Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - HEBREWS 10

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  10:1 Kn adevqr, Legea, care are umbra bunurilor viitoare, nu knfqyiwarea adevqratq a lucrurilor, nu poate niciodatq, prin aceleawi jertfe, cari se aduc nekncetat kn fiecare an, sq facq desqvkrwiyi pe cei ce se apropie.

  10:2 Altfel, n`ar fi kncetat ele oare sq fie aduse, dacq cei ce le aduceau, fiind curqyiyi odatq, n`ar mai fi trebuit sq mai aibq cunowtinyq de pqcate?

  10:3 Dar aducerea aminte a pqcatelor este knoitq din an kn an, tocmai prin aceste jertfe;

  10:4 cqci este cu neputinyq ca skngele taurilor wi al yapilor sq wteargq pqcatele.

  10:5 De aceea, cknd intrq kn lume, El zice: ,,Tu n`ai voit nici jertfq, nici prinos; ci Mi-ai pregqtit un trup;

  10:6 n`ai primit nici arderi de tot, nici jertfe pentru pqcat.

  10:7 Atunci am zis: ,,Iatq-Mq (kn sulul cqryii este scris despre Mine), vin sq fac voia Ta, Dumnezeule!``

  10:8 Dupq ce a zis kntki: ,,Tu n`ai voit wi n`ai primit nici jertfe, nici prinoase, nici arderi de tot, nici jertfe pentru pqcat``, (lucruri aduse toate dupq Lege),

  10:9 apoi zice: ,,Iatq-Mq, vin sq fac voia Ta, Dumnezeule.`` El desfiinyeazq astfel pe cele dintki, ca sq punq kn loc pe a doua.

  10:10 Prin aceastq ,,voie`` am fost sfinyiyi noi, wi anume prin jertfirea trupului lui Isus Hristos, odatq pentru totdeauna.

  10:11 Wi, pe cknd orice preot face slujba kn fiecare zi, wi aduce de multe ori aceleawi jertfe, cari niciodatq nu pot wterge pqcatele,

  10:12 El, dimpotrivq, dupq ce a adus o singurq jertfq pentru pqcate, S`a awezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu,

  10:13 wi awteaptq de acum ca vrqjmawii Lui sq -I fie fqcuyi awternut al picioarelor Lui.

  10:14 Cqci printr`o singurq jertfq El a fqcut desqvkrwiyi pentru totdeauna pe cei ce sknt sfinyiyi.

  10:15 Lucrul acesta ni -l adeverewte wi Duhul sfknt. Cqci, dupq ce a zis:

  10:16 ,,Iatq legqmkntul pe care -l voi face cu ei dupq acele zile, zice Domnul: voi pune legile Mele kn inimile lor, wi le voi scrie kn mintea lor``,

  10:17 adaugq: ,,Wi nu-Mi voi mai aduce aminte de pqcatele lor, nici de fqrqdelegile lor.``

  10:18 Dar acolo unde este iertare de pqcate, nu mai este nevoie de jertfq pentru pqcat.

  10:19 Astfel dar, frayilor, fiindcq prin skngele lui Isus avem o intrare slobodq kn Locul prea sfknt,

  10:20 pe calea cea nouq wi vie, pe care ne -a deschis -o El, prin perdeaua din lquntru, adicq trupul Squ: -

  10:21 wi fiindcq avem un Mare preot pus peste casa lui Dumnezeu,

  10:22 sq ne apropiem cu o inimq curatq, cu credinyq deplinq, cu inimile stropite wi curqyite de un cuget rqu, wi cu trupul spqlat cu o apq curatq.

  10:23 Sq yinem fqrq wovqire la mqrturisirea nqdejdii noastre, cqci credincios este Cel ce a fqcut fqgqduinya.

  10:24 Sq veghem unii asupra altora, ca sq ne kndemnqm la dragoste wi la fapte bune.

  10:25 Sq nu pqrqsim adunarea noastrq, cum au unii obicei; ci sq ne kndemnqm unii pe alyii, wi cu atkt mai mult, cu ckt vedeyi cq ziua se apropie.

  10:26 Cqci, dacq pqcqtuim cu voia, dupq ce am primit cunowtinya adevqrului, nu mai rqmkne nici o jertfq pentru pqcate,

  10:27 ci doar o awteptare knfricowatq a judecqyii, wi vqpaia unui foc, care va mistui pe cei rqzvrqtiyi.

  10:28 Cine a cqlcat Legea lui Moise, este omorkt fqrq milq, pe mqrturia a doi sau trei martori.

  10:29 Cu ckt mai asprq pedeapsq credeyi cq va lua cel ce va cqlca kn picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pkngqri skngele legqmkntului, cu care a fost sfinyit, wi va batjocori pe Duhul harului?

  10:30 Cqci wtim cine este Cel ce a zis: ,,A Mea este rqzbunarea, Eu voi rqsplqti!`` Wi kn altq parte: ,,Domnul va judeca pe poporul Squ.``

  10:31 Grozav lucru este sq cazi kn mknile Dumnezeului celui viu!

  10:32 Aduceyi-vq aminte de zilele dela knceput, cknd, dupq ce ayi fost luminayi, ayi dus o mare luptq de suferinye:

  10:33 pe de o parte, erayi puwi ca priveliwte kn mijlocul ocqrilor wi necazurilor, wi pe de alta, v`ayi fqcut pqrtawi cu aceia cari aveau aceeaw soartq ca voi.

  10:34 Kn adevqr, ayi avut milq de cei din temniyq wi ayi primit cu bucurie rqpirea averilor voastre, ca unii cari wtiyi cq aveyi kn ceruri o avuyie mai bunq, care dqinuiewte.

  10:35 Sq nu vq pqrqsiyi dar kncrederea voastrq, pe care o awteaptq o mare rqsplqtire!

  10:36 Cqci aveyi nevoie de rqbdare, ca, dupq ce ayi kmplinit voia lui Dumnezeu, sq puteyi cqpqta ce v`a fost fqgqduit.

  10:37 ,,Kncq puyinq, foarte puyinq vreme``, wi ,,Cel ce vine va veni, wi nu va zqbovi.

  10:38 Wi cel neprihqnit va trqi prin credinyq: dar dacq dq knapoi, sufletul Meu nu gqsewte plqcere kn el.``

  10:39 Noi knsq nu skntem din aceia cari dau knapoi ca sq se peardq, ci din aceia cari au credinyq pentru mkntuirea sufletului.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск