Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - 1CORINTHIANS 15

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  15:1 Vq fac cunoscut, frayilor Evanghelia, pe care v`am propovqduit -o, pe care ayi primit -o, kn care ayi rqmas,

  15:2 wi prin care sknteyi mkntuiyi, dacq o yineyi awa dupq cum v`am propovqduit -o; altfel, degeaba ayi crezut.

  15:3 V`am knvqyat knainte de toate, awa cum am primit wi eu: cq Hristos a murit pentru pqcatele noastre, dupq Scripturi;

  15:4 cq a fost kngropat wi a knviat a treia zi, dupq Scripturi;

  15:5 wi cq S`a arqtat lui Chifa, apoi celor doisprezece.

  15:6 Dupq aceea S`a arqtat la peste cinci sute de frayi deodatq, dintre cari cei mai mulyi sknt kncq kn viayq, iar unii au adormit.

  15:7 Kn urmq s`a arqtat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor.

  15:8 Dupq ei toyi, ca unei stkrpituri, mi s`a arqtat wi mie.

  15:9 Cqci eu sknt cel mai neknsemnat dintre apostoli; nu sknt vrednic sq port numele de apostol, fiindcq am prigonit Biserica lui Dumnezeu.

  15:10 Prin harul lui Dumnezeu sknt ce sknt. Wi harul Lui fayq de mine n`a fost zqdarnic; ba kncq am lucrat mai mult deckt toyi: totuw nu eu, ci harul lui Dumnezeu, care este kn mine.

  15:11 Astfel dar, ori eu, ori ei, noi awa propovqduim, wi voi awa ayi crezut.

  15:12 Iar dacq se propovqduiewte cq Hristos a knviat din moryi, cum zic unii dintre voi, cq nu este o knviere a moryilor?

  15:13 Dacq nu este o knviere a moryilor, nici Hristos n`a knviat.

  15:14 Wi dacq n`a knviat Hristos, atunci propovqduirea noastrq este zqdarnicq, wi zqdarnicq este wi credinya voastrq.

  15:15 Ba kncq noi skntem descoperiyi wi ca martori mincinowi ai lui Dumnezeu; fiindcq, am mqrturisit despre Dumnezeu cq El a knviat pe Hristos, cknd nu L -a knviat, dacq este adevqrat cq moryii nu knviazq.

  15:16 Cqci, dacq nu knviazq moryii, nici Hristos n`a knviat.

  15:17 Wi dacq n`a knviat Hristos, credinya voastrq este zqdarnicq, voi sknteyi kncq kn pqcatele voastre,

  15:18 wi prin urmare wi cei ce au adormit kn Hristos, sknt pierduyi.

  15:19 Dacq numai pentru viaya aceasta ne-am pus nqdejdea kn Hristos, atunci skntem cei mai nenorociyi dintre toyi oamenii!

  15:20 Dar acum, Hristos a knviat din moryi, pkrga celor adormiyi.

  15:21 Cqci dacq moartea a venit prin om, tot prin om a venit wi knvierea moryilor.

  15:22 Wi dupq cum toyi mor kn Adam, tot awa, toyi vor knvia kn Hristos;

  15:23 dar fiecare la rkndul cetei lui. Hristos este cel dintki rod; apoi, la venirea Lui, cei ce sknt ai lui Hristos.

  15:24 Kn urmq, va veni sfkrwitul, cknd El va da Kmpqrqyia kn mknile lui Dumnezeu Tatql, dupq ce va fi nimicit orice domnie, orice stqpknire wi orice putere.

  15:25 Cqci trebuie ca El sq kmpqrqyeascq pknq va pune pe toyi vrqjmawii supt picioarele Sale.

  15:26 Vrqjmawul cel din urmq, care va fi nimicit, va fi moartea.

  15:27 Dumnezeu, kn adevqr, ,,a pus totul supt picioarele Lui``. Dar cknd zice cq totul I -a fost supus, se knyelege cq afarq de Cel ce I -a supus totul.

  15:28 Wi cknd toate lucrurile Ki vor fi supuse, atunci chiar wi Fiul Se va supune Celui ce I -a supus toate lucrurile, pentruca Dumnezeu sq fie totul kn toyi.

  15:29 Altfel, ce ar face cei ce se boteazq pentru cei moryi? Dacq nu knviazq moryii nicidecum, de ce se mai boteazq ei pentru cei moryi?

  15:30 Wi de ce skntem noi kn primejdie kn orice clipq?

  15:31 Kn fiecare zi eu sknt kn primejdie de moarte; atkt este de adevqrat lucrul acesta, frayilor, ckt este de adevqrat cq am de ce sq mq laud cu voi kn Hristos Isus, Domnul nostru.

  15:32 Dacq, vorbind kn felul oamenilor, m`am luptat cu fiarele kn Efes, care-mi este folosul? Dacq nu knviazq moryii, atunci ,,sq mkncqm wi sq bem, cqci mkne vom muri``.

  15:33 Nu vq knwelayi: ,,Tovqrqwiile rele stricq obiceiurile bune``.

  15:34 Veniyi-vq kn fire, cum se cuvine, wi nu pqcqtuiyi! Cqci sknt kntre voi unii, cari nu cunosc pe Dumnezeu: spre ruwinea voastrq o spun.

  15:35 Dar va zice cineva: ,,Cum knviazq moryii? Wi cu ce trup se vor kntoarce?``

  15:36 Nebun ce ewti! Ce sameni tu, nu knviazq, dacq nu moare mai kntki.

  15:37 Wi cknd sameni, sameni nu trupul care va fi, ci doar un grqunte, cum se kntkmplq: fie de grku, fie de altq sqmknyq.

  15:38 Apoi Dumnezeu ki dq un trup, dupq cum voiewte; wi fiecqrei seminye ki dq un trup al ei.

  15:39 Nu orice trup este la fel; ci altul este trupul oamenilor, altul este trupul dobitoacelor, altul este trupul pqsqrilor, altul al pewtilor.

  15:40 Tot awa, sknt trupuri cerewti wi trupuri pqmkntewti; dar alta este strqlucirea trupurilor cerewti, wi alta a trupurilor pqmkntewti.

  15:41 Alta este strqlucirea soarelui, alta strqlucirea lunii, wi alta este strqlucirea stelelor; chiar o stea se deosebewte kn strqlucire de altq stea.

  15:42 Awa este wi knvierea moryilor. Trupul este sqmqnat kn putrezire, wi knviazq kn neputrezire;

  15:43 este sqmqnat kn ocarq, wi knviazq kn slavq; este sqmqnat kn neputinyq, wi knviazq kn putere.

  15:44 Este sqmqnat trup firesc, wi knviazq trup duhovnicesc. Dacq este un trup firesc, este wi un trup duhovnicesc.

  15:45 De aceea este scris: ,,Omul dintki Adam a fost fqcut un suflet viu.`` Al doilea Adam a fost fqcut un duh dqtqtor de viayq.

  15:46 Dar kntki vine nu ce este duhovnicesc, ci ce este firesc; ce este duhovnicesc, vine pe urmq.

  15:47 Omul dintki este din pqmknt, pqmkntesc; omul al doilea este din cer.

  15:48 Cum este cel pqmkntesc, awa sknt wi cei pqmkntewti; cum este Cel ceresc, awa sknt wi cei cerewti.

  15:49 Wi dupq cum am purtat chipul celui pqmkntesc, tot awa vom purta wi chipul Celui ceresc.

  15:50 Ce spun eu, frayilor, este cq nu poate carnea wi skngele sq mowteneascq Kmpqrqyia lui Dumnezeu; wi cq, putrezirea nu poate mowteni neputrezirea.

  15:51 Iatq, vq spun o tainq: nu vom adormi toyi, dar toyi vom fi schimbayi,

  15:52 kntr`o clipq, kntr`o clipealq din ochi, la cea din urmq trkmbiyq. Trkmbiya va suna, moryii vor knvia nesupuwi putrezirii, wi noi vom fi schimbayi.

  15:53 Cqci trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, sq se kmbrace kn neputrezire, wi trupul acesta muritor sq se kmbrace kn nemurire.

  15:54 Cknd trupul acesta supus putrezirii, se va kmbrqca kn neputrezire, wi trupul acesta muritor se va kmbrqca kn nemurire, atunci se va kmplini cuvkntul care este scris: ,,Moartea a fost knghiyitq de biruinyq.

  15:55 Unde kyi este biruinya, moarte? Unde kyi este boldul, moarte?``

  15:56 Boldul moryii este pqcatul; wi puterea pqcatului este Legea.

  15:57 Dar mulyqmiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dq biruinya prin Domnul nostru Isus Hristos!

  15:58 De aceea, prea iubiyii mei frayi, fiyi tari, neclintiyi, sporiyi totdeauna kn lucrul Domnului, cqci wtiyi cq osteneala voastrq kn Domnul nu este zqdarnicq.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск