý, jen jediný - Bůh.

  18:20 Přikázání znáš: abys nezcizoložil, nezabil, neukradl, nevydal falešné svědectví; cti svého otce i svou matku."

  18:21 A on řekl: "To všechno jsem dodržoval odmalička."

  18:22 Když to pak Ježíš uslyšel, řekl mu: "Chybí ti ještě jedno. Všechno, co máš, prodej a rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. A pojď, následuj mne."

  18:23 Ale on, když to uslyšel, velice se zarmoutil. Byl totiž nesmírně bohatý.

  18:24 Když tedy Ježíš uviděl, jak se velice zarmoutil, řekl: "Jak nesnadno vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství!

  18:25 Je totiž snadnější, aby velbloud prošel uchem jehly, než aby boháč vešel do Božího království."

  18:26 A ti, kdo [to] slyšeli, řekli: "Kdo tedy může být spasen?"

  18:27 On však řekl: "Co [je] u lidí nemožné, je možné u Boha."

  18:28 Petr tedy řekl: "Pohleď, my jsme všechno opustili a šli jsme za tebou."

  18:29 A on jim řekl: "Amen, říkám vám, [že] není nikdo, kdo opustil dům nebo rodiče nebo bratry nebo ženu nebo děti kvůli Božímu království,

  18:30 aby nepřijal v tomto čase mnohem více a v nadcházejícím věku věčný život."

  18:31 Tehdy vzal k sobě těch dvanáct a řekl jim: "Hle, jdeme vzhůru do Jeruzaléma a [tam] se Synu člověka naplní všechno, co je napsáno skrze proroky.

  18:32 Neboť bude vydán pohanům a bude zesměšněn, pohaněn a popliván.

  18:33 Zbičují ho a zabijí, ale třetího dne vstane [z mrtvých]."

  18:34 Oni však nic z toho nepochopili. To slovo bylo před nimi skryto a nerozuměli, co bylo řečeno.

  18:35 Když se pak blížil k Jerichu, stalo se, [že] jeden slepec seděl u cesty a žebral.

  18:36 Když uslyšel procházející zástup, ptal se, co se to děje.

  18:37 Oznámili mu tedy, že tudy jde Ježíš Nazaretský.

  18:38 A [on] zvolal: "Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!"

  18:39 Ti, kdo šli před [Ježíšem], ho tedy napomínali, ať mlčí, ale on křičel ještě více: "Synu Davidův, smiluj se nade mnou!"

  18:40 Ježíš se tedy zastavil a přikázal, ať ho k němu přivedou. A když se přiblížil, zeptal se ho:

  18:41 "Co chceš, abych pro tebe udělal?" On tedy řekl: "Pane, ať vidím!"

  18:42 Tehdy mu Ježíš řekl: "Prohlédni. Tvá víra tě uzdravila."

  18:43 A on ihned prohlédl a šel za ním a oslavoval Boha. A všechen lid, když [to] uviděl, vzdal chválu Bohu.

  ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - ČÍÄĹĘŃ ÁČÁËČČ Č ĎÎČŃĘ

  God Rules.NET
  Čůčňĺ 100 + îáúĺěű ęíčă â îäíî âđĺě˙. Đóńńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Óęđŕčíńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Áîëăŕđńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę