Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 4

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  4:1 I stalo se, kdy ji vecken nrod peel Jordn, (nebo byl ekl Hospodin k Jozue, ka:

  4:2 Vezmte sob z lidu dvancte mu, po jednom mui z kadho pokolen,

  4:3 A pikate jim, kouce: Vezmte sob odsud z prosted Jordnu, s msta, na nm stly nohy knsk nepohnut, dvancte kamen, a vyneste je s sebou, a sklate v leen, v kterm pes tuto noc pozstanete),

  4:4 e povolav Jozue dvancti mu, kter k tomu zdil z syn Izraelskch, po jednom mui z kadho pokolen,

  4:5 I ekl jim Jozue: Jdte ped truhlou Hospodina Boha svho do prosted Jordnu a vezmte sob kad kmen jeden na rameno sv, vedl potu pokolen syn Izraelskch,

  4:6 Aby to bylo na znamen mezi vmi. Kdy by potom tzali se synov otc svch, kouce: K emu jsou vm ti kamenov?

  4:7 Odpovte jim, e se rozdlily vody Jordnsk ped truhlou smlouvy Hospodinovy, (kdy, pravm, la pes Jordn, rozdlily se vody Jordnsk), i zstvaj kamenov tito na pamtku synm Izraelskm a na vky.

  4:8 I uinili synov Izraelt tak, jak pikzal Jozue, a vzali dvancte kamen z prostedku Jordnu, jako mluvil Hospodin k Jozue, vedl potu pokolen syn Izraelskch, a pinesli je s sebou na prvn stanovit, a tu je sloili.

  4:9 Jozue tak vyzdvihl dvancte kamen u prosted Jordnu na mst, kde stly nohy kn nesoucch truhlu smlouvy, a byli tam a do tohoto dne.

  4:10 Kn pak, jen nesli truhlu, stli u prosted Jordnu, dokud se nevyplnilo velik slovo, kter pikzal Hospodin Jozue, aby oznmil lidu podl veho, jak byl pikzal Moj Jozue. I pospil lid a peli.

  4:11 Kdy pak ji peel vecken lid, pela tak truhla Hospodinova i kn, an lid na to hled.

  4:12 Peli i synov Rubenovi a synov Gdovi, a polovice pokolen Manassesova, vojensky zpodan ped syny Izraelskmi, jako byl mluvil k nim Moj.

  4:13 Okolo tyidcti tisc odnch bojovnk lo ped Hospodinem k boji na roviny Jericha.

  4:14 V ten den zvelebil Hospodin Jozue ped oima veho Izraele. I bli se ho, jako se bli Moje po vecky dny ivota jeho.

  4:15 Mluvil pak Hospodin k Jozue, ka:

  4:16 Pika knm, kte nesou truhlu svdectv, a vystoup z Jordnu.

  4:17 I pikzal Jozue knm, ka: Vystupte z Jordnu.

  4:18 Kdy pak vystupovali kn, jen nesli truhlu smlouvy Hospodinovy, z prosted Jordnu, jak jen vytrhli kn nohy na sucho, navrtily se vody Jordnsk k mstu svmu, a tekly pedce jako i prv ve vech bezch svch.

  4:19 Vyed pak lid z Jordnu destho dne msce prvnho, poloili se v Galgala k stran vchodn Jericha;

  4:20 A dvancte kamen tch, kter vynesli z Jordnu, postavil Jozue v Galgala.

  4:21 A mluvil k synm Izraelskm takto: Kdy by se otzali potom synov vai otc svch, kouce: Co ti kamenov znamenaj?

  4:22 Oznmte synm svm a dte: Po sue peel Izrael Jordn tento.

  4:23 Nebo vysuil Hospodin Bh v vody Jordnsk ped tv va, a jste peli, jako uinil Hospodin Bh v moi Rudmu, kter vysuil ped tv na, a jsme peli,

  4:24 Aby poznali vickni nrodov zem ruku Hospodinovu, e siln jest, a abyste se bli Hospodina Boha vaeho po vecky dny.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .