?

?

Online Store:
 • Visit Our Store

 • - 4:12
  CHAPTER: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28     
  VERSE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25



  TEXT: - -2 - - -2   |   AUDIO: - MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM


  ENGLISH - HISTORY - INTERNATIONAL -

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - NKB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK


  1982

  4:12 , [ ],


  /

  ακουσας
  191 5660 δε 1161 ο 3588 ιησους 2424 οτι 3754 ιωαννης 2491 παρεδοθη 3860 5681 ανεχωρησεν 402 5656 εις 1519 την 3588 γαλιλαιαν 1056

  4:12 , ', .



  4:12 , .

  4:12 , [ ],



  ακουσας
  191 5660 δε 1161 ο 3588 ιησους 2424 οτι 3754 ιωαννης 2491 παρεδοθη 3860 5681 ανεχωρησεν 402 5656 εις 1519 την 3588 γαλιλαιαν 1056
  Czech BKR
  4:12 A kdy uslyel Je, e by Jan vsazen byl do ale, odel do Galilee.

  4:12 , , .


  Croatian Bible

  4:12 A uvi da je Ivan predan, povue se u Galileju.


  VERSE 	(12) - 

  Mr 1:14; 6:17 Lu 3:20; 4:14,31 Joh 4:43,54



  CHAPTER: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
  VERSE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

  God Rules.NET