Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - NUMBERS 32

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  32:1 Fiii lui Ruben wi fiii lui Gad aveau o mare mulyime de vite, wi au vqzut cq yara lui Iaezer wi yara Galaadului erau un loc bun pentru vite.

  32:2 Atunci fiii lui Gad, wi fiii lui Ruben au venit la Moise, la preotul Eleazar wi la mai marii adunqrii, wi le-au zis:

  32:3 ,,Atarot, Dibon, Iaezer, Nimra, Hesbon, Eleale, Sebam, Nebo wi Beon,

  32:4 yara aceasta pe care a lovit -o Domnul knaintea adunqrii lui Israel, este un loc bun pentru vite, wi robii tqi au vite.``

  32:5 Apoi au adqugat: ,,Dacq am cqpqtat trecere knaintea ta, sq se dea yara aceasta kn stqpknirea robilor tqi, wi sq nu ne treci peste Iordan.``

  32:6 Moise a rqspuns fiilor lui Gad wi fiilor lui Ruben: ,,Frayii vowtri sq meargq oare la rqzboi, wi voi sq rqmkneyi aici?

  32:7 Pentru ce voiyi sq muiayi inima copiilor lui Israel wi sq -i faceyi sq nu treacq kn yara pe care le -o dq Domnul?

  32:8 Awa au fqcut wi pqrinyii vowtri cknd i-am trimes din Cades-Barnea sq iscodeascq yara.

  32:9 S`au suit pknq la valea Ewcol, wi, dupq ce au iscodit yara, au muiat inima copiilor lui Israel, wi i-au fqcut sq nu intre kn yara pe care le -o dqdea Domnul.

  32:10 Wi Domnul S`a aprins de mknie kn ziua aceea, wi a jurat zicknd:

  32:11 ,Oamenii acewtia cari s`au suit din Egipt, de la vkrsta de douqzeci de ani kn sus, nu vor vedea yara pe care am jurat cq o voi da lui Avraam, lui Isaac wi lui Iacov, cqci n`au urmat kn totul calea Mea,

  32:12 afarq de Caleb, fiul lui Iefune, Chenizitul, wi Iosua, fiul lui Nun, cari au urmat kn totul calea Domnului.

  32:13 Domnul S`a aprins de mknie kmpotriva lui Israel, wi i -a fqcut sq rqtqceascq kn pustie timp de patruzeci de ani, pknq la stingerea kntregului leat de oameni care fqcuserq rqu knaintea Domnului.

  32:14 Wi iatq cq voi luayi locul pqrinyilor vowtri, ca niwte odrasle de oameni pqcqtowi, ca sq faceyi pe Domnul sq Se aprindq wi mai tare de mknie kmpotriva lui Israel.

  32:15 Cqci, dacq vq kntoarceyi de la El, El va lqsa mai departe pe Israel sq rqtqceascq kn pustie, wi veyi aduce perderea poporului acestuia kntreg.``

  32:16 Ei s`au apropiat de Moise, wi au zis: ,,Vom face aici ocoale pentru vitele noastre wi cetqyi pentru pruncii nowtri:

  32:17 apoi ne vom knarma kn grabq wi vom merge knaintea copiiilor lui Israel, pknq ki vom duce kn locul care le este rknduit; wi pruncii nowtri vor locui kn aceste cetqyi kntqrite, din pricina locuitorilor yqrii acesteia.

  32:18 Nu ne vom kntoarce kn casele noastre mai knainte ca fiecare din copiii lui Israel sq fi pus stqpknire pe mowtenirea lui,

  32:19 wi nu vom stqpkni nimic cu ei dincolo de Iordan, nici mai departe, pentrucq noi ne vom avea mowtenirea noastrq dincoace de Iordan, la rqsqrit.``

  32:20 Moise le -a zis: ,,Dacq faceyi awa, dacq vq knarmayi ca sq luptayi knaintea Domnului,

  32:21 dacq toyi aceia dintre voi cari se vor knarma trec Iordanul knaintea Domnului, pknq ce va izgoni pe vrqjmawii Lui dinaintea Lui,

  32:22 wi dacq vq veyi kntoarce knapoi numai dupq ce yara va fi supusq knaintea Domnului, -atunci veyi fi fqrq vinq knaintea Domnului wi knaintea lui Israel, wi yinutul acesta va fi mowia voastrq knaintea Domnului.

  32:23 Dar dacq nu faceyi awa, pqcqtuiyi kmpotriva Domnului, wi sq wtiyi cq pqcatul vostru vq va ajunge.

  32:24 Zidiyi cetqyi pentru pruncii vowtri wi ocoale pentru vitele voastre, wi faceyi ce ayi spus cu gura voastrq.``

  32:25 Fiii lui Gad wi fiii lui Ruben au zis lui Moise: ,,Robii tqi vor face tot ce poruncewte domnul nostru.

  32:26 Pruncii nowtri, nevestele, turmele noastre wi toate vitele noastre, vor rqmknea kn cetqyile Galaadului;

  32:27 iar robii tqi, toyi knarmayi pentru rqzboi, vor merge sq se lupte knaintea Domnului, cum zice domnul nostru.``

  32:28 Moise a dat porunci cu privire la ei preotului Eleazar, lui Iosua, fiul lui Nun, wi capilor de familie din seminyiile copiilor lui Israel.

  32:29 El le -a zis: ,,Dacq fiii lui Gad wi fiii lui Ruben trec cu voi Iordanul, knarmayi cu toyii ca sq lupte knaintea Domnului, dupq ce yara va fi supusq knaintea voastrq, sq le dayi kn stqpknire yinutul Galaadului.

  32:30 Dar dacq nu vor merge knarmayi kmpreunq cu voi, sq se aweze kn mijlocul vostru kn yara Canaanului.``

  32:31 Fiii lui Gad wi fiii lui Ruben au rqspuns: ,,Vom face tot ce a spus robilor tqi Domnul.

  32:32 Vom trece knarmayi knaintea Domnului kn yara Canaanului; dar noi sq ne avem mowtenirea noastrq dincoace de Iordan.``

  32:33 Moise a dat fiilor lui Gad wi fiilor lui Ruben, wi la jumqtate din seminyia lui Manase, fiul lui Iosif, kmpqrqyia lui Sihon, kmpqratul Amoriyilor, wi kmpqrqyia lui Og, kmpqratul Basanului, yara cu cetqyile ei, cu yinuturile cetqyilor yqrii de jur kmprejur.

  32:34 Fiii lui Gad au zidit Dibonul, Atarotul, Aroerul,

  32:35 Atrot-Wofan, Iaezer, Iogbeha,

  32:36 Bet-Nimra wi Bet-Haran, cetqyi kntqrite, wi au fqcut staule pentru turme.

  32:37 Fiii lui Ruben au zidit Hesbonul, Eleale, Chiriataim,

  32:38 Nebo wi Baal-Meon, ale cqror nume au fost schimbate, wi Sibma, wi au pus alte nume cetqyilor pe cari le-au zidit.

  32:39 Fiii lui Machir, fiul lui Manase, au mers kmpotriva Galaadului, wi au pus mkna pe el; au izgonit pe Amoriyii cari erau acolo.

  32:40 Moise a dat Galaadului lui Machir, fiul lui Manase, care s`a awezat acolo.

  32:41 Iair, fiul lui Manase, a pornit wi el, wi a luat tkrgurile, wi le -a numit tkrgurile lui Iair.

  32:42 Nobah a pornit wi el wi a luat Chenatul kmpreunq cu cetqyile cari yineau de el, wi l -a numit Nobah, dupq numele lui.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск