Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - 1CHRONICLES 6

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  6:1 Levijevi su sinovi bili Gerom, Kehat i Merari.

  6:2 Evo imena Geromovih sinova: Libni i imej.

  6:3 Kehatovi su sinovi bili: Amram, Jishar, Hebron i Uziel.

  6:4 Merarijevi sinovi: Mahli i Mui. Ovo su rodovi Levijevaca po svojim ocima.

  6:5 Od Geroma: sin mu Libni, njegov sin Jahat, njegov sin Zima,

  6:6 njegov sin Joah, njegov sin Ido, njegov sin Zerah, njegov sin Jeatraj.

  6:7 Kehatovi sinovi: sin mu Aminadab, njegov sin Korah, njegov sin Asir,

  6:8 njegov sin Elkana, njegov sin Ebjasaf, njegov sin Asir;

  6:9 njegov sin Tahat, njegov sin Uriel, njegov sin Uzija, njegov sin aul.

  6:10 Elkanini sinovi: Amasaj i Ahimot;

  6:11 njegov sin Elkana, njegov sin Sufaj, njegov sin Nahat;

  6:12 njegov sin Eliab, njegov sin Jeroham, njegov sin Elkana. Elkanini sinovi:

  6:13 Samuel, njegov prvenac, drugi Abija.

  6:14 Merarijevi sinovi: Mahli, njegov sin Libni, njegov sin imej, njegov sin Uza,

  6:15 njegov sin ima, njegov sin Hagija, njegov sin Asaja.

  6:16 Ovo su oni koje je postavio David da se brinu za pjevanje u Domu Jahvinu kad je Koveg ondje naao svoje poivalite;

  6:17 oni koji su sluili pred Prebivalitem, atorom sastanka, pjevajui, dok nije Salomon sagradio Dom Jahvin u Jeruzalemu i koji su obavljali slubu po propisanom redoslijedu.

  6:18 Evo onih to su obavljali slubu i njihovih sinova: od Kehatovih sinova: pjeva Heman, sin Joela, sina Samuela,

  6:19 sina Elkane, sina Jerohama, sina Eliela, sina Toaha,

  6:20 sina Sifa, sina Elkane, sina Mahata, sina Amasaja,

  6:21 sina Elkane, sina Joela, sina Azarje, sina Sefanije,

  6:22 sina Tahata, sina Asira, sina Abjasafa, sina Koraha,

  6:23 sina Jishara, sina Kehata, sina Levija, sina Izraelova.

  6:24 Brat mu Asaf stajao je s desne strane; Asaf je bio sin Berekje, sina ime,

  6:25 sina Mihaela, sina Baaseja, sina Malkije,

  6:26 sina Etnija, sina Zeraha, sina Adaje,

  6:27 sina Etana, sina Zime, sina imeja,

  6:28 sina Jahata, sina Geroma, sina Levijeva.

  6:29 Merarijevi sinovi, njihova braa, stajala su mu s lijeve strane: Etan, sin Kuija, sina Abdija, sina Maluka,

  6:30 sina Haabje, sina Amasje, sina Hilkije,

  6:31 sina Amsija, sina Banija, sina omera,

  6:32 sina Mahlija, sina Muija, sina Merarija, sina Levijeva.

  6:33 Njihova braa leviti bili su postavljeni za svu slubu u svetom Prebivalitu, u Domu Bojem.

  6:34 Aron i njegovi sinovi prinosili su kad na rtveniku za paljenice i na kadionom rtveniku, obavljajui sav posao u Svetinji nad svetinjama i izvrujui obred pomirenja nad Izraelom, prema svemu to je zapovjedio Boji sluga Mojsije.

  6:35 Ovo su Aronovi sinovi: sin mu Eleazar, njegov sin Pinhas, njegov sin Abiua,

  6:36 njegov sin Buki, njegov sin Uzi, njegov sin Zerahja,

  6:37 njegov sin Merajot, njegov sin Amarja, njegov sin Ahitub,

  6:38 njegov sin Sadok, njegov sin Ahimaas.

  6:39 Ovo su im boravita po naseljima u njihovu podruju: Aronovim sinovima od Kehatove obitelji - jer na njih je pao drijeb -

  6:40 dali su Hebron u judejskoj zemlji s panjacima oko njega.

  6:41 Gradsko polje i njegova sela dali su Jefuneovu sinu Kalebu.

  6:42 Dali su, dakle, Aronovim sinovima gradove-utoita Hebron i Libnu s panjacima, Jatir i Etemou s panjacima,

  6:43 Hilez s panjacima, Debir s panjacima,

  6:44 Aan s panjacima i Bet eme s panjacima.

  6:45 Od Benjaminova plemena: Gebu s panjacima, Alemet s panjacima i Anatot s panjacima; dakle trinaest gradova po njihovim rodovima.

  6:46 Ostalim Kehatovim sinovima prema plemenskim rodovima pripalo je drijebom deset gradova od polovine Manaeova plemena.

  6:47 Geromovim sinovima po njihovim rodovima pripalo je od Jisakarova plemena, od Aerova plemena, od Naftalijeva plemena i od Manaeova plemena u Baanu trinaest gradova.

  6:48 Merarijevim sinovima po njihovim rodovima pripalo je drijebom od Rubenova plemena, od Gadova plemena i od Zebulunova plemena dvanaest gradova.

  6:49 Tako su Izraelovi sinovi dali levitima te gradove s panjacima.

  6:50 Dali su drijebom od plemena Judinih sinova, od plemena imunovih sinova i od plemena Benjaminovih sinova te gradove koje su spomenuli poimence.

  6:51 Onima koji su bili od rodova Kehatovih sinova te dobili drijebom gradove od Efrajimova plemena

  6:52 dali su kao gradove-utoita ekem s panjacima u Efrajimovoj gori i Gezer s panjacima,

  6:53 Jokmeam s panjacima, Bet Horon s panjacima,

  6:54 Ajalon s panjacima i Gat-Rimon s panjacima.

  6:55 Od polovine Manaeova plemena dali su rodovima ostalih Kehatovih sinova: Aner s panjacima i Bileam s panjacima.

  6:56 Geromovim sinovima dali su od rodova polovine Manaeova plemena Golan u Baanu s panjacima i Atarot s panjacima.

  6:57 Od Jisakarova plemena Kede s panjacima, Dobrat s panjacima,

  6:58 Ramot s panjacima i Anem s panjacima.

  6:59 Od Aerova plemena Maal s panjacima, Abdon s panjacima,

  6:60 Hukok s panjacima i Rehob s panjacima.

  6:61 Od Naftalijeva plemena Kede u Galileji s panjacima, Hamon s panjacima i Kirjatajim s panjacima.

  6:62 Ostalim Merarijevim sinovima dali su od Zebulunova plemena Rimon s panjacima i Tabor s panjacima.

  6:63 S onu stranu Jordana, prema Jerihonu, na istonoj strani Jordana, dali su im od Rubenova plemena Beser u pustinji s panjacima, Jahsu s panjacima,

  6:64 Kedemot s panjacima i Mefaat s panjacima.

  6:65 Od Gadova plemena Ramot u Gileadu s panjacima, Mahanajim s panjacima,

  6:66 Hebon s panjacima i Jazer s panjacima.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .