Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - 1CHRONICLES 4

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  4:1 Judini su sinovi bili: Peres, Hesron, Karmi, Hur i obal.

  4:2 obalov sin Reaja rodi Jahata, a Jahat rodi Ahumaja i Lahada. To su soratski rodovi.

  4:3 Ovo su sinovi od oca Etama: Jizreel, Jima i Jidba, a njihovoj je sestri bilo ime Haslelponija.

  4:4 Fenuel je bio otac Gedoru, a Ezer je bio Huin otac. To su bili sinovi Hura, prvenca Efrate, oca Betlehema.

  4:5 A otac Tekoe Ahur imao je dvije ene, Helu i Naaru.

  4:6 Naara mu je rodila Ahuzama, Hefera, Temnance i Ahatarce. To su Naarini sinovi.

  4:7 Helini su sinovi bili: Seret, Sohar i Etnan.

  4:8 Kos rodi Anuba i Hasobebu i porodice Harumova sina Aharhela.

  4:9 Jabes je bio izvrsniji meu braom i mati mu je nadjela ime Jabes govorei: "Rodila sam ga s bolom."

  4:10 Jabes je prizvao Izraelova Boga govorei: "Ako me odista blagoslivlja, rairi moje podruje, neka bude tvoja ruka uza me i sauvaj me oda zla, tako da se ne muim!" Ispuni mu Bog za to ga je molio.

  4:11 uhin brat Kelub rodi Mehira; on je bio Etonov otac.

  4:12 Od Etona potee Bet Rafa, Paseah i Tehina, otac Ir Nahaa. To su Rekini ljudi.

  4:13 A Kenazovi su sinovi bili: Otniel i Seraja. Otnielovi sinovi: Hatat i Meonotaj.

  4:14 Meonotaj rodi Ofru; eraja rodi Joaba, oca onih to ive u Dolini rukotvoraca, jer bijahu rukotvorci.

  4:15 Sinovi Jefuneova sina Kaleba bili su: Ir, Ela i Naam; Elin je sin bio Kenaz.

  4:16 Jehalelelovi su sinovi bili Zif, Zifa, Tirja i Asrael.

  4:17 Ezrini sinovi: Jeter, Mered, Efer i Jalon; Jeter rodi Mirjamu, amaja i Jiboha, Etemoina oca.

  4:18 Njegova ena Judejka rodila je Jereda, Gedorova oca, Hebera, Sokova oca, i Jekutiela, Zanoahova oca. To su bili sinovi Bitje, faraonove keri koju je za enu uzeo Mered.

  4:19 Sinovi Hodijine ene, sestre Nahama, Keilina oca, bili su: imun, otac Jomama Garmijca, i Etemoa Maakaanin.

  4:20 imunovi su sinovi bili: Amnon, Rina, Ben-Hanan i Tilon. Iijevi sinovi: Zohet i Ben-Zohet.

  4:21 Sinovi Judina sina ele bili su: Er, Lekin otac, Lada, Marein otac, i obitelji platnarske kue u Bet Abeji;

  4:22 Jokim i ljudi iz Kozebe Joa i Saraf, koji su vladali nad Moabom i vratili se u Betlehem. Ali su to stari dogaaji.

  4:23 To su bili lonari koji su ivjeli u Netajimu i u Gederi kod kralja i bili su ondje zaposleni u njega.

  4:24 imunovi su sinovi bili Nemuel, Jamin, Jarib, Zerah i aul.

  4:25 Njegov je sin bio alum, a njegov je sin Mibsam, njegov sin Mima.

  4:26 Mimini su sinovi bili: Hamuel, sin mu, i njegov sin Zakur i njegov sin imej.

  4:27 imej je imao esnaest sinova i est keri; njegova braa nisu imala mnogo sinova, i sve njihove porodice nije bilo tako mnogo kao Judinih sinova.

  4:28 ivjeli su u Beer ebi, Moladi i Hasar ualu,

  4:29 u Bilhi, u Esemu, u Toladu,

  4:30 u Betuelu, u Hormi, u Siklagu,

  4:31 u Bet Markabotu, u Hasar Susimu, u Bet Biriju i u aarajimu. To su bili njihovi gradovi do Davidova kraljevanja.

  4:32 A njihova su naselja bila: Etam i Ajin, Rimon, Token i Aan, pet gradova.

  4:33 I sva njihova naselja to su bila oko tih gradova do Baala. To su bili njihovi stanovi i njihovi plemenski popisi.

  4:34 Meobad, Jamlek i Amasjin sin Joa,

  4:35 Joel i Jehu, sin Joibje, sina Serajina, sina Asielova,

  4:36 Elijoenaj, Jaakoba, Jeohaja, Asaja, Adiel, Jesimiel i Benaja,

  4:37 Ziza, sin ifija, sina Alonova, sina Jedajeva, sina imrijeva, sina emajina.

  4:38 Ti su imenovani bili starjeine svojim rodovima i njihove su se porodice veoma umnoile.

  4:39 Zato su otili do mjesta kako se ide u Gedor do istone strane doline da trae pau stoci.

  4:40 Nali su obilatu i dobru pau i prostranu, sigurnu i mirnu zemlju. Budui da su ondje prije ivjeli Hamovi potomci,

  4:41 imunovci, poimence popisani, navalie za vremena judejskoga kralja Ezekije te razbie njihove atore i njihove zaklone koji se naoe ondje. Bacie na njih kletvu, koja traje do dananjega dana, i nastanie se na njihovo mjesto jer su ondje bili panjaci za njihovu stoku.

  4:42 Onda su neki meu onima to su pripadali imunovim sinovima, njih pet stotina, izbili na planinu Seir, na elu s Felatjom, Nearjom, Refajom i Uzielom, Iijevim sinovima.

  4:43 Oni pobie ostatak koji se spasio izmeu Amaleana i naselie se ondje do dananjega dana.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .