?

?

Online Store:
 • Visit Our Store

 • - 40:29
  CHAPTER: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66     
  VERSE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31  TEXT: - -2   |   AUDIO: - MISLR - MISC - DAVIS   |   VIDEO: GEN - BIB


  ENGLISH - HISTORY - INTERNATIONAL -

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - NKB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK


  1982

  40:29 , .


  /
  נתן
  5414 ליעף 3287 כח 3581 ולאין 369 אונים 202 עצמה 6109 ירבה׃ 7235

  40:29 ³ , .  40:29 ү , .

  40:29 , .  διδους
  1325 5723 τοις 3588 πεινωσιν ισχυν 2479 και 2532 τοις 3588 μη 3361 οδυνωμενοις λυπην 3077
  Czech BKR
  40:29 On dv ustalmu slu, a tomu, jeto dn sly nem, moci hojn udl.

  40:29 , .


  Croatian Bible

  40:29 Umornome snagu vraa, jaa nemonoga.


  VERSE 	(29) - 

  Isa 41:10 Ge 49:24 De 33:25 Ps 29:11 Zec 10:12 2Co 12:9,10  CHAPTER: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66
  VERSE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

  God Rules.NET