Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 2 24

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - DAVIS   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  24:1 Tedy opt prchlivost Hospodinova popudila se proti Izraelovi; nebo byl ponukl satan Davida na n, ka: Jdi, seti lid Izraelsk a Judsk.

  24:2 Proto ekl krl Jobovi, hejtmanu vojska svho: Projdi i hned vecka pokolen Izraelsk od Dan a k Bersab, a sette lid, abych vdl poet jeho.

  24:3 Ale Job ekl krli: Pidej Hospodin Bh tvj k lidu, jak ho koli mnoho, stokrt vce, a to aby oi pna mho krle vidly. Ale pro pn mj krl jest toho tak dostiv?

  24:4 A vak pemohla e krlova Joba i knata vojska. Proto vyel Job a knata vojska od tvi krlovy, aby setli lid Izraelsk.

  24:5 A pepravive se pes Jordn, poloili se pi Aroer po prav stran msta, kter jest u prosted potoka Gd, a pi Jazer.

  24:6 Potom pili do Gald a do zem dolej nov, odkud li do Dan Jhan a do okol Sidonskho.

  24:7 Pili tak ku pevnosti Tru, a ke vem mstm Hevejskch a Kananejskch; odkud li na poledne zem Judsk do Bersab.

  24:8 A kdy schodili vecku zemi, pili po pebhnut devti msc a dvadcti dn do Jeruzalma.

  24:9 I dal Job poet setenho lidu krli. Bylo pak lidu Izraelskho osmkrt sto tisc mu silnch, kte mohli vytrhnouti me k bitv. Mu tak Judskch ptkrt sto tisc.

  24:10 Potom padlo to tce na srdce Davidovi, kdy ji setl lid. I ekl David Hospodinu: Zheil jsem tce, e jsem to uinil, ale nyn, Hospodine, odejmi, prosm, nepravost sluebnka svho, neb jsem velmi blzniv uinil.

  24:11 Kdy pak vstal David rno, stalo se slovo Hospodinovo k Gdovi proroku, vidoucmu Davidovu, kouc:

  24:12 Jdi a rci Davidovi: Toto prav Hospodin: Troj vci podvm, vyvol sob jednu z nich, kterou bych uinil.

  24:13 Proto pied Gd k Davidovi, oznmil mu to, a ekl jemu: Chce-li, aby piel na tebe hlad za sedm let v zemi tv? ili abys za ti msce utkal ped neptely svmi, a oni aby t honili? ili aby za ti dni byl mor v zemi tv? Pomysli spn, a viz, jakou mm odpovd dti tomu, kter mne poslal.

  24:14 I ekl David k Gdovi: zkostmi sevn jsem nramn; necha, prosm, upadneme v ruku Hospodinovu, nebo jsou mnoh slitovn jeho, jedin a v ruce lidsk neupadm.

  24:15 A tak uvedl Hospodin mor na Izraele od jitra a do asu uloenho, a zemelo jich z lidu od Dan a do Bersab sedmdeste tisc mu.

  24:16 A kdy vzthl andl ruku svou na Jeruzalm, aby hubil jej, litoval Hospodin toho zlho, a ekl andlu, kter hubil lid: Dosti jest, ji pesta. Andl pak Hospodinv byl u humna Aravny Jebuzejskho.

  24:17 I mluvil David Hospodinu, kdy uzel andla, an bije lid, a ekl: Aj, j jsem zheil, a j jsem neprv uinil, ale tito, jsouce jako ovce, co uinili? Nech jest, prosm, ruka tv proti mn a proti domu otce mho.

  24:18 Potom navrtiv se Gd k Davidovi v ten den, ekl jemu: Vstup a vzdlej Hospodinu olt na humn Aravny Jebuzejskho.

  24:19 I el David vedl ei Gdovy, jako byl pikzal Hospodin.

  24:20 A vyhldaje Aravna, uzel krle s sluebnky jeho, an jdou k nmu; proto vyed Aravna, poklonil se krli tv svou a k zemi.

  24:21 I ekl Aravna: Pro piel pn mj krl k sluebnku svmu? Odpovdl David: Abych koupil od tebe humno toto, na nm bych vzdlal olt Hospodinu, aby pestala rna tato v lidu.

  24:22 Opt ekl Aravna Davidovi: Nech vezme a obtuje pn mj krl, co se mu za dobr vid. Aj, te volov k obti zpaln, a smyky vozov i ppravy vol na drva.

  24:23 Vecky ty vci dval krlk Aravna krli. ekl jet Aravna krli: Hospodin Bh tvj zalibi t sob.

  24:24 ekl pak krl Aravnovi: Nikoli, ale radji koupm od tebe, a zaplatm, ani budu obtovati Hospodinu Bohu svmu obti zpaln darem dan. A tak koupil David humno a voly za padeste lot stbra.

  24:25 A vzdlav tu David olt Hospodinu, obtoval obti zpaln a pokojn. I byl milostiv Hospodin zemi, a pestala zhouba v Izraeli.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .