Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - EXODUS 39

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  39:1 Od ljubiastog, crvenog i tamnocrvenog prediva naprave lijepo izraeno ruho za slubu u Svetitu; naprave svetu odjeu Aronu, kako je Jahve naredio Mojsiju.

  39:2 Opleak naprave od zlata, ljubiastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana.

  39:3 Skuju zlatne ploice, a onda ih na niti izreu da ih vjetaki uvezu u ljubiasto, crveno i tamnocrveno predivo i prepredeni lan.

  39:4 Za opleak naprave poramenice koje su bile s njim sastavljene na svoja dva kraja;

  39:5 tkanica to je na njemu stajala bila je napravljena od zlata, ljubiastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana kao i on, i u jednome komadu s njim, kako je Jahve naredio Mojsiju.

  39:6 Kamenje oniksa optoe obrubom od zlata. Na njima su, kao to se reu peati, bila urezana imena Izraelovih sinova.

  39:7 Njih stave na poramenice opleka da budu spomen-kamenje sinovima Izraelovim, kako je Jahve naredio Mojsiju.

  39:8 I naprsnik izrade radovima vjetaka kao i opleak: od zlata, ljubiastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana.

  39:9 Naprsnik nainie etverouglast, dvostruk; bio je pedalj dug, pedalj irok, a predvostruen.

  39:10 Umetnu u nj etiri reda dragulja. Prvi red bijae od rubina, topaza i alema;

  39:11 drugi red od smaragda, safira i ametista;

  39:12 trei red od hijacinta, ahata i leca;

  39:13 a etvrti red od krizolita, oniksa i jaspisa. Sve je bilo zlatom obrubljeno.

  39:14 Na kamenima su bila imena Izraelovih sinova. Na broj ih je bilo dvanaest, kao i njihovih imena. Bila su urezana kao i peati - svaki kamen s imenom jednoga od dvanaest plemena.

  39:15 Za naprsnik naprave lanie od istoga zlata kao zasukane uzice.

  39:16 Naprave zatim dva zlatna okvira i dva zlatna kolutia pa privrste oba kolutia za dva gornja ugla naprsnika.

  39:17 Sad priveu ovdje zasukane uzice od zlata za dva kolutia to su bila privena za uglove naprsnika.

  39:18 Druga dva kraja zasukanih uzica privrste za dva okvira. Tako ih poveu za poramenice opleka sprijeda.

  39:19 Potom naine dva zlatna kolutia pa ih privrste za dva kraja naprsnika uz nutarnji rub, okrenut prema opleku.

  39:20 Jo naprave dva zlatna kolutia te ih privrste za donji, prednji kraj poramenice opleka, pokraj mjesta gdje se vee, povrh tkanice opleka.

  39:21 Sveu kolutie naprsnika s kolutiima opleka modrom vrpcom, tako da naprsnik stoji nad tkanicom opleka i da se s opleka ne mogne odvojiti, kako je Jahve Mojsiju naredio.

  39:22 Naprave i ogrta za opleak, sav satkan od ljubiastog prediva.

  39:23 U sredini je ogrtaa bio prorez kao otvor na oklopu, prorez naokolo opiven, da se ogrta ne podere.

  39:24 O donjem rubu ogrtaa naine ipke od ljubiastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana.

  39:25 A naine i zvonca od istog zlata, pa zvonca priveu meu ipke; sve naokolo donjeg ruba ogrtaa izmeu ipaka:

  39:26 zvonce pa ipak, zvonce pa ipak okolo donjeg ruba ogrtaa za vrenje slube, kako je Jahve naredio Mojsiju.

  39:27 Zatim od otkanog lana naine koulje Aronu i njegovim sinovima;

  39:28 a naprave i mitru od lana i kape od lana; platnene gae naine od prepredenog lana.

  39:29 I pasovi su bili od prepredenog lana i od ljubiastog, crvenog i tamnocrvenog prediva, iglama izvezeni, kako je Jahve Mojsiju naredio.

  39:30 Naine i plou, sveti vijenac, od istoga zlata i na njoj ureu natpis kako se urezuje na peatnome prstenu: "Posveen Jahvi."

  39:31 Za nju priveu modru vrpcu da je mogu svezati na vrhu mitre, kako je Jahve naredio Mojsiju.

  39:32 Tako su bili zavreni svi radovi na Prebivalitu, atoru sastanka. Izraelci su sve nainili onako kako je Jahve Mojsiju naredio da naine.

  39:33 Onda donesu Mojsiju Prebivalite, ator i sav njegov pribor: njegove kuke, njegove trenice, njegove prijenice, njegove stupove i njegova podnoja;

  39:34 pokrov od uinjenih ovnujskih koa, pokrov od finih koa, zavjesu za zaklon;

  39:35 Koveg svjedoanstva s njegovim motkama i Pomirilitem;

  39:36 stol i sav njegov pribor, prinesene hljebove,

  39:37 svijenjak od istoga zlata s njegovim svijeama - svijee ve u red stavljene - i sav njegov pribor i ulje za svjetlo;

  39:38 zlatni rtvenik, ulje za pomazanje, miomirisni tamjan i zavjesu za ulaz atora;

  39:39 rtvenik od tua s tuanom reetkom; njegove motke i sav njegov pribor; umivaonik i njegov stalak;

  39:40 zavjese za dvorite; njihove stupove i njihova podnoja, zavjesu za dvorini ulaz, njegova ueta i njihove koie - sav pribor za slubu u Prebivalitu, za ator sastanka;

  39:41 lijepo izraeno ruho za slubu u Svetitu - svetu odjeu za sveenika Arona i odijela za sveeniku slubu njegovih sinova.

  39:42 Upravo kako je Jahve Mojsiju naredio, tako su Izraelci sav posao obavili.

  39:43 Mojsije pregleda sve radove i utvrdi da su ih dovrili: kako je Jahve naredio, onako su ih i napravili. I Mojsije ih blagoslovi.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .