Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - JUDGES 7

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  7:1 Ierubaal, sau Ghedeon, wi tot poporul care era cu el, s`au sculat disdedimineayq, wi au tqbqrkt la izvorul Harod. Tabqra lui Madian era la miazqnoapte de Ghedeon, spre dealul More, kn vale.

  7:2 Domnul a zis lui Ghedeon: ,,Poporul pe care -l ai cu tine este prea mult, pentru ca sq dau pe Madian kn mknile lui; el ar putea sq se laude kmpotriva Mea, wi sq zicq: ,Mkna mea m`a izbqvit`.

  7:3 Vestewte dar lucrul acesta kn auzul poporului: ,Cine este fricos wi se teme, sq se kntoarcq wi sq se depqrteze de muntele Gaaladului``. Douqzeci wi douq de mii de oameni din popor s`au kntors, wi au mai rqmas zece mii.

  7:4 Domnul a zis lui Ghedeon: ,,Poporul este kncq prea mult. Pogoarq -i la apq, wi acolo yi -i voi alege; acela despre care kyi voi spune: ,Acesta sq meargq cu tine`, va merge cu tine; wi acela despre care kyi voi spune: ,Acesta sq nu meargq cu tine`, nu va merge cu tine``.

  7:5 Ghedeon a pogorkt poporul la apq, wi Domnul a zis lui Ghedeon: ,,Pe toyi cei ce vor limpqi apq cu limba, cum limpqewte cknele, sq -i desparyi de toyi cei ce vor bea apq din genunchi``.

  7:6 Ceice au limpqit apa, ducknd -o la gurq cu mkna, au fost kn numqr de trei sute de oameni; wi tot poporul celalt a kngenunchiat ca sq bea.

  7:7 Wi Domnul a zis lui Ghedeon: ,,Cu cei trei sute de oameni cari au limpqit, vq voi mkntui, wi voi da pe Madian kn mknile tale. Toyi ceilalyi din popor sq se ducq fiecare acasq.

  7:8 Au luat merindele poporului wi trkmbiyele lui. Apoi Ghedeon a trimes pe toyi bqrbayii lui Israel, pe fiecare kn cortul lui, wi a yinut pe cei trei sute de oameni. Tabqra lui Madian era jos kn vale.

  7:9 Domnul a zis lui Ghedeon kn timpul nopyii: ,,Scoalq-te, wi pogoarq-te kn tabqrq, cqci am dat -o kn mknile tale.

  7:10 Dacq yi -e fricq sq te pogori, pogoarq-te cu Pura, slujitorul tqu.

  7:11 Sq asculyi ce vor zice, wi dupq aceea yi se vor kntqri mknile: pogoarq-te dar kn tabqrq.`` ,,El s`a pogorkt cu Pura, slujitorul lui, pknq la kntkia strajq a taberii.

  7:12 Madian, Amalec, wi toyi fiii Rqsqritului, erau rqspkndiyi kn vale, ca o mulyime de lqcuste, wi cqmilele lor erau fqrq numqr, ca nisipul de pe marginea mqrii.

  7:13 Ghedeon a sosit; wi iatq cq un om istorisea tovarqwului squ un vis. El zicea: ,,Am visat un vis: wi se fqcea cq o turtq de orz se rostogolea kn tabqra lui Madian; a venit de s`a lovit pknq la cort, wi cortul a cqzut; l -a rqsturnat cu susul kn jos, wi cortul a fost dqrkmat.``

  7:14 Tovarqwul lui a rqspuns, wi a zis: ,,Aceasta nu este altceva deckt sabia lui Ghedeon, fiul lui Ioas, bqrbatul lui Israel; Dumnezeu a dat kn mknile lui pe Madian wi toatq tabqra.``

  7:15 Cknd a auzit Ghedeon istorisirea visului wi tklcuirea lui, s`a aruncat cu faya la pqmknt, s`a kntors kn tabqra lui Israel, wi a zis: ,,Sculayi-vq, cqci Domnul a dat kn mknile voastre tabqra lui Madian.``

  7:16 A kmpqryit kn trei cete pe cei trei sute de oameni, wi le -a dat tuturor trkmbiye wi ulcioare goale, cu niwte fqclii kn ulcioare.

  7:17 El le -a zis: ,,Sq vq uitayi la mine, wi sq faceyi ca mine. Cum voi ajunge kn tabqrq, sq faceyi ce voi face eu;

  7:18 wi cknd voi suna din trkmbiyq, eu wi toyi ceice vor fi cu mine, sq sunayi wi voi din trkmbiyq de jur kmprejurul taberii, wi sq ziceyi: ,Sabia Domnului wi a lui Ghedeon!``

  7:19 Ghedeon wi cei o sutq de oameni cari erau cu el au ajuns la capqtul taberii la knceputul strqjii dela mijlocul nopyii, kndatq dupqce puseserq pe pqzitori. Au sunat din trkmbiyq, wi au spart ulcioarele pe cari le aveau kn mknq.

  7:20 Cele trei cete au sunat din trkmbiyq wi au spart ulcioarele; au apucat fqcliile cu mkna stkngq wi trkmbiyele cu mkna dreaptq ca sq sune, wi au strigat: ,,Sabia Domnului wi a lui Ghedeon!``

  7:21 Au rqmas fiecare la locul lui kn jurul taberii, wi toatq tabqra a knceput sq alerge, sq yipe, wi sq fugq.

  7:22 Cei trei sute de oameni au sunat iarqw din trkmbiyq; wi kn toatq tabqra, Domnul i -a fqcut sq kntoarcq sabia unii kmpotriva altora. Tabqra a fugit pknq la Bet-Wita spre Yerera, pknq la hotarul dela Abel-Mehola lkngq Tabat.

  7:23 Bqrbayii lui Israel s`au strkns, cei din Neftali, din Awer wi din tot Manase, wi au urmqrit pe Madian.

  7:24 Ghedeon a trimes soli kn tot muntele lui Efraim, ca sq spunq: ,,Pogorkyi-vq knaintea lui Madian, wi tqiayi-le trecerea apelor pknq la Bet-Bara, wi Iordan.`` Toyi bqrbayii lui Efraim s`au strkns, wi au pus stqpknire pe trecerea apelor pknq la Bet-Bara wi Iordan.``

  7:25 Au pus mkna pe douq cqpetenii ale lui Madian: Oreb wi Zeeb; au ucis pe Oreb la stknca lui Oreb, wi au ucis pe Zeeb la teascul lui Zeeb. Au urmqrit pe Madian, wi au adus capetele lui Oreb wi Zeeb la Ghedeon de cealaltq parte a Iordanului.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск