Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - MATTHEW 21

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  21:1 Cknd s`au apropiat de Ierusalim wi au ajuns la Betfaghe, kn spre muntele Mqslinilor, Isus a trimes doi ucenici,

  21:2 wi le -a zis: ,,Duceyi-vq kn satul dinaintea voastrq: kn el veyi gqsi kndatq o mqgqriyq legatq, wi un mqgqruw kmpreunq cu ea; deslegayi -i wi aduceyi -i la Mine.

  21:3 Dacq vq va zice cineva ceva, sq spuneyi cq Domnul are trebuinyq de ei. Wi kndatq ki va trimete.``

  21:4 Dar toate aceste lucruri s`au kntkmplat ca sq se kmplineascq ce fusese vestit prin proorocul, care zice:

  21:5 ,,Spuneyi fiicei Sionului: ,Iatq, Kmpqratul tqu vine la tine, blknd wi cqlare pe un mqgar, pe un mqgqruw, mknzul unei mqgqriye.``

  21:6 Ucenicii s`au dus, wi au fqcut cum le poruncise Isus.

  21:7 Au adus mqgqriya wi mqgqruwul, wi-au pus hainele peste ei, wi El a wezut deasupra.

  21:8 Cei mai mulyi din norod kwi awterneau hainele pe drum; alyii tqiau ramuri din copaci, wi le presqrau pe drum.

  21:9 Noroadele cari mergeau knaintea lui Isus wi cele ce veneau kn urmq, strigau: ,,Osana Fiul lui David! Binecuvkntat este Cel ce vine kn Numele Domnului! Osana kn cerurile prea knalte!``

  21:10 Cknd a intrat kn Ierusalim, toatq cetatea s`a pus kn miwcare, wi fiecare zicea: ,,Cine este acesta?``

  21:11 ,,Este Isus, Proorocul, din Nazaretul Galileii``, rqspundeau noroadele.

  21:12 Isus a intrat kn Templul lui Dumnezeu. A dat afarq pe toyi cei ce vindeau wi cumpqrau kn Templu, a rqsturnat mesele schimbqtorilor de bani wi scaunele celor ce vindeau porumbei,

  21:13 wi le -a zis: ,,Este scris: ,Casa Mea se va chema o casq de rugqciune.` Dar voi ayi fqcut din ea o pewterq de tklhari.``

  21:14 Niwte orbi wi wchiopi au venit la El kn Templu, wi El i -a vindecat.

  21:15 Dar preoyii cei mai de seamq wi cqrturarii, cknd au vqzut minunile pe cari le fqcea, wi pe copii strigknd kn Templu wi zicknd: ,,Osana, Fiul lui David!`` s`au umplut de mknie.

  21:16 Wi I-au zis: ,,Auzi ce zic acewtia?`` ,,Da,`` le -a rqspuns Isus. ,,Oare n`ayi citit niciodatq cuvintele acestea: ,Tu ai scos laude din gura pruncilor wi din gura celor ce sug?``

  21:17 Wi, lqskndu -i, a iewit afarq din cetate, wi S`a kndreptat spre Betania, wi a mas acolo.

  21:18 Dimineaya, pe cknd Se kntorcea kn cetate, I -a fost foame.

  21:19 A vqzut un smochin lkngq drum, wi S`a apropiat de el; dar n`a gqsit deckt frunze, wi i -a zis: ,,Deacum kncolo kn veac sq nu mai dea rod din tine!`` Wi pe datq smochinul s`a uscat.

  21:20 Ucenicii, cknd au vqzut acest lucru, s`au mirat, wi au zis: ,,Cum de s`a uscat smochinul acesta kntr`o clipq?``

  21:21 Drept rqspuns, Isus le -a zis: ,,Adevqrat vq spun cq, dacq veyi avea credinyq wi nu vq veyi kndoi, veyi face nu numai ce s`a fqcut smochinului acestuia; ci chiar dacq ayi zice muntelui acestuia: ,Ridicq-te de aici, wi aruncq-te kn mare,` se va face.

  21:22 Tot ce veyi cere cu credinyq, prin rugqciune, veyi primi.

  21:23 Isus S`a dus kn Templu; wi, pe cknd knvqya norodul, au venit la El preoyii cei mai de seamq wi bqtrknii norodului, wi I-au zis: ,,Cu ce putere faci Tu lucrurile acestea, wi cine Yi -a dat puterea aceasta?``

  21:24 Drept rqspuns, Isus le -a zis: ,,Vq voi pune wi Eu o kntrebare; wi dacq-Mi veyi rqspunde la ea, vq voi spune wi Eu cu ce putere fac aceste lucruri.

  21:25 Botezul lui Ioan de unde venea? Din cer, sau dela oameni?`` Dar ei vorbeau kntre ei wi ziceau: ,,Dacq vom rqspunde: ,Din cer,` ne va spune: ,Atunci de ce nu l-ayi crezut?`

  21:26 Wi dacq vom rqspunde: ,Dela oameni,` ne temem de norod, pentrucq toyi socotesc pe Ioan drept prooroc.``

  21:27 Atunci au rqspuns lui Isus: ,,Nu wtim!`` Wi El, la rkndul Lui, le -a zis: ,,Nici Eu nu vq voi spune cu ce putere fac aceste lucruri.

  21:28 Ce credeyi? Un om avea doi feciori; wi s`a dus la cel dintki, wi i -a zis: ,Fiule, du-te astqzi de lucreazq kn via mea!`

  21:29 ,Nu vreau,` i -a rqspuns el. Kn urmq, i -a pqrut rqu, wi s`a dus.

  21:30 S`a dus wi la celqlalt, wi i -a spus tot awa. Wi fiul acesta a rqspuns: ,Mq duc, doamne!` Wi nu s`a dus.

  21:31 Care din amkndoi a fqcut voia tatqlui squ?`` ,,Cel dintki,`` au rqspuns ei. Wi Isus le -a zis: ,,Adevqrat vq spun cq vamewii wi curvele merg knaintea voastrq kn Kmpqrqyia lui Dumnezeu.

  21:32 Fiindcq Ioan a venit la voi umblknd kn calea neprihqnirii, wi nu l-ayi crezut. Dar vamewii wi curvele l-au crezut: wi, mqcar cq ayi vqzut lucrul acesta, nu v`ayi cqit kn urmq ca sq -l credeyi.

  21:33 Ascultayi o altq pildq. Era un om, un gospodar, care a sqdit o vie. A kmprejmuit -o cu un gard, a sqpat un teasc kn ea, wi a zidit un turn. Apoi a dat -o unor vieri, wi a plecat kn altq yarq.

  21:34 Cknd a venit vremea roadelor, a trimes pe robii sqi la vieri, ca sq ia partea lui de rod.

  21:35 Vierii au pus mkna pe robii lui, wi pe unul l-au bqtut, pe altul l-au omorkt, iar pe altul l-au ucis cu pietre.

  21:36 A mai trimes alyi robi, mai mulyi deckt cei dintki; wi vierii i-au primit la fel.

  21:37 La urmq, a trimes la ei pe fiul squ, zicknd: ,Vor primi cu cinste pe fiul meu!`

  21:38 Dar vierii, cknd au vqzut pe fiul, au zis kntre ei: ,Iatq mowtenitorul; veniyi sq -l omorkm wi sq punem stqpknire pe mowtenirea lui.`

  21:39 Wi au pus mkna pe el, l-au scos afarq din vie wi l-au omorkt.

  21:40 Acum, cknd va veni stqpknul viei, ce va face el vierilor acelora?

  21:41 Ei I-au rqspuns: ,,Pe ticqlowii aceia ticqlos ki va pierde, wi via o va da altor vieri, cari -i vor da rodurile la vremea lor.``

  21:42 Isus le -a zis: ,,N`ayi citit nici odatq kn Scripturi cq: ,Piatra, pe care au lepqdat -o zidarii, a ajuns sq fie pusq kn capul unghiului; Domnul a fqcut acest lucru, wi este minunat kn ochii nowtri?`

  21:43 Deaceea, vq spun cq Kmpqrqyia lui Dumnezeu va fi luatq dela voi, wi va fi datq unui neam, care va aduce roadele cuvenite.

  21:44 Cine va cqdea peste piatra aceasta, va fi zdrobit de ea; iar pe acela peste care va cqdea ea, kl va spulbera.``

  21:45 Dupq ce au auzit pildele Lui, preoyii cei mai de seamq wi Fariseii au knyeles cq Isus vorbewte despre ei,

  21:46 wi cqutau sq -L prindq; dar se temeau de noroade, pentrucq ele kl socoteau drept prooroc.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск