Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - LUKE 3

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  3:1 Kn anul al cincisprezecelea al domniei lui Tiberiu Cezar, -pe cknd Pilat din Pont era dregqtor kn Iudea, Irod, ckrmuitor al Galileii, Filip, fratele lui, ckrmuitor al Ituriei wi al Trahonitei, Lisania, ckrmuitor al Abilenei,

  3:2 wi kn zilele marilor preoyi Ana wi Caiafa, -Cuvkntul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia kn pustie.

  3:3 Wi Ioan a venit prin tot yinutul din kmprejurimile Iordanului, wi propovqduia botezul pocqinyei, pentru iertarea pqcatelor,

  3:4 dupq cum este scris kn cartea cuvintelor proorocului Isaia: ,,Iatq glasul celui ce strigq kn pustie: ,Pregqtiyi calea Domnului, neteziyi -I cqrqrile.

  3:5 Orice vale va fi astupatq, orice munte wi orice deal va fi prefqcut kn loc neted; cqile strkmbe vor fi kndreptate, wi drumurile zgronyuroase vor fi netezite.

  3:6 Wi orice fqpturq va vedea mkntuirea lui Dumnezeu.``

  3:7 Ioan zicea dar noroadelor, cari veneau sq fie botezate de el: ,,Pui de nqpkrci, cine v`a knvqyat sq fugiyi de mknia viitoare?

  3:8 Faceyi dar roduri vrednice de pocqinya voastrq, wi nu vq apucayi sq ziceyi kn voi knwivq: ,Avem pe Avraam ca tatq!` Cqci vq spun cq Dumnezeu din pietrele acestea poate sq ridice fii lui Avraam.

  3:9 Securea a wi fost knfiptq la rqdqcina pomilor: deci, orice pom care nu face roadq bunq, este tqiat wi aruncat kn foc.``

  3:10 Noroadele kl kntrebau, wi ziceau: ,,Atunci ce trebuie sq facem?``

  3:11 Drept rqspuns, el le zicea: ,,Cine are douq haine, sq kmpartq cu cine n`are nici una; wi cine are de mkncare, sq facq la fel.``

  3:12 Au venit wi niwte vamewi sq fie botezayi, wi i-au zis: ,,Knvqyqtorului, noi ce trebuie sq facem?``

  3:13 El le -a rqspuns: ,,Sq nu cereyi nimic mai mult peste ce v`a fost poruncit sq luayi.``

  3:14 Niwte owtawi kl kntrebau wi ei, wi ziceau: ,,Dar noi ce trebuie sq facem?`` El le -a rqspuns: ,,Sq nu stoarceyi nimic dela nimeni prin ameninyqri, nici sq nu knvinuiyi pe nimeni pe nedrept, ci sq vq mulyqmiyi cu lefurile voastre.``

  3:15 Fiindcq norodul era kn awteptare, wi toyi se gkndeau kn inimile lor cu privire la Ioan, dacq nu cumva este el Hristosul,

  3:16 Ioan, drept rqspuns, a zis tuturor: ,,Ckt despre mine, eu vq botez cu apq; dar vine Acela care este mai puternic deckt mine, wi cqruia eu nu sknt vrednic sq -I desleg cureaua kncqlyqmintelor. El vq va boteza cu Duhul Sfknt wi cu foc.

  3:17 Acela are lopata kn mknq; Kwi va curqyi aria cu desqvkrwire, wi Kwi va strknge grkul kn grknar, iar pleava o va arde kntr`un foc care nu se stinge.``

  3:18 Astfel propovqduia Ioan norodului Evanghelia, wi -i dqdea kncq multe alte kndemnuri.

  3:19 Dar ckrmuitorul Irod, care era mustrat de Ioan pentru Irodiada, nevasta fratelui squ Filip, wi pentru toate relele pe cari le fqcuse,

  3:20 a mai adqugat la toate celelalte rele wi pe acela cq a knchis pe Ioan kn temniyq.

  3:21 Dupq ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat wi Isus; wi pe cknd Se ruga, s`a deschis cerul,

  3:22 wi Duhul Sfknt S`a pogorkt peste El kn chip trupesc, ca un porumbel. Wi din cer s`a auzit un glas, care zicea: ,,Tu ewti Fiul Meu prea iubit: kn Tine Kmi gqsesc toatq plqcerea Mea!``

  3:23 Isus avea aproape treizeci de ani, cknd a knceput sq knveye pe norod; wi era, cum se credea, fiul lui Iosif, fiul lui Eli,

  3:24 fiul lui Matat, fiul lui Levi, fiul lui Melhi, fiul lui Ianai, fiul lui Iosif,

  3:25 fiul lui Matatia, fiul lui Amos, fiul lui Naum, fiul lui Esli, fiul lui Nagai,

  3:26 fiul lui Maat, fiul lui Matatia, fiul lui Semei, fiul lui Ioseh, fiul lui Ioda,

  3:27 fiul lui Ioanan, fiul lui Resa, fiul lui Zorobabel, fiul lui Salatiel, fiul lui Neri,

  3:28 fiul lui Melhi, fiul lui Adi, fiul lui Cosam, fiul lui Elmadam, fiul lui Er,

  3:29 fiul lui Isus, fiul lui Eliezer, fiul lui Iorim, fiul lui Matat, fiul lui Levi,

  3:30 fiul lui Simeon, fiul lui Iuda, fiul lui Iosif, fiul lui Ionam, fiul lui Eliachim,

  3:31 fiul lui Melea, fiul lui Mena, fiul lui Matata, fiul lui Natan, fiul lui David,

  3:32 fiul lui Iese, fiul lui Iobed, fiul lui Booz, fiul lui Salmon, fiul lui Naason,

  3:33 fiul lui Aminadab, fiul lui Admin, fiul lui Arni, fiul lui Esrom, fiul lui Fares, fiul lui Iuda,

  3:34 fiul lui Iacov, fiul lui Isaac, fiul lui Avraam, fiul lui Tara, fiul lui Nahor,

  3:35 fiul lui Seruh, fiul lui Ragau, fiul lui Falec, fiul lui Eber, fiul lui Sala,

  3:36 fiul lui Cainam, fiul lui Arfaxad, fiul lui Sem, fiul lui Noe, fiul lui Lameh,

  3:37 fiul lui Matusala, fiul lui Enoh, fiul lui Iared, fiul lui Maleleel, fiul lui Cainan,

  3:38 fiul lui Enos, fiul lui Set, fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск