Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • / - GENESIS 21
  - - FONTS - HELP
      


  Gen 21:1
  ויהוה פקד את שׂרה כאשׁר אמר ויעשׂ יהוה לשׂרה כאשׁר דבר׃
  Gen 21:2
  ותהר ותלד שׂרה לאברהם בן לזקניו למועד אשׁר דבר אתו אלהים׃
  Gen 21:3
  ויקרא אברהם את שׁם בנו הנולד לו אשׁר ילדה לו שׂרה יצחק׃
  Gen 21:4
  וימל אברהם את יצחק בנו בן שׁמנת ימים כאשׁר צוה אתו אלהים׃
  Gen 21:5
  ואברהם בן מאת שׁנה בהולד לו את יצחק בנו׃
  Gen 21:6
  ותאמר שׂרה צחק עשׂה לי אלהים כל השׁמע יצחק׃
  Gen 21:7
  ותאמר מי מלל לאברהם היניקה בנים שׂרה כי ילדתי בן לזקניו׃
  Gen 21:8
  ויגדל הילד ויגמל ויעשׂ אברהם משׁתה גדול ביום הגמל את יצחק׃
  Gen 21:9
  ותרא שׂרה את בן הגר המצרית אשׁר ילדה לאברהם מצחק׃
  Gen 21:10
  ותאמר לאברהם גרשׁ האמה הזאת ואת בנה כי לא יירשׁ בן האמה הזאת עם בני עם יצחק׃
  Gen 21:11
  וירע הדבר מאד בעיני אברהם על אודת בנו׃
  Gen 21:12
  ויאמר אלהים אל אברהם אל ירע בעיניך על הנער ועל אמתך כל אשׁר תאמר אליך שׂרה שׁמע בקלה כי ביצחק יקרא לך זרע׃
  Gen 21:13
  וגם את בן האמה לגוי אשׂימנו כי זרעך הוא׃
  Gen 21:14
  וישׁכם אברהם בבקר ויקח לחם וחמת מים ויתן אל הגר שׂם על שׁכמה ואת הילד וישׁלחה ותלך ותתע במדבר באר שׁבע׃
  Gen 21:15
  ויכלו המים מן החמת ותשׁלך את הילד תחת אחד השׂיחם׃
  Gen 21:16
  ותלך ותשׁב לה מנגד הרחק כמטחוי קשׁת כי אמרה אל אראה במות הילד ותשׁב מנגד ותשׂא את קלה ותבך׃
  Gen 21:17
  וישׁמע אלהים את קול הנער ויקרא מלאך אלהים אל הגר מן השׁמים ויאמר לה מה לך הגר אל תיראי כי שׁמע אלהים אל קול הנער באשׁר הוא שׁם׃
  Gen 21:18
  קומי שׂאי את הנער והחזיקי את ידך בו כי לגוי גדול אשׂימנו׃
  Gen 21:19
  ויפקח אלהים את עיניה ותרא באר מים ותלך ותמלא את החמת מים ותשׁק את הנער׃
  Gen 21:20
  ויהי אלהים את הנער ויגדל וישׁב במדבר ויהי רבה קשׁת׃
  Gen 21:21
  וישׁב במדבר פארן ותקח לו אמו אשׁה מארץ מצרים׃
  Gen 21:22
  ויהי בעת ההוא ויאמר אבימלך ופיכל שׂר צבאו אל אברהם לאמר אלהים עמך בכל אשׁר אתה עשׂה׃
  Gen 21:23
  ועתה השׁבעה לי באלהים הנה אם תשׁקר לי ולניני ולנכדי כחסד אשׁר עשׂיתי עמך תעשׂה עמדי ועם הארץ אשׁר גרתה׃
  Gen 21:24
  ויאמר אברהם אנכי אשׁבע׃
  Gen 21:25
  והוכח אברהם את אבימלך על אדות באר המים אשׁר גזלו עבדי אבימלך׃
  Gen 21:26
  ויאמר אבימלך לא ידעתי מי עשׂה את הדבר הזה וגם אתה לא הגדת לי וגם אנכי לא שׁמעתי בלתי היום׃
  Gen 21:27
  ויקח אברהם צאן ובקר ויתן לאבימלך ויכרתו שׁניהם ברית׃
  Gen 21:28
  ויצב אברהם את שׁבע כבשׂת הצאן לבדהן׃
  Gen 21:29
  ויאמר אבימלך אל אברהם מה הנה שׁבע כבשׂת האלה אשׁר הצבת לבדנה׃
  Gen 21:30
  ויאמר כי את שׁבע כבשׂת תקח מידי בעבור תהיה לי לעדה כי חפרתי את הבאר הזאת׃
  Gen 21:31
  על כן קרא למקום ההוא באר שׁבע כי שׁם נשׁבעו שׁניהם׃
  Gen 21:32
  ויכרתו ברית בבאר שׁבע ויקם אבימלך ופיכל שׂר צבאו וישׁבו אל ארץ פלשׁתים׃
  Gen 21:33
  ויטע אשׁל בבאר שׁבע ויקרא שׁם בשׁם יהוה אל עולם׃
  Gen 21:34
  ויגר אברהם בארץ פלשׁתים ימים רבים׃

  -

  God Rules.NET
   100 +   .