Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - PHILIPPIANS 4

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  4:1 De aceea, prea iubiyii wi mult doriyii mei frayi, bucuria wi cununa mea, rqmkneyi astfel tari kn Domnul, prea iubiyilor!

  4:2 Kndemn pe Evodia wi kndemn pe Sintichia sq fie cu un gknd kn Domnul.

  4:3 Wi pe tine, adevqrat tovarqw de jug, te rog sq vii kn ajutorul femeilor acestora, cari au lucrat kmpreunq cu mine pentru Evanghelie, cu Clement wi cu ceilalyi tovarqwi de lucru ai mei, ale cqror nume sknt scrise kn cartea vieyii.

  4:4 Bucurayi-vq totdeauna kn Domnul! Iarqw zic: Bucurayi-vq!

  4:5 Blkndeya voastrq sq fie cunoscutq de toyi oamenii. Domnul este aproape.

  4:6 Nu vq kngrijorayi de nimic; ci kn orice lucru, aduceyi cererile voastre la cunowtinya lui Dumnezeu, prin rugqciuni wi cereri, cu mulyqmiri.

  4:7 Wi pacea lui Dumnezeu, care kntrece orice pricepere, vq va pqzi inimile wi gkndurile kn Hristos Isus.

  4:8 Kncolo, frayii mei, tot ce este adevqrat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptq bunq, wi orice laudq, aceea sq vq knsufleyeascq.

  4:9 Ce ayi knvqyat, ce ayi primit wi auzit dela mine, wi ce ayi vqzut kn mine, faceyi. Wi Dumnezeul pqcii va fi cu voi.

  4:10 Am avut o mare bucurie kn Domnul, cq, knsfkrwit, ayi putut sq vq knoiyi iarqw simyimintele voastre fayq de mine. Vq gkndeayi voi la awa ceva, dar vq lipsea prilejul.

  4:11 Nu zic lucrul acesta avknd kn vedere nevoile mele; cqci m`am deprins sq fiu mulyqmit cu starea kn care mq gqsesc.

  4:12 Wtiu sq trqiesc smerit, wi wtiu sq trqiesc kn belwug. Kn totul wi pretutindeni m`am deprins sq fiu sqtul wi flqmknd, sq fiu kn belwug wi sq fiu kn lipsq.

  4:13 Pot totul kn Hristos, care mq kntqrewte.

  4:14 Dar bine ayi fqcut cq ayi luat parte la strkmtorarea mea.

  4:15 Wtiyi voi knwivq, Filipenilor, cq, la knceputul Evangheliei, cknd am plecat din Macedonia, nicio Bisericq n`a avut legqturq cu mine kn ce privewte ,,darea`` wi ,,primirea`` afarq de voi.

  4:16 Cqci mi-ayi trimes kn Tesalonic, odatq, wi chiar de douq ori, ceva pentru nevoile mele.

  4:17 Nu cq umblu dupq daruri. Dimpotrivq, umblu dupq ckwtigul care prisosewte kn folosul vostru.

  4:18 Am de toate, wi sknt kn belwug. Sknt bogat, de cknd am primit prin Epafrodit ce mi-ayi trimes, -un miros de bunq mireasmq, o jertfq bine primitq wi plqcutq lui Dumnezeu.

  4:19 Wi Dumnezeul meu sq kngrijeascq de toate trebuinyele voastre, dupq bogqyia Sa, kn slavq, kn Isus Hristos.

  4:20 A lui Dumnezeu wi Tatql nostru sq fie slava kn vecii vecilor! Amin.

  4:21 Spuneyi sqnqtate fiecqrui sfknt kn Hristos Isus. Frayii, cari sknt cu mine, vq trimet sqnqtate.

  4:22 Toyi sfinyii vq trimet sqnqtate, mai ales cei din casa Cezarului.

  4:23 Harul Domnului Isus Hristos sq fie cu voi cu toyi! Amin


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск