Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - MATTHEW 20

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  20:1 Fiindcq Kmpqrqyia cerurilor se aseamqnq cu un gospodar, care a iewit dis de dimineayq, sq-wi tocmeascq lucrqtori la vie.

  20:2 S`a knvoit cu lucrqtorii cu ckte un leu pe zi, wi i -a trimes la vie.

  20:3 A iewit pela ceasul al treilea, wi a vqzut pe alyii stknd kn piayq fqrq lucru.

  20:4 ,Duceyi-vq wi voi kn via mea`, le -a zis el, ,wi vq voi da ce va fi cu dreptul.` Wi s`au dus.

  20:5 A iewit iarqw pe la ceasul al waselea wi al nouqlea, wi a fqcut la fel.

  20:6 Cknd a iewit pela ceasul al unsprezecelea, a gqsit pe alyii stknd kn piayq, wi le -a zis: ,De ce stayi aici toatq ziua fqrq lucru?`

  20:7 Ei i-au rqspuns: ,Pentru cq nu ne -a tocmit nimeni.` ,Duceyi-vq wi voi kn via mea`, le -a zis el, ,wi veyi primi ce va fi cu dreptul.`

  20:8 Seara, stqpknul viei a zis ispravnicului squ: ,Cheamq pe lucrqtori, wi dq-le plata, kncepknd de la cei de pe urmq, pknq la cei dintki.

  20:9 Cei din ceasul al unsprezecelea au venit, wi au luat fiecare ckte un leu.

  20:10 Cknd au venit cei dintki, socoteau cq vor primi mai mult; dar au primit wi ei tot ckte un leu de fiecare.

  20:11 Dupqce au primit banii, ckrteau kmpotriva gospodarului,

  20:12 wi ziceau: ,Acewtia de pe urmq n`au lucrat deckt un ceas, wi la platq i-ai fqcut deopotrivq cu noi, cari am suferit greul wi zqduful zilei.`

  20:13 Drept rqspuns, el a zis unuia dintre ei: ,Prietene, yie nu-yi fac nicio nedreptate; nu te-ai tocmit cu mine cu un leu?

  20:14 Ia-yi ce yi se cuvine, wi pleacq. Eu vreau sq plqtesc wi acestuia din urmq ca wi yie.

  20:15 Nu pot sq fac ce vreau cu ce -i al meu? Ori este ochiul tqu rqu, fiindcq eu sknt bun?`

  20:16 Tot awa, cei din urmq vor fi cei dintki, wi cei dintki vor fi cei din urmq; pentrucq mulyi sknt chemayi, dar puyini sknt alewi.``

  20:17 Pe cknd Se suia Isus la Ierusalim, pe drum, a luat deoparte pe cei doisprezece ucenici, wi le -a zis:

  20:18 ,,Iatq cq ne suim la Ierusalim, wi Fiul omului va fi dat kn mknile preoyilor celor mai de seamq wi cqrturarilor. Ei Kl vor oskndi la moarte,

  20:19 wi -L vor da kn mknile Neamurilor, ca sq -L batjocoreascq, sq -L batq wi sq -L rqstigneascq; dar a treia zi va knvia.``

  20:20 Atunci mama fiilor lui Zebedei s`a apropiat de Isus kmpreunq cu fiii ei, wi I s`a knchinat, vrknd sq -I facq o cerere.

  20:21 El a kntrebat -o: ,,Ce vrei?`` ,,Poruncewte``, I -a zis ea, ,,ca, kn Kmpqrqyia Ta acewti doi fii ai mei sq wadq unul la dreapta wi altul la stknga Ta.``

  20:22 Drept rqspuns Isus a zis: ,,Nu wtiyi ce cereyi. Puteyi voi sq beyi paharul pe care am sq -l beau Eu, wi sq fiyi botezayi cu botezul cu care am sq fiu botezat Eu?`` ,,Putem``, I-au zis ei.

  20:23 Wi El le -a rqspuns: ,,Este adevqrat cq veyi bea paharul Meu, wi veyi fi botezayi cu botezul cu care am sq fiu botezat Eu: dar a wedea la dreapta wi la stknga Mea, nu atkrnq de Mine s`o dau, ci este pqstratq pentru aceia pentru cari a fost pregqtitq de Tatql Meu.``

  20:24 Cei zece, cknd au auzit, s`au mkniat pe cei doi frayi.

  20:25 Isus i -a chemat, wi le -a zis: ,,Wtiyi cq domnitorii Neamurilor domnesc peste ele, wi mai marii lor le poruncesc cu stqpknire.

  20:26 Kntre voi sq nu fie awa. Ci oricare va vrea sq fie mare kntre voi, sq fie slujitorul vostru;

  20:27 wi oricare va vrea sq fie cel dintki kntre voi, sq vq fie rob.

  20:28 Pentru cq nici Fiul omului n`a venit sq I se slujeascq, ci El sq slujeascq wi sq-Wi dea viaya ca rqscumpqrare pentru mulyi.``

  20:29 Cknd au iewit din Ierihon, o mare gloatq a mers dupq Isus.

  20:30 Wi doi orbi wedeau lkngq drum. Ei au auzit cq trece Isus, wi au knceput sq strige: ,,Ai milq de noi, Doamne, Fiul lui David!``

  20:31 Gloata ki certa sq tacq. Dar ei mai tare strigau: ,,Ai milq de noi, Doamne, Fiul lui David!``

  20:32 Isus S`a oprit, i -a chemat, wi le -a zis: ,,Ce vreyi sq vq fac?``

  20:33 ,,Doamne``, I-au zis ei, ,,sq ni se deschidq ochii!``

  20:34 Lui Isus I s`a fqcut milq de ei, S`a atins de ochii lor, wi kndatq orbii wi-au cqpqtat vederea, wi au mers dupq El.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск