Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - JOSHUA 22

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  22:1 Atunci Iosua a chemat pe Rubeniyi, pe Gadiyi wi jumqtatea din seminyia lui Manase.

  22:2 Wi le -a zis: ,,Voi ayi pqzit tot ce v`a poruncit Moise, robul Domnului, wi ayi ascultat de glasul meu kn tot ce v`am poruncit.

  22:3 N`ayi pqrqsit pe frayii vowtri, de o bunq bucatq de vreme pknq kn ziua de azi; wi ayi pqzit rknduielile wi poruncile Domnului, Dumnezeului vostru.

  22:4 Acum cknd Domnul, Dumnezeul vostru, a dat odihnq frayilor vowtri, cum le spusese, kntoarceyi-vq wi duceyi-vq la corturile voastre, kn yara datq kn stqpknirea voastrq, pe care v`a dat -o Moise, robul Domnului, dincolo de Iordan.

  22:5 Aveyi grijq numai sq pqziyi wi sq kmpliniyi poruncile wi legile pe cari vi le -a dat Moise, robul Domnului: sq iubiyi pe Domnul, Dumnezeul vostru, sq umblayi kn toate cqile Lui, sq yineyi poruncile Lui, sq vq alipiyi de El, wi sq -I slujiyi din toatq inima voastrq wi din tot sufletul vostru.``

  22:6 Wi Iosua i -a binecuvkntat wi le -a dat drumul; wi ei au plecat la corturile lor.

  22:7 Moise dqduse unei jumqtqyi din seminyia lui Manase o mowtenire kn Basan, wi Iosua a dat celeilalte jumqtqyi o mowtenire lkngq frayii lor, dincoace de Iordan, la apus.

  22:8 Cknd i -a trimes Iosua la corturile lor, i -a binecuvkntat, wi le -a zis: ,,Voi vq kntoarceyi la corturile voastre cu mari bogqyii, cu foarte multe turme, wi cu o mare mulyime de argint, de aur, de aramq, de fer, wi de kmbrqcqminte. Kmpqryiyi cu frayii vowtri prada luatq dela vrqjmawii vowtri.``

  22:9 Fiii lui Ruben, fiii lui Gad, wi jumqtate din seminyia lui Manase, s`au kntors acasq, lqsknd pe copiii lui Israel la Silo, kn yara Canaanului, ca sq se ducq kn yara Galaadului, care era mowia lor wi unde se awezaserq, cum poruncise lui Moise Domnul.

  22:10 Cknd au ajuns pe malurile Iordanului, cari fac parte din yara Canaanului, fiii lui Ruben, fiii lui Gad wi jumqtate din seminyia lui Manase, au zidit acolo un altar lkngq Iordan, un altar a cqrui mqrime izbea privirile.

  22:11 Copiii lui Israel au auzit zickndu-se: ,,Iatq cq fiii lui Ruben; fiii lui Gad wi jumqtate din seminyia lui Manase, au zidit un altar kn faya yqrii Canaanului, pe malurile Iordanului, kn pqryile copiilor lui Israel.``

  22:12 Cknd au auzit copiii lui Israel lucrul acesta, toatq adunarea copiilor lui Israel s`a strkns la Silo, ca sq se suie kmpotriva lor wi sq se batq cu ei.

  22:13 Copiii lui Israel au trimes la fiii lui Ruben, la fiii lui Gad wi la jumqtatea din seminyia lui Manase, kn yara Galaadului, pe Fineas, fiul preotului Eleazar,

  22:14 wi zece cqpetenii cu el, ckte o cqpetenie de fiecare casq pqrinteascq pentru fiecare din seminyiile lui Israel; toyi erau cqpetenii de casq pqrinteascq kntre miile lui Israel.

  22:15 Ei au venit la fiii lui Ruben, la fiii lui Gad wi la jumqtate din seminyia lui Manase, kn yara Galaadului, wi le-au vorbit, astfel:

  22:16 ,,Awa vorbewte toatq adunarea Domnului: ,Ce knsemneazq pqcatul acesta pe care l-ayi sqvkrwit fayq de Dumnezeul lui Israel, wi pentruce vq abateyi acum dela Domnul, zidindu-vq un altar ca sq vq rqzvrqtiyi azi kmpotriva Domnului?

  22:17 Privim oare ca o nimica nelegiuirea lui Peor, a cqrui patq n`am ridicat -o pknq acum de peste noi, cu toatq urgia pe care a adus -o ea asupra adunqrii Domnului?

  22:18 Wi voi vq abateyi astqzi dela Domnul! Dacq vq rqzvrqtiyi azi kmpotriva Domnului, mkne El Se va mknia kmpotriva kntregei adunqri a lui Israel.

  22:19 Dacq priviyi ca necuratq yara care este mowia voastrq, treceyi kn yara care este mowia Domnului, unde este awezatq locuinya Domnului, wi awezayi-vq kn mijlocul nostru; dar nu vq rqzvrqtiyi kmpotriva Domnului, wi nu vq despqryiyi de noi, zidindu-vq un altar, afarq de altarul Domnului, Dumnezeului nostru!

  22:20 Acan, fiul lui Zerah, n`a sqvkrwit oare un pqcat cu privire la lucrurile date spre nimicire, wi nu S`a aprins de mknie Domnul kmpotriva kntregei adunqri a lui Israel? Wi el n`a fost singurul care a pierit din pricina nelegiuirii lui.``

  22:21 Fiii lui Ruben, fiii lui Gad wi jumqtate din seminyia lui Manase, au rqspuns astfel cqpeteniilor peste miile lui Israel:

  22:22 ,,Domnul Dumnezeu, Cel atot puternic, Domnul Dumnezeu, Cel atot puternic, wtie, wi Israel knsuw sq wtie lucrul acesta! Dacq din rqsvrqtire wi pqcqtuire kmpotriva Domnului am fqcut lucrul acesta, sq nu ne vinq kn ajutor Domnul kn ziua aceasta!

  22:23 Dacq ne-am zidit un altar ca sq ne abatem dela Domnul, ca sq aducem pe el arderi de tot wi daruri de mkncare, wi ca sq aducem pe el jertfe de mulyqmiri, Domnul sq ne cearq socotealq de aceasta!

  22:24 Am fqcut lucrul acesta mai degrabq de fricq, gkndindu-ne cq kntr`o zi s`ar putea ca fiii vowtri sq zicq fiilor nowtri: ,Ce legqturq este kntre voi wi Domnul, Dumnezeul lui Israel?

  22:25 Domnul a pus Iordanul hotar kntre noi wi voi, fii ai lui Ruben wi fii ai lui Gad: voi n`aveyi parte de Domnul!` -Wi fiii vowtri ar face astfel ca fiii nowtri sq nu se mai teamq de Domnul.

  22:26 De aceea am zis: ,Sq ne zidim deci un altar, nu pentru arderi de tot wi pentru jertfe:

  22:27 ci ca o mqrturie kntre noi wi voi, kntre urmawii nowtri wi ai vowtri, cq voim sq slujim Domnului, knaintea Feyei Lui, prin arderile noastre de tot wi prin jertfele noastre de ispqwire wi de mulyqmiri, ca sq nu zicq fiii vowtri kntr`o zi fiilor nowtri: ,Voi n`aveyi parte de Domnul!`

  22:28 Noi am zis: ,Dacq mai tkrziu ne vor vorbi astfel nouq sau urmawilor nowtri, vom rqspunde: ,Priviyi chipul altarului Domnului, pe care l-au fqcut pqrinyii nowtri, nu pentru arderi de tot wi pentru jertfe, ci ca mqrturie kntre noi wi voi.

  22:29 Departe de noi gkndul sq ne rqzvrqtim kmpotriva Domnului wi sq ne abatem astqzi dela Domnul, zidind un altar pentru arderi de tot, pentru daruri de mkncare wi pentru jertfe, afarq de altarul Domnului, Dumnezeului nostru, care este knaintea locawului Lui!``

  22:30 Cknd au auzit preotul Fineas, wi cqpeteniile adunqrii, cqpeteniile peste miile lui Israel, cari erau cu el, cuvintele pe cari le-au rostit fiii lui Ruben, fiii lui Gad wi fiii lui Manase, au rqmas mulyqmiyi.

  22:31 Wi Fineas, fiul preotului Eleazar, a zis fiilor lui Ruben, fiilor lui Gad, wi fiilor lui Manase: ,,Cunoawtem acum cq Domnul este kn mijlocul nostru, fiindcq n`ayi sqvkrwit pqcatul acesta kmpotriva Domnului; wi ayi izbqvit astfel pe copiii lui Israel din mkna Domnului``.

  22:32 Fineas, fiul preotului Eleazar, wi cqpeteniile, au pqrqsit pe fiii lui Ruben wi pe fiii lui Gad, wi s`au kntors din yara Galaadului kn yara Canaanului, la copiii lui Israel, cqrora le-au fqcut o dare de seamq,

  22:33 Copiii lui Israel au rqmas mulyqmiyi; au binecuvkntat pe Dumnezeu, wi n`au mai vorbit sq se suie knarmayi ca sq pustiiascq yara pe care o locuiau fiii lui Ruben wi fiii lui Gad.

  22:34 Fiii lui Ruben wi fiii lui Gad au numit altarul acela Ed (Martor) ,,cqci``, au zis ei, ,,el este martor kntre noi cq Domnul este Dumnezeu``.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск