Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - JOSHUA 24

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  24:1 Iosua a adunat toate seminyiile lui Israel la Sihem, wi a chemat pe bqtrknii lui Israel, pe cqpeteniile lui, pe judecqtorii lui wi pe cqpeteniile oastei. Ei s`au knfqyiwat knaintea lui Dumnezeu.

  24:2 Iosua a zis kntregului popor: ,,Awa vorbewte Domnul, Dumnezeul lui Israel: ,Pqrinyii vowtri Terah, tatql lui Avraam wi tatql lui Nahor, locuiau kn vechime de cealaltq parte a Rkului (Eufrat), wi slujeau altor dumnezei.

  24:3 Eu am luat pe tatql vostru Avraam din cealaltq parte a Rkului, wi l-am purtat prin toatq yara Canaanului; i-am knmulyit sqmknya, wi i-am dat pe Isaac.

  24:4 Lui Isaac i-am dat pe Iacov wi pe Esau: lui Esau i-am dat kn stqpknire muntele Seir, iar Iacov wi fiii lui s`au pogorkt kn Egipt.

  24:5 Am trimes pe Moise wi pe Aaron wi am lovit Egiptul cu minunile pe cari le-am fqcut kn mijlocul lui; apoi v`am scos afarq din el.

  24:6 Am scos pe pqrinyii vowtri din Egipt, wi ayi ajuns la mare. Egiptenii au urmqrit pe pqrinyii vowtri pknq la marea Rowie, cu carq wi cqlqreyi.

  24:7 Pqrinyii vowtri au strigat cqtre Domnul. Wi Domnul a pus kntunerec kntre voi wi Egipteni, a adus marea knapoi peste ei, wi i -a acoperit. Ayi vqzut cu ochii vowtri ce am fqcut Egiptenilor. Wi ayi rqmas multq vreme kn pustie.

  24:8 V`am adus kn yara Amoriyilor, cari locuiau dincolo de Iordan, wi ei au luptat kmpotriva voastrq. I-am dat kn mknile voastre; ayi pus stqpknire pe yara lor, wi i-am nimicit dinaintea voastrq.

  24:9 Balac, fiul lui Yipor, kmpqratul Moabului, s`a sculat wi a pornit la luptq kmpotriva lui Israel. A chemat pe Balaam, fiul lui Beor, ca sq vq blastqme.

  24:10 Dar n`am vrut sq ascult pe Balaam: el v`a binecuvkntat, wi v`am izbqvit din mkna lui Balac.

  24:11 Ayi trecut Iordanul, wi ayi ajuns la Ierihon. Locuitorii Ierihonului au luptat kmpotriva voastrq: Amoriyii, Fereziyii, Cananiyii, Hetiyii, Ghirgasiyii, Heviyii wi Iebusiyii. I-am dat kn mknile voastre,

  24:12 am trimes knaintea voastrq viespe bondqreascq, wi i -a izgonit dinaintea voastrq, ca pe cei doi kmpqrayi ai Amoriyilor: nu cu sabia, nici cu arcul tqu.

  24:13 V`am dat o yarq pe care n`o munciserqyi, cetqyi pe cari nu le zidiserqyi, dar pe cari le locuiyi, vii wi mqslini pe cari nu -i sqdiserqyi, dar cari vq slujesc ca hranq.

  24:14 Acum, temeyi-vq de Domnul, wi slujiyi -I cu scumpqtate wi credinciowie. Depqrtayi dumnezeii cqrora le-au slujit pqrinyii vowtri dincolo de Rku wi kn Egipt, wi slujiyi Domnului.

  24:15 Wi dacq nu gqsiyi cu cale sq slujiyi Domnului, alegeyi astqzi cui vreyi sq slujiyi: sau dumnezeilor cqrora le slujeau pqrinyii vowtri dincolo de Rku, sau dumnezeilor Amoriyilor kn a cqror yarq locuiyi. Ckt despre mine, eu wi casa mea vom sluji Domnului``.

  24:16 Poporul a rqspuns, wi a zis: ,,Departe de noi gkndul sq pqrqsim pe Domnul, wi sq slujim altor dumnezei.

  24:17 Cqci Domnul este Dumnezeul nostru. El ne -a scos din yara Egiptului, din casa robiei, pe noi wi pe pqrinyii nowtri; El a fqcut knaintea ochilor nowtri acele minuni mari, wi ne -a pqzit kn tot timpul drumului pe care l-am urmat wi kn mijlocul tuturor popoarelor, pela cari am trecut.

  24:18 El a izgonit dinaintea noastrq pe toate popoarele, wi pe Amoriyii cari locuiau yara aceasta. Wi noi vom sluji Domnului, cqci El este Dumnezeul nostru.``

  24:19 Iosua a zis poporului: ,,Voi nu veyi putea sq slujiyi Domnului, cqci este un Dumnezeu sfknt, un Dumnezeu gelos; El nu vq va ierta fqrqdelegile wi pqcatele.

  24:20 Cknd veyi pqrqsi pe Domnul, wi veyi sluji unor dumnezei strqini, El Se va kntoarce, wi vq va face rqu, wi vq va nimici, dupq ce v`a fqcut bine``.

  24:21 Poporul a zis lui Iosua: ,,Nu! cqci vom sluji Domnului``.

  24:22 Iosua a zis poporului: ,,Voi sknteyi martori kmpotriva voastrq knwivq cq ayi ales pe Domnul, ca sq -I slujiyi.`` Ei au rqspuns: ,,Skntem martori!``

  24:23 ,,Scoateyi dar dumnezeii strqini cari sknt kn mijlocul vostru, wi kntoarceyi-vq inima spre Domnul, Dumnezeul lui Israel.``

  24:24 Wi poporul a zis lui Iosua: ,,Noi vom sluji Domnului, Dumnezeului nostru, wi vom asculta glasul Lui``.

  24:25 Iosua a fqcut kn ziua aceea un legqmknt cu poporul, wi i -a dat legi wi porunci, la Sihem.

  24:26 Iosua a scris aceste lucruri kn cartea legii lui Dumnezeu. A luat o piatrq mare, wi a ridicat -o acolo subt stejarul care era kn locul knchinat Domnului.

  24:27 Wi Iosua a zis kntregului popor: ,,Iatq, piatra aceasta va fi martorq kmpotriva noastrq, cqci a auzit toate cuvkntele pe cari ni le -a spus Domnul, ea va fi martorq kmpotriva voastrq, ca sq nu fiyi necredinciowi Dumnezeului vostru``.

  24:28 Apoi Iosua a dat drumul poporului, wi s`a dus fiecare kn mowtenirea lui.

  24:29 Dupq aceste lucruri, Iosua, fiul lui Nun, robul Domnului, a murit, kn vkrstq de o sutq zece ani.

  24:30 L-au knmormkntat kn yinutul care -i cqzuse la kmpqryealq, la Timnat-Serah, kn muntele lui Efraim, la miazqnoapte de muntele Gaaw.

  24:31 Israel a slujit Domnului kn tot timpul vieyii lui Iosua, wi kn tot timpul vieyii bqtrknilor cari au trqit dupq Iosua wi cari cunowteau tot ce fqcuse Domnul pentru Israel.

  24:32 Oasele lui Iosif, pe cari le aduseserq copiii lui Israel din Egipt, au fost kngropate la Sihem, kn partea yarinei pe care o cumpqrase Iacov dela fiii lui Hamor, tatql lui Sihem, cu o sutq de chesita, wi care a ajuns mowtenirea fiilor lui Iosif.

  24:33 Eleazar, fiul lui Aaron, a murit, wi a fost kngropat la Ghibeat-Fineas, care fusese dat fiului squ Fineas, kn muntele lui Efraim


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск