Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - 1KINGS 8

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  8:1 Tada Salomon sazva u Jeruzalem sve starjeine Izraelove, sve knezove plemenske i glavare obitelji da se prenese Koveg saveza Jahvina iz grada, Davidova grada, to jest sa Siona.

  8:2 Svi se ljudi Izraelovi sabrae pred kraljem Salomonom na blagdan u mjesecu Etanimu (to je sedmi mjesec).

  8:3 I kad su dole Izraelove starjeine, sveenici ponesoe Koveg

  8:4 i ator sastanka sa svim posveenim priborom to bjee u atoru. Prenosili su ih sveenici i leviti.

  8:5 Kralj Salomon i sva zajednica Izraelova koja se sabrala oko njega rtvovali su pred Kovegom toliko ovaca i goveda da se ne mogahu prebrojiti ni procijeniti.

  8:6 Sveenici donesoe Koveg saveza Jahvina na njegovo mjesto, u Debir Doma, to jest u Svetinju nad svetinjama, pod krila kerubina.

  8:7 Kerubini su, naime, imali rairena krila nad mjestom gdje stajae Koveg i zaklanjahu odozgo Koveg i njegove motke.

  8:8 [8a] Motke su bile tako dugake da su im se krajevi vidjeli iz Svetita nasuprot Debiru, ali se nisu vidjele izvana.

  8:9 U Kovegu nije bilo nita, osim dviju kamenih ploa koje metnu Mojsije na Horebu, gdje Jahve sklopi Savez s Izraelcima poto izioe iz Egipta. [8b] Ondje su ostale do danas.

  8:10 A kad su sveenici izali iz Svetita, oblak ispuni Dom Jahvin,

  8:11 i sveenici ne mogoe od oblaka nastaviti slube: slava Jahvina ispuni Dom Boji!

  8:12 Tada ree Salomon: "Jahve odlui prebivati u tmastu oblaku,

  8:13 a ja ti sagradih uzvien Dom da u njemu prebiva zauvijek."

  8:14 I, okrenuvi se, kralj blagoslovi sav izraelski zbor, a sav je izraelski zbor stajao.

  8:15 Ree on: "Neka je blagoslovljen Jahve, Bog Izraelov, koji je svojom rukom ispunio obeanje to ga na svoja usta dade ocu mome Davidu, rekavi:

  8:16 'Od dana kad izvedoh svoj narod iz zemlje egipatske, nisam izabrao grada ni iz kojega Izraelova plemena da se u njemu sagradi Dom gdje bi prebivalo moje Ime, nego sam izabrao Davida da on zapovijeda mojim narodom Izraelom.'

  8:17 Otac mi David naumi podii Dom Imenu Jahve, Boga Izraelova,

  8:18 ali mu Jahve ree: 'Naumio si podii Dom mojem Imenu, i dobro uini,

  8:19 ali nee ti podii toga Doma, nego sin tvoj koji izae iz tvoga krila, on e podii Dom mojem Imenu.'

  8:20 Jahve ispuni obeanje svoje: naslijedio sam svoga oca Davida i sjeo na prijestolje Izraelovo, kako obea Jahve, i podigao Dom Imenu Jahve, Boga Izraelova,

  8:21 i odredio sam da ondje bude mjesto Kovegu u kojem je Savez to ga Jahve sklopi s naim ocima kad ih je izveo iz zemlje egipatske."

  8:22 Tada Salomon stupi, u nazonosti svega zbora Izraelova, pred rtvenik Jahvin, rairi ruke prema nebu

  8:23 i ree: "Jahve, Boe Izraelov! Nijedan ti bog nije slian ni na nebesima ni dolje na zemlji, tebi koji dri Savez i ljubav svojim slugama to kroe pred tobom sa svim svojim srcem.

  8:24 Sluzi svome Davidu, mome ocu, ti si ispunio to si mu obeao. to si obeao na svoja usta, ispunio si svojom rukom upravo danas.

  8:25 Sada, Jahve, Boe Izraelov, ispuni svome sluzi, ocu mome Davidu, to si obeao kad si rekao: 'Nee ti preda mnom nestati nasljednika koji bi sjedio na izraelskom prijestolju, samo ako tvoji sinovi budu uvali svoje putove hodei po mojem zakonu kako si ti hodio preda mnom.'

  8:26 Sada, dakle, Jahve, Boe Izraelov, neka se ispuni tvoje obeanje koje si dao svome sluzi Davidu, mome ocu!

  8:27 Ali zar e Bog doista boraviti s ljudima na zemlji? Ta nebesa ni nebesa nad nebesima ne mogu ga obuhvatiti, a kamoli ovaj Dom to sam ga sagradio!

  8:28 Pomno pouj molitvu i vapaj svoga sluge, Jahve, Boe moj, te uslii vapaj i molitvu to je tvoj sluga tebi upuuje!

  8:29 Neka tvoje oi obdan i obno budu otvorene nad ovim Domom, nad ovim mjestom za koje ree: 'Tu e biti moje Ime.' Uslii molitvu koju e sluga tvoj izmoliti na ovome mjestu.

  8:30 I uslii molitvu sluge svoga i naroda svojega izraelskog koju bude upravljao prema ovome mjestu. Uslii s mjesta gdje prebiva, s nebesa; uslii i oprosti.

  8:31 Ako tko zgrijei protiv blinjega i naredi mu se da se zakune, a zakletva doe pred tvoj rtvenik u ovom Domu,

  8:32 tada je ti uj u nebu i postupaj i sudi svojim slugama, osudi krivca okreui njegova djela na njegovu glavu, a nevina oslobodi postupajui s njime po nevinosti njegovoj.

  8:33 Ako narod tvoj bude potuen od neprijatelja jer se ogrijeio o tebe, ali se ipak k tebi obrati i proslavi Ime tvoje i u ovom se Domu pomoli,

  8:34 onda ti uj to s neba, oprosti grijehe svome narodu izraelskom i dovedi ga natrag u zemlju koju si dao njihovim oevima.

  8:35 Kad se zatvori nebo i ne padne kia jer su se ogrijeili o tebe, pa ti se pomole na ovome mjestu i proslave Ime tvoje i obrate se od svojega grijeha kad ih ti ponizi,

  8:36 tada ti uj na nebu i oprosti grijeh svojim slugama i svojem izraelskom narodu, pokazujui im valjan put kojim e ii, i pusti kiu na zemlju koju si svojem narodu dao u batinu.

  8:37 Kad u zemlji zavlada glad, kuga, snijet i ra i kad navale skakavci, gusjenice, kad neprijatelj ovoga naroda pritisne koja od njegovih vrata, ili kad bude kakva druga nevolja ili boletina,

  8:38 ako koji ovjek, ili sav tvoj narod, Izrael, osjeti tjeskobu svoga srca pa upravi molitvu ili pronju te rairi ruke prema ovom Hramu,

  8:39 ti uj s neba, s mjesta gdje prebiva, i oprosti i postupi; vrati svakome ovjeku prema putu njegovu, jer ti poznaje srce njegovo - ti jedini poznaje srce sviju -

  8:40 da te se uvijek boje sve dane dokle ive na zemlji to je ti dade naim oevima.

  8:41 Pa i tuinca, koji nije od tvojega naroda izraelskog, nego je stigao iz daleke zemlje radi Imena tvoga

  8:42 jer je uo za veliko Ime tvoje, za tvoju snanu ruku i za tvoju miicu podignutu - ako doe i pomoli se u ovom Hramu,

  8:43 uslii ga s neba gdje prebiva, uslii sve vapaje njegove da bi upoznali svi zemaljski narodi Ime tvoje i bojali se tebe kao narod tvoj Izrael i da znaju da je tvoje Ime zazvano nad ovaj Dom koji sam sagradio.

  8:44 Ako narod tvoj krene na neprijatelja putem kojim ga ti uputi i pomoli se Jahvi, okrenut k ovom gradu to si ga izabrao i prema Domu koji sam podigao tvojem Imenu,

  8:45 uslii mu s neba molitvu i pronju i uini mu pravdu.

  8:46 Kad ti sagrijee, jer nema ovjeka koji ne grijei, a ti ih, rasrdiv se na njih, preda neprijateljima da ih zarobe i odvedu kao roblje u daleku ili blizu zemlju,

  8:47 pa ako se pokaju srcem u zemlji u koju budu dovedeni te se obrate i ponu te moliti za milost u zemlji svojih osvajaa govorei: 'Zgrijeili smo, bili smo zli i naopaki',

  8:48 i tako se obrate k tebi svim srcem i svom duom u zemlji svoga ropstva u koju budu dovedeni kao roblje, i pomole se okrenuti k zemlji to je ti dade njihovim oevima, i prema gradu koji si izabrao, i prema Domu to sam ga podigao tvom Imenu,

  8:49 uslii s neba, gdje prebiva, njihovu molbu i njihove pronje,

  8:50 uini im pravdu i oprosti svome narodu to je zgrijeio protiv tebe, oprosti sve uvrede koje ti je nanio, uini da mu se smiluju osvajai i da budu milostivi prema njemu,

  8:51 jer su oni tvoj narod i batina tvoja, njih si izveo iz Egipta, iz uarenog kotla.

  8:52 Neka oi tvoje budu otvorene na pronju tvoga sluge i na pronju naroda tvoga Izraela da uje sve njihove molbe to e ih tebi uputiti.

  8:53 Jer ti si ih odvojio od svih naroda na zemlji sebi za batinu, kako si objavio po svome sluzi Mojsiju, kada si izveo oce nae iz Egipta, o Gospode, Jahve!"

  8:54 Poto je Salomon dovrio svu ovu molitvu i pronju pred Jahvom, die se s mjesta gdje je kleao, rairenih ruku prema nebu, pred rtvenikom Jahvinim,

  8:55 pa istupi te blagoslovi sav zbor Izraelov govorei jakim glasom:

  8:56 "Blagoslovljen Jahve, koji je narodu svome Izraelu dao mir u svemu kako je obeao; nije propalo nijedno od njegovih lijepih obeanja koja je dao sluzi svome Mojsiju.

  8:57 Neka Jahve, Bog na, bude s nama kao to je bio s ocima naim i neka nas ne napusti i ne odbaci.

  8:58 Neka prikloni naa srca k sebi da bismo hodili svim njegovim putovima i drali njegove zapovijedi, zakone i uredbe koje je dao ocima naim.

  8:59 Bile ove moje rijei, koje sam smjerno iznio pred Jahvu, danju i nou nazone pred Jahvom, Bogom naim, eda bi dan za danom inio pravdu sluzi svomu i pravicu narodu svome Izraelu,

  8:60 ne bi li tako svi narodi zemlje spoznali da je Jahve jedini Bog i da nema drugoga.

  8:61 A vae srce neka bude potpuno odano Jahvi, Bogu naemu, drei se njegovih zakona i obdravajui njegove zapovijedi kao danas!"

  8:62 Kralj i sav Izrael s njim prinesu rtvu Jahvi.

  8:63 Kao rtvu priesnicu, koju je prikazao Jahvi, Salomon prinese dvadeset i dvije tisue volova i stotinu i dvadeset tisua ovaca; time kralj i svi Izraelci posvete Dom Jahvin.

  8:64 Toga dana posveti kralj sredite predvorja, koje je ispred Doma Jahvina, jer ondje je prinio paljenice, prinosnice i pretiline priesnica, jer je tuani rtvenik pred Jahvom bio premalen da primi paljenice, prinosnice, pretiline priesnica.

  8:65 Tu je sveanost u ono vrijeme Salomon slavio sedam dana, sa svim Izraelcima, zborom velikim od Ulaza u Hamat do Potoka Egipatskog, pred Jahvom, Bogom naim.

  8:66 Zatim je osmoga dana otpustio ljude; oni su blagosivljali kralja i odlazili svojim kuama, veseli i zadovoljna srca zbog svega dobra to ga je Jahve uinio svome sluzi Davidu i narodu svome Izraelu.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .