Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - Čîŕííŕ 5

  ĎĐĹÄŰÄÓŮŔß ĂËŔÂŔ - ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - FONTS - ĎÎĚÎŮÜ


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: GEN - BIB - COMM

  HELPS: ĐÓŃ - UKR - BULG - POL - ROM - ĐÓŃ-82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - ĐÓŃ-DARBY - ĐÓŃ-GEN - ĐÓŃ-LOP - ĐÓŃ-MAC - ĐÓŃ-SIR - ĐÓŃ-TSK

  5:1 Potom byl židovský svátek a Ježíš přišel do Jeruzaléma.

  5:2 A v Jeruzalémě je u Ovčí [brány] rybník hebrejsky zvaný Bethesda, který má pět podloubí.

  5:3 Tam leželo veliké množství nemocných, slepých, chromých a ochrnutých očekávajících pohnutí vody.

  5:4 Občas totiž sestupoval do rybníka anděl a vířil vodu a ten, kdo po tom zvíření vody do [ní] vstoupil první, býval uzdraven, ať měl jakoukoli nemoc.

  5:5 A byl tam jeden člověk, který byl nemocen třicet osm let.

  5:6 Když ho Ježíš uviděl ležet a poznal, že je už dlouho [nemocen], řekl mu: "Chceš být uzdraven?"

  5:7 Ten nemocný mu odpověděl: "Pane, nemám člověka, který by mě snesl do rybníka, když se zvíří voda. Když přicházím, sestupuje přede mnou jiný."

  5:8 Ježíš mu řekl: "Vstaň, vezmi své lůžko a choď."

  5:9 A ten člověk byl hned uzdraven, vzal své lůžko a chodil. Ten den však byla sobota.

  5:10 Židé tedy tomu uzdravenému říkali: "Je sobota, není ti dovoleno nosit lůžko!"

  5:11 On jim však odpověděl: "Ten, který mě uzdravil, mi řekl: 'Vezmi své lůžko a choď.'"

  5:12 Zeptali se ho tedy: "Kdo je ten člověk, který ti řekl: 'Vezmi své lůžko a choď'?"

  5:13 Ale ten uzdravený nevěděl, kdo [to] je, protože Ježíš poodešel od zástupu, který byl na tom místě.

  5:14 Potom ho Ježíš nalezl v chrámu a řekl mu: "Pohleď, jsi uzdraven; už nehřeš, aby se ti nepřihodilo něco horšího."

  5:15 Ten člověk odešel a oznámil Židům, že ten, kdo ho uzdravil, je Ježíš.

  5:16 A tak Židé začali Ježíše pronásledovat a chtěli ho zabít, protože to dělal v sobotu.

  5:17 Ježíš jim ale odpověděl: "Můj Otec až doposud pracuje; i já pracuji."

  5:18 Židé ho tedy kvůli tomu chtěli zabít [ještě] více, neboť nejenom rušil sobotu, ale také nazýval Boha svým vlastním Otcem a [tak] se dělal rovným Bohu.

  5:19 Ježíš jim tedy odpověděl a řekl: "Amen, amen, říkám vám: Syn nemůže sám od sebe dělat nic, jedině [to], co vidí dělat Otce. Neboť cokoli dělá on, to podobně dělá i Syn.

  5:20 Otec totiž má rád Syna a ukazuje mu všechno, co sám dělá; a ukáže mu větší skutky než tyto, abyste se vy divili.

  5:21 Neboť jako Otec křísí mrtvé a obživuje, tak i Syn obživuje ty, které chce.

  5:22 Otec totiž nikoho nesoudí, ale všechen soud dal Synu,

  5:23 aby všichni ctili Syna, jako ctí Otce. Kdo nectí Syna, nectí [ani] Otce, který ho poslal."

  5:24 "Amen, amen, říkám vám: Kdo slyší mé slovo a věří Tomu, který mě poslal, má věčný život a nepřijde na soud, ale již přešel ze smrti do života.

  5:25 Amen, amen, říkám vám: Přichází hodina a již je [zde], kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna a ti, kteří uslyší, budou žít.

  5:26 Neboť jako má Otec život sám v sobě, tak dal i Synu, aby měl život sám v sobě,

  5:27 a dal mu také moc, aby konal soud, protože je Syn člověka.

  5:28 Nedivte se tomu; vždyť přichází hodina, kdy všichni, kteří [jsou] v hrobech, uslyší jeho hlas

  5:29 a vyjdou - ti, kdo konali dobro, [budou] vzkříšeni k životu, ale ti, kdo konali zlo, [budou] vzkříšeni k soudu.

  5:30 Já nemohu dělat nic sám od sebe. Jak slyším, [tak] soudím a můj soud je spravedlivý, protože nehledám svou vůli, ale vůli Toho, který mě poslal, Otcovu."

  5:31 Svědčím-li já sám o sobě, mé svědectví není pravé.

  5:32 Je [někdo] jiný, kdo o mně svědčí, a vím, že svědectví, které o mně vydává, je pravdivé.

  5:33 Vy jste poslali k Janovi a [on] vydal svědectví pravdě.

  5:34 Já ovšem svědectví od člověka nepřijímám, ale toto říkám [proto], abyste byli spaseni.

  5:35 On byl hořící a zářící lampou, vy jste se však chtěli v jeho světle poradovat [jen] na čas.

  5:36 Já mám ale větší svědectví než Janovo: skutky, které mi dal Otec, abych je vykonal. Samotné skutky, které dělám, svědčí o mně, že mě poslal Otec.

  5:37 A sám Otec, který mě poslal, o mně vydal svědectví. [Vy] jste nikdy neslyšeli jeho hlas ani neviděli jeho tvář.

  5:38 A jeho slovo ve vás nezůstává, neboť nevěříte tomu, koho on poslal.

  5:39 Zkoumáte Písma, neboť se domníváte, že v nich máte věčný život, a ona svědčí o mně.

  5:40 Ale nechcete ke mně přijít, abyste měli život.

  5:41 Chválu od lidí nepřijímám,

  5:42 ale poznal jsem, že vy v sobě nemáte Boží lásku.

  5:43 Já jsem přišel ve jménu svého Otce a nepřijímáte mě. Kdyby jiný přišel ve svém vlastním jménu, toho přijmete.

  5:44 Jak [byste] vy mohli uvěřit? Přijímáte chválu jedni od druhých a tu chválu, která je od samotného Boha, nehledáte.

  5:45 Nemyslete si, že já vás budu žalovat před Otcem. Ten, kdo [na] vás žaluje, je Mojžíš, v něhož vy doufáte.

  5:46 Kdybyste totiž věřili Mojžíšovi, věřili byste [i] mně; neboť on psal o mně.

  5:47 Když ale nevěříte jeho spisům, jak uvěříte mým slovům?"

  ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - ČÍÄĹĘŃ ÁČÁËČČ Č ĎÎČŃĘ

  God Rules.NET
  Čůčňĺ 100 + îáúĺěű ęíčă â îäíî âđĺě˙. Đóńńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Óęđŕčíńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Áîëăŕđńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę