Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - MARK 15

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  15:1 Odmah izjutra glavari sveeniki zajedno sa starjeinama i pismoznancima - cijelo Vijee - upriliili su vijeanje pa Isusa svezali, odveli i predali Pilatu.

  15:2 I upita ga Pilat: "Ti li si kralj idovski?" On mu odgovori: "Ti kae."

  15:3 I glavari ga sveeniki teko optuivahu.

  15:4 Pilat ga opet upita: "Nita ne odgovara? Gle, koliko te optuuju."

  15:5 A Isus nita vie ne odgovori te se Pilat udio.

  15:6 O Blagdanu bi im pustio uznika koga bi zaiskali.

  15:7 A zajedno s pobunjenicima koji u pobuni poinie umorstvo bijae u okove baen ovjek zvani Baraba.

  15:8 I uzie svjetina te poe od Pilata iskati ono to im obiavae initi.

  15:9 A on im odgovori: "Hoete li da vam pustim kralja idovskoga?"

  15:10 Znao je doista da ga glavari sveeniki bijahu predali iz zavisti.

  15:11 Ali glavari sveeniki podjare svjetinu da trai neka im radije pusti Barabu.

  15:12 Pilat ih opet upita: "to dakle da uinim s ovim kojega zovete kraljem idovskim?"

  15:13 A oni opet povikae: "Raspni ga!"

  15:14 Ree im Pilat: "Ta to je zla uinio?" Povikae jo jae: "Raspni ga!"

  15:15 Hotei ugoditi svjetini, Pilat im pusti Barabu, a Isusa izbieva i preda da se razapne.

  15:16 Vojnici ga odvedu u unutarnjost dvora, to jest u pretorij, pa sazovu cijelu etu

  15:17 i zaogrnu ga grimizom; spletu trnov vijenac i stave mu na glavu

  15:18 te ga stanu pozdravljati: "Zdravo, kralju idovski!"

  15:19 I udarahu ga trskom po glavi, pljuvahu po njemu i klanjahu mu se prigibajui koljena.

  15:20 A poto ga izrugae, svukoe mu grimiz i obukoe mu njegove haljine. I izvedu ga da ga razapnu.

  15:21 I prisile nekog prolaznika koji je dolazio s polja, imuna Cirenca, oca Aleksandrova i Rufova, da mu ponese kri.

  15:22 I dovuku ga na mjesto Golgotu, to znai Lubanjsko mjesto.

  15:23 I nuahu mu piti namirisana vina, ali on ne uze.

  15:24 Kad ga razapee, razdijele meu se haljine njegove bacivi za njih kocku - to e tko uzeti.

  15:25 A bijae trea ura kad ga razapee.

  15:26 Bijae napisan i natpis o njegovoj krivici: "Kralj idovski."

  15:27 A zajedno s njime razapnu i dva razbojnika, jednoga njemu zdesna, drugoga slijeva.

  15:28 #

  15:29 Prolaznici su ga pogrivali maui glavama: "Ej, ti, koji razvaljuje Hram i sagradi ga za tri dana,

  15:30 spasi sam sebe, sii s kria!"

  15:31 Slino i glavari sveeniki s pismoznancima rugajui se govorahu jedni drugima: "Druge je spasio, sebe ne moe spasiti!

  15:32 Krist, kralj Izraelov! Neka sad sie s kria da vidimo i povjerujemo!" Vrijeahu ga i oni koji bijahu s njim raspeti.

  15:33 A o estoj uri tama nasta po svoj zemlji - sve do ure devete.

  15:34 O devetoj uri povika Isus iza glasa: "Eloi, Eloi lama sabahtani?" To znai: "Boe moj, Boe moj, zato si me ostavio?"

  15:35 Neki od nazonih uvi to govorahu: "Gle, Iliju zove."

  15:36 A jedan otra, natopi spuvu octom, natakne na trsku i prui mu piti govorei: "Pustite da vidimo hoe li doi Ilija da ga skine."

  15:37 A Isus zavapi jakim glasom i izdahnu.

  15:38 I zavjesa se hramska razdrije nadvoje, odozgor dodolje.

  15:39 A kad satnik koji stajae njemu nasuprot vidje da tako izdahnu, ree: "Zaista, ovaj ovjek bijae Sin Boji!"

  15:40 Izdaleka promatrahu i neke ene: meu njima Marija Magdalena i Marija, majka Jakova Mlaega i Josipa, i Saloma -

  15:41 te su ga pratile kad bijae u Galileji i posluivale mu - i mnoge druge koje uzioe s njim u Jeruzalem.

  15:42 A uveer, budui da je bila Priprava, to jest predveerje subote,

  15:43 doe Josip iz Arimateje, ugledan vijenik, koji takoer isekivae kraljevstvo Boje: odvai se, ue k Pilatu i zaiska tijelo Isusovo.

  15:44 Pilat se zaudi da je ve umro pa dozva satnika i upita ga je li odavna umro.

  15:45 Kad sazna od satnika, darova Josipu tijelo.

  15:46 Josip kupi platno, skine tijelo i zavije ga u platno te poloi u grob, koji bijae izduben iz stijene. I dokotrlja kamen na grobna vrata.

  15:47 A Marija Magdalena i Marija Josipova promatrahu kamo ga polau.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .