Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - JOSHUA 10

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  10:1 A kad u jeruzalemski kralj Adoni-Sedek da je Joua zauzeo Aj i da ga je izruio "heremu", kletom unitenju, kao to je uinio s Jerihonom i njegovim kraljem, i da su stanovnici Gibeona uinili mir s Izraelom i ukljuili se meu njih,

  10:2 vrlo se uplai, jer je Gibeon bio znaajan kao kakav kraljevski grad, vei od Aja, a svi itelji njegovi bijahu ratnici.

  10:3 Zato jeruzalemski kralj Adoni-Sedek porui Hohamu, kralju hebronskom, Piramu, kralju jarmutskom, Jafiji, kralju lakikom, i Debiru, kralju eglonskom:

  10:4 "Doite k meni i pomozite mi da udarimo na Gibeon, jer je uinio mir s Jouom i Izraelcima!"

  10:5 Udrui se tada pet kraljeva amorejskih: kralj jeruzalemski, kralj hebronski, kralj jarmutski, kralj lakiki i kralj eglonski; krenu oni i sva njihova vojska, opsjednu grad Gibeon i ponu ga napadati.

  10:6 Tada Gibeonci poruie Joui u tabor u Gilgalu: "Ne naputaj svojih slugu, nego se pouri k nama da nas izbavi i da nam pomogne, jer su se protiv nas udruili svi amorejski kraljevi koji ive u Gorju."

  10:7 I poe Joua iz Gilgala, a s njim i svi ratnici, sve vrsni junaci.

  10:8 A Jahve ree Joui: "Ne boj se! Ja sam ih predao u tvoje ruke i nijedan od njih nee se odrati pred tobom."

  10:9 I udari na njih Joua iznenadno, poto je svu no iao od Gilgala.

  10:10 I smete ih Jahve pred Izraelcima, koji ih teko porazie kod Gibeona i potjerae prema strmini kojom se uzlazi u Bet-Horon. Tukli su ih sve do Azeke i do Makede.

  10:11 A dok su bjeali pred Izraelom uz bethoronsku strminu, bacao je Jahve s neba na njih tuu kamenja sve do Azeke te su ginuli. I poginulo ih je vie od tue kamene nego to su ih pobili sinovi Izraelovi svojim maevima.

  10:12 Onoga dana kada Jahve predade Amorejce sinovima Izraelovim, obrati se Joua Jahvi i povie pred Izraelcima: "Stani, sunce, iznad Gibeona, i mjesee, iznad dola Ajalona!"

  10:13 I stade sunce i zaustavi se mjesec sve dok se nije narod osvetio neprijateljima svojim. Ne pie li to u knjizi Pravednika? I stade sunce nasred neba i nije se nagnulo k zapadu gotovo cio dan.

  10:14 Nije bilo takva dana ni prije ni poslije da bi se Jahve odazvao glasu ovjejem. Tako je Jahve vojevao za Izraela.

  10:15 Potom se vrati Joua i sav Izrael s njim u tabor gilgalski.

  10:16 A onih pet kraljeva utee i sakri se u peinu kod Makede.

  10:17 Javie Joui: "Otkriveno je pet kraljeva sakrivenih u peini kod Makede."

  10:18 A Joua ree: "Navalite veliko kamenje peini na otvor i postavite ljude pred nju da je uvaju.

  10:19 A vi se drugi ne zadravajte, nego tjerajte svoje neprijatelje i tucite ih s lea; ne dajte im da uu u svoje gradove, jer ih Jahve, Bog va, predade u vae ruke."

  10:20 A kad Joua i sinovi Izraelovi okonae bitku tekim pokoljem - utekla im je samo nekolicina preivjelih u tvrde gradove -

  10:21 vrati se narod zdrav i itav k Joui u tabor u Makedi. I nitko vie ni da pisne protiv sinova Izraelovih.

  10:22 Tada ree Joua: "Otvorite ulaz u peinu i odande mi izvedite onih pet kraljeva."

  10:23 I uine tako, izvedu k njemu iz peine onih pet kraljeva: kralja jeruzalemskoga, kralja hebronskoga, kralja jarmutskoga, kralja lakikog i kralja eglonskog.

  10:24 A kad ih izvedoe, pozva Joua sve Izraelce i ree vojskovoama koji su ga pratili: "Priite i stanite svojim nogama na vratove ovih kraljeva." Oni pristupe i stanu im svojim nogama na vratove.

  10:25 Ree Joua: "Ne bojte se i ne plaite se! Hrabri budite i odluni, jer e tako Jahve uiniti sa svim vaim neprijateljima s kojima se budete borili."

  10:26 Potom Joua naredi da ih pogube i objese na pet stabala; i visjeli su ondje do veeri.

  10:27 A o zalasku sunanom zapovjedi Joua te ih skidoe s drvea i bacie u istu onu peinu u koju se bijahu sklonili te na otvor navalie golemo kamenje, koje je i danas ondje.

  10:28 Istoga dana zauze Joua Makedu: udari na grad otricom maa i pogubi kralja njegova i sve ivo u gradu izrui "heremu", kletom unitenju, ne putajui da itko utekne. I uini s kraljem makedskim kao to je uinio s kraljem jerihonskim.

  10:29 Ode zatim Joua i sav Izrael iz Makede u Libnu i udari na nju.

  10:30 I nju Jahve i njena kralja predade u ruke Izraelu, koji otricom maa pobi sve ivo u njoj; ne potedje nikoga, a s kraljem Libne uini to i s kraljem jerihonskim.

  10:31 Potom ode Joua i svi Izraelci iz Libne u Laki, opsjede ga i napade.

  10:32 Jahve predade Laki u ruke Izraela, koji ga osvoji sutradan: pobie otricom maa sve ivo u njemu, onako kao to su uinili s Libnom.

  10:33 Tada ustade Horam, kralj Gezera, da pomogne Lakiu, ali Joua porazi njega i njegov narod tako te nitko ne preivje.

  10:34 Joua krenu zatim sa svim Izraelcima od Lakia na Eglon. Opsjedoe grad i napadoe ga.

  10:35 Osvojie ga jo istoga dana i pobie sve otricom maa. Sve ivo izruie kletom unitenju, kako su uinili s Lakiem.

  10:36 Onda Joua sa svim Izraelom krenu od Eglona na Hebron i napade ga.

  10:37 Osvojie ga i pobie sve otricom maa, kralja i stanovnitvo u svim mjestima koja mu pripadaju, ne potedjevi nikoga. Uini s njime kao s Eglonom. Grad sa svim svojim stanovnitvom bi izruen kletom unitenju.

  10:38 Napokon krenu Joua i sav Izrael s njim na Debir i napadoe ga.

  10:39 Osvojie ga i razorie; kralja njegova i itelje okolnih mjesta pobie otricom maa. Kletom unitenju izruie sve njegovo stanovnitvo. Ne potedjee nikoga. I uini Joua s Debirom i njegovim kraljem kao to je uinio s Hebronom i njegovim kraljem, s Libnom i njezinim kraljem.

  10:40 Tako je Joua zauzeo sav onaj kraj: Gorje i Negeb, efelu i Visoje - i sve njihove kraljeve. Ne ostavi preivjelih, ve izrui kletom unitenju sve to je disalo, kako je zapovjedio Jahve, Bog Izraelov.

  10:41 I pobi ih Joua sve od Kade Barnee do Gaze i sav kraj Goen do Gibeona.

  10:42 Sve tamonje kraljeve i zemlje njihove zauze Joua ujedanput, jer se za Izraela borio Jahve, Bog Izraelov.

  10:43 Naposljetku se Joua i sav Izrael vratie u tabor u Gilgalu.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .