Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - 1KINGS 7

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  7:1 Salomon je sagradio i svoj dvor; u trinaest ga je godina potpuno dovrio.

  7:2 Sagradio je dvor od libanonske ume: stotinu lakata dug, pedeset irok i trideset lakata visok, na etiri reda cedrovih stupova, a na stupovima bijahu cedrove grede.

  7:3 Bio je pokriven cedrovinom iznad soba koje su poivale na stupovima. Ovih je bilo etrdeset i pet: petnaest u svakom redu.

  7:4 Bila su tri reda prozora: po tri su prozora gledala jedan prema drugome.

  7:5 Sva vrata s dovratnicima bila su etverokutna i po tri su prozora stajala jedan prema drugome.

  7:6 Nainio je trijem od stupova, pedeset lakata dug i trideset irok.

  7:7 Zatim je sagradio prijestolni trijem gdje je sudio; i sudaki trijem, obloen cedrovinom od poda do stropa.

  7:8 Njegovo prebivalite, u drugom dvoritu i unutar predvorja, bilo je istoga oblika. Sagradio je i kuu, nalik na onaj trijem, faraonovoj keri, kojom se bijae oenio.

  7:9 Sve su te graevine bile od biranog kamena, sjeena po mjeri, a klesana iznutra i izvana, od temelja sve do drvenih spojnica, a vani sve do velikog predvorja.

  7:10 Temelji su im bili od birana, velikog kamena: od deset i od osam lakata,

  7:11 a nadgradnja od birana, po mjeri klesana kamena i od cedrovine.

  7:12 A tri su reda klesanog kamena i red cedrovih greda okruivali veliko predvorje, a tako i unutranje predvorje Doma Jahvina.

  7:13 Salomon posla po Hirama iz Tira.

  7:14 Bio je to sin udovice iz plemena Naftalijeva, ali mu otac bijae iz Tira, kova tua. Bio je pun vjetine, umijea i znanja da svata izrauje od tua. Doe on kralju Salomonu i sav mu posao izradi.

  7:15 Salio je dva stupa od tua; jedan je stup bio visok osamnaest lakata, a koncem mjeren unaokolo imao je dvanaest lakata, isto tako i drugi.

  7:16 I naini dvije glavice od tua da se stave povrh stupova; jedna je glavica bila visoka pet lakata i druga je bila pet lakata visoka.

  7:17 Naini dva opleta u obliku pletera i lanaste ice da pokriju glavice na vrhu stupova; sedam za jednu glavicu i sedam za drugu.

  7:18 Onda izradi mogranje: bili su u dva reda oko svake mree.

  7:19 Glavice na vrhu stupova pred trijemom imale su oblik ljiljana, od etiri lakta.

  7:20 Stajale su na oba stupa kod izboine to je bila prema lanancu. Dvije stotine mogranja bilo je oko prve glavice i dvije stotine oko druge.

  7:21 Podie stupove pred trijemom Hekala; jedan postavi na desnu stranu i nazva ga Jahin; postavi drugi stup na lijevu stranu i dade mu ime Boaz.

  7:22 Na samom vrhu stupova postavi izraene ljiljane. I tako dovri stupove.

  7:23 Tada od rastaljene kovine izli more koje je od ruba do ruba mjerilo deset lakata; bilo je okruglo naokolo, pet lakata visoko, a u opsegu, mjereno vrpcom, imalo je trideset lakata.

  7:24 Pod rubom mu bijahu uresi kao cvjetne ake koje su ga optakale sasvim: po deset na lakat optakale su more unaokolo; cvjetne su ake bile u dva reda i salivene s njim.

  7:25 Poivalo je na dvanaest volova: tri su gledala na sjever, tri na zapad, tri na jug, a tri na istok; more je stajalo na njima i svi su stranjim dijelom bili okrenuti unutra.

  7:26 Bilo je debelo pedalj, rub mu kao rub u ae, kao cvijet, a moglo je primiti tri tisue bata.

  7:27 Nainio je deset tuanih podnoja; svako je podnoje bilo etiri lakta dugo, etiri lakta iroko, a tri lakta visoko.

  7:28 Podnoja su bila ovako izraena: imala su okvire, a okviri su stajali meu preponama.

  7:29 Na okvirima meu preponama bili su lavovi, volovi i kerubini; a na samim preponama, kako iznad lavova i volova tako i pod njima, bijahu ukrasi poput vijenaca.

  7:30 Svako je podnoje imalo etiri tuana toka i osovine od tua; etiri su njihove noge imale drae; pod umivaonikom bijahu drai sliveni s ukrasima.

  7:31 Gore, gdje su se drai sastavljali, bio je otvor podnoja; imao je lakat i pol; otvor je bio okrugao, u obliku ukrasne posude, a na njemu su bili uklesani i ukrasi; ali prepone bijahu etvrtaste, a ne okrugle.

  7:32 etiri su toka bila pod preponom. Osovine im izlazile na podnoju; svaki toak bijae visok lakat i pol.

  7:33 Tokovi su bili slini tokovima obinih kola: njihove osovine, naplaci, paoci i glavine - sve bijae liveno.

  7:34 Bila su etiri draa na etiri ugla svakog podnoja; podnoje i drai sainjavahu jednu cjelinu.

  7:35 Pri vrhu podnoja bio je sve unaokolo krug visok pol lakta; povrh podnoja bili su klinovi; prepone su s njima sainjavale cjelinu.

  7:36 Po oplojima klinova i prepona urezao je kerube, lavove i palme, ve prema veliini praznog oploja i vijenaca naokolo.

  7:37 Tako naini deset podnoja: jednako salivenih, jednake veliine i oblika.

  7:38 I naini deset umivaonika od tua. Svaki je umivaonik sadravao etrdeset bata, a svaki je umivaonik bio od etiri lakta; na svako od deset podnoja doao je po jedan umivaonik.

  7:39 Postavi pet podnoja na desnoj strani Hrama, a pet na lijevoj strani Hrama; a more stavi s desne strane Hrama, prema jugoistoku.

  7:40 Hiram naini lonce, lopate i kotlie. Dovri on sav posao to ga je obavljao kralju Salomonu za Dom Jahvin:

  7:41 dva stupa, okrugle glavice to su bile navrh stupova; dva opleta da pokriju dvije glavice to bijahu navrh stupova;

  7:42 etiri stotine mogranja za oba opleta; dva reda mogranja za svaki oplet da prekriju dvije glavice navrh stupova;

  7:43 deset podnoja i deset umivaonika na podnojima;

  7:44 jedno more i dvanaest volova pod njim;

  7:45 lonce, lopate i kotlie. Svi ti predmeti koje je Hiram nainio kralju Salomonu za Dom Jahvin bili su od sjajnog tua.

  7:46 Kralj je zapovjedio da sve to lijevaju u kalupima od gline, u Jordanskoj dolini, izmeu Sukota i Sartana.

  7:47 Na koncu je Salomon odredio da rasporede sve te predmete, a bijae ih toliko da se nije mogla obraunati teina tua.

  7:48 Salomon naini sve predmete koji su bili u Domu Jahvinu: zlatni rtvenik i zlatni stol na kojemu su stajali prineseni hljebovi;

  7:49 pet svijenjaka s desne i pet s lijeve strane pred Debirom, od istoga zlata; cvjetove, svjetiljke, usekae od zlata;

  7:50 vreve, noeve, kotlie, plitice i kadionice od istoga zlata; stoere za vrata nutarnje dvorane - to je Svetinja nad svetinjama - i za vrata Hekala - to jest Hrama - sve od zlata.

  7:51 Tako bi priveden kraju sav posao to ga Salomon obavi za Dom Jahvin. Salomon unese sve svete darove oca svoga Davida - srebro, zlato i posue - i stavi ih u riznicu Doma Jahvina.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .