Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - JOSHUA 8

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  8:1 Tada ree Jahve Joui: "Ne boj se i ne strahuj! Uzmi sa sobom sve ratnike, ustani i navali na Aj. Gle, predajem ti u ruke ajskoga kralja, njegov narod, grad i zemlju njegovu.

  8:2 Uini s Ajem i s njegovim kraljem kao to si uinio s Jerihonom i njegovim kraljem; ali vam je slobodno da prigrabite plijen iz njega i njegovu stoku. Postavi gradu zasjedu s lea."

  8:3 Spremi se Joua da navali na Aj i svi ratnici s njime. Izabrao je trideset tisua junaka i poslao ih nou;

  8:4 dade im zapovijed: "Pazite! Poi ete u zasjedu gradu s lea, ali da ne budete predaleko od grada i budite svi spremni.

  8:5 A ja i sav narod koji me prati primaknut emo se gradu; i kada ljudi iz Aja izau pred nas, mi emo kao i prije pobjei ispred njih.

  8:6 Oni e onda navaliti za nama dok ih ne odvedemo od grada jer e misliti: 'Bjee ispred nas kao i prije.'

  8:7 Tada provalite iz zasjede i zauzmite grad: Jahve, Bog va, predat e vam ga u ruke.

  8:8 Kad jednom osvojite grad, spalite ga ognjem. Uinite to po Jahvinoj zapovijedi. Pazite, to vam zapovjedih."

  8:9 Joua ih posla i oni odoe u zasjedu te se smjestie izmeu Betela i Aja, gradu sa zapada. A Joua provede no meu narodom.

  8:10 Uranivi, Joua ujutro prebroja narod i poe sa starjeinama Izraelovim pred narodom na Aj.

  8:11 Svi ratnici krenu s njim i kad se primaknu gradu, utabore se Aju sa sjevera, tako da je izmeu njih i mjesta bila ravnica.

  8:12 Joua uze oko pet tisua ljudi i namjesti zasjedu izmeu Betela i Aja, gradu sa zapadne strane.

  8:13 A narod se smjesti u tabor, koji je bio na sjeveru grada, dok je njegova zalaznica bila na zapadu grada. Joua opet provede no usred naroda.

  8:14 Kad je sve to vidio ajski kralj, pouri se te izae on i sav njegov narod niz obronak prema Arabi u boj protiv Izraela. A nisu ni slutili da je iza grada namjetena zasjeda.

  8:15 Tada Joua i sav Izrael nagnu bjeati kao da su ih pobijedili. I bjeali su putem prema pustinji.

  8:16 Ajani nato pozvae sve iz grada i dadoe se za njima u potjeru te, gonei Jouu, odvoje se od grada.

  8:17 I ne ostade nitko u Aju i Betelu da nije poao za Izraelcima. Ostavili su grad otvoren i gonili Izraelce.

  8:18 Tada ree Jahve Joui: "Zamahni kopljem to ti je u ruci prema Aju: predajem ti ga u ruke." I podie Joua koplje to mu bjee u ruci i zamahnu prema gradu.

  8:19 I tek to je podigao ruku, dignu se ljudi iz zasjede i potre prema gradu, osvoje ga i umah ga ognjem zapale.

  8:20 Kada se oni iz Aja obazree, imadoe to vidjeti: dim se dizao iz grada prema nebu. I nitko od njih nije imao kuda utei ni tamo ni amo. Tada se narod koji je bjeao prema pustinji okrenuo prema progoniteljima.

  8:21 Vidjevi Joua i sav Izrael da je zasjeda zauzela grad i da se die dim iz grada, vrate se i udare na ljude iz Aja.

  8:22 Njihovi su im izali u susret iz grada, i tako se oni iz Aja naoe posred Izraelaca, opkoljeni i s jedne i s druge strane: bie pobijeni tako te ni jedan ne ostade iv niti utee.

  8:23 A kralja Aja uhvatie iva i dovedoe ga Joui.

  8:24 Kad su Izraelci pobili sve stanovnike Aja na otvorenu polju i u pustinji, kuda su ih gonili, i kada svi padoe od maa, vratie se Izraelci u Aj i sasjekoe maem sve to bjee u njemu.

  8:25 Bilo je dvanaest tisua onih koji su izginuli toga dana, ljudi i ena - sav Aj.

  8:26 Joua nije sputao ruke kojom bijae zamahnuo kopljem sve dok nisu poubijani svi stanovnici Aja.

  8:27 Samo stoku i plijen iz onoga grada razdijele meu sobom Izraelci, kao to je Jahve zapovjedio Joui.

  8:28 Joua spali Aj i uini ga za sve vijeke ruevinom, pustim mjestom do danas.

  8:29 Kralja ajskoga objesi o drvo do veeri. O zapadu sunanom zapovjedi Joua te skinue truplo s drveta, bacie ga pred gradska vrata i nabacae na nj veliku gomilu kamenja, koja stoji i danas.

  8:30 Tada podie Joua rtvenik Jahvi, Bogu Izraelovu, na gori Ebalu,

  8:31 kao to je zapovjedio Mojsije, sluga Jahvin, svim sinovima Izraelovim i kako je napisano u Mojsijevoj knjizi Zakona: rtvenik od grubog kamena, neklesanog eljezom. Na njemu bi prinesena Jahvi rtva paljenica i priesnica.

  8:32 Tu na kamenju Joua prepie Zakon Mojsijev koji bjee napisan za sinove Izraelove.

  8:33 I sav Izrael i njegove starjeine, glavari narodni i suci, doljaci i domai, stanu s obje strane Kovega prema sveenicima i levitima koji su nosili Koveg saveza Jahvina - polovina prema gori Gerizimu, a polovina prema gori Ebalu - da bi se blagoslovio puk Izraelov prema obredu koji zapovjedi Mojsije.

  8:34 Tada proita Joua svaku rije Zakona, blagoslov i prokletstvo, sve kako je napisano u knjizi Zakona.

  8:35 Nije Joua propustio nijedne Mojsijeve naredbe, nego ih je sve proitao pred saborom svih Izraelaca, pred enama, djecom i doljacima koji su ili s njima.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .