ПЛОХАЯ РЕКЛАМА?

ВЫ КРИСТИАН?

Online Store:
 • Visit Our Store

 • ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РУССКАЯ БИБЛИЯ -3 Царств 7:11
  CHAPTER: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22     
  VERSE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51  TEXT: БИБ - БИБ-2   |   AUDIO: АУДИО - MISLR - DAVIS   |   VIDEO: BIB - COMM


  ENGLISH - HISTORY - INTERNATIONAL - РУССКАЯ

  HELPS: РУС - UKR - BULG - POL - ROM - РУС-82 - KYR - BKR - NKB - CROAT - РУС-DARBY - РУС-GEN - РУС-LOP - РУС-MAC - РУС-SIR - РУС-TSK


  Русская 1982 Библия

  7:11 и сверху дорогие камни, обтесанные по размеру, и кедр.


  Еврейский / Греческий лексикон Стронга
  ומלמעלה
  4605 אבנים 68  יקרות 3368  כמדות 4060  גזית 1496  וארז׃ 730  
  Украинская Библия

  7:11 А згори дорогі каміння, тесані за мірою, та кедрина.


  Ыйык Китеп
  7:11 Анын эстүнө да өлчөмү менен жылмаланган таштар, кедр жыгачы коюлду.

  Русская Библия

  7:11 и сверху дорогие камни, обтесанные по размеру, и кедр.


  Греческий Библия
  και
  2532 υποστηριγματα υποκατωθεν του 3588 χειλους αυτης 846 κυκλοθεν 2943 εκυκλουν αυτην 846 δεκα 1176 εν 1722 1520 πηχει κυκλοθεν 2943 ανισταν την 3588 θαλασσαν 2281
  Czech BKR
  7:11 Tak i vэљ bylo kamenн nбkladnй, pшнsluљnм vedlй mнry tesanй, a cedrovй dsky.

  Болгарская Библия

  7:11 И отгоре имаше скъпи камъни, камъни дялани според мярка, и кедрови греди .


  Croatian Bible

  7:11 a nadgradnja od birana, po mjeri klesana kamena i od cedrovine.


  Сокровища Духовных Знаний
  VERSE 	(11) - 

  Eph 2:20-22 1Pe 2:5


  Толковая Библия преемников А.Лопухина

  15-22

  . Первое монументальное произведение Xирама: две монументальные медные колонны в притворе или на паперти храма, по имени Иахин (
  имя правой колонны) и Воаз (левой). Из данного раздела, в снесении с параллельными повествованиями (2 Пар III:15-17; сн. 1 Пар XVIII:8; 2 Цар IV:12-13; 4 Цар XXV:13, 16; Иер III:20-23; Иез XL:48; И. Флав. Древн. VIII, 3, 4), открываются следующие данные о внешнем виде или архитектуре каждой из этих колонн, а также и их религиозно-национальном значении. Обе колонны, как и "медное море" и др. сосуды, сделаны были из меди, некогда взятой Давидом в добычу в войне с сирийцами (1 Пар XVIII:8). Высота каждой колонны равнялась 18 локтям (по 2 Пар III:15-35 локтям, но, вероятно, включительно с постаментом колонны), т. е. 8 метр. 71 сантим. = ок. 11 арш. с лишком: объем или окружность - 12 локтей = 5 метр. 806 миллим, или ок. 8 арш., след. в диаметре ок. 4 локтей (по И. Флавию: соответственно - 3, 82 л. = 1 метр. 84 сантим. ). Толщина стенок каждой колонны - 4 перста, внутри та и другая колонны были пустые. По LXX ст. 15, колонны не были гладкими, но с углублениями величины 4-х пальцев: tessarwn daktulwn ta koilwmata, слав. четырех перстов вглубления, т. е. с продольными линиями. Сверху на каждой колонне имелась капитель (евр. котерет, LXX: epiqema, слав. возложение, русск: венец) в 5 локтей (по 4 Цар XXV:17-3 локтя) вышины, так что общая высота колонны была 23 локтя (= 11 метр. 13 сантим. = ок. 17 арш. ). Нижняя часть капителей была выпуклой, чревообразной, верхняя представляла лилиеобразную чашечку. На верхнем и нижнем концах этой части расположены были два ряда, по 100 штук в каждом, гранатовых яблок с сетчатыми цепочками для укрепления. Обе колонны, надо полагать, были именно самостоятельными монументами, стояли независимо от притвора (а не составляли часть самого притвора, служа его подпорами, как полагали Тений, Дистель, Гитцаг, Вопоэ, Пэн, Новакк). По 2 Пар III:15 обе колонны стояли "пред (евр. лифне) домом (храмом)", и самый образ выражения ст. 21 (2 Пар III:17) "поставил" (евр. геким), устойчиво водрузил, - приложимо только к самостоятельной колонне (ср. Лев XXVI:1; Втор XXVII:2, 4 и др. ). Особенно же самостоятельное монументальное значение обеих колонн видно из того, что каждая из них носила нарочитое название: правая - Иахин, левая - Воаз. Названия эти во всяком случае говорят о важном теократическом и национальном значении обеих колонн, но точный смысл их нельзя установить с несомненностью. Xотя оба названия в Ветхом Завете встречаются в качестве собственных имен лиц: первое - как имя нескольких лиц в коленах Симеоновом (Быт XLVI:10; Исх VI:15; Чис XXVI:12) и Левиином (1 Пар IX:9; XXIV:17), а второе в евр. Библии тождественно с именем известного из истории Руфи праотца Давида Вооза (Руфь II:1 сл. ), однако посвящение колонн этим лицам (особенно одному из малоизвестных Иахинов) маловероятно (Таргум к 2 Пар III:17 отождествляет имя левой колонны с именем Вооза). Столь же мало основательно видели в тех названиях имена строителей храма (Гезениус), сыновей Соломона (Эвальд) или же неисторические имена Давида и Соломона (Абарбанель). Напротив, за нарицательное значение обоих названий говорит уже авторитет LXX-ти, которые в 2 Пар III:17 передают евр. Иахин, Боаз нарицательными терминами: katorqwsiV, iscuV, слав. : исправление, крепость. В этом смысле, соединяя оба названия в одно суждение (предположение некоторых ученых, будто оба названия составляли одну целую надпись, библейским текстом, впрочем, не оправдывается), получим такую мысль: "да стоит (храм) непоколебимо, крепостью" или (если гл. кун взять в ф. Гифил): "да утвердит (Иегова - храм) силою Своею" (ср. 3 Цар VIII:13; Ис XIV:24). Являясь непосредственно пред национальным святилищем Израиля, колонны Иахина и Вооза свидетельствовали о наступлении нового, высшего периода в истории ветхозаветной теократии, святилища и народа Божия. Ввиду основания прочного, неподвижного храма Иеговы в Израиле и утверждения политического могущества и глубокого мира среди него, колонны эти являлись как бы национально-религиозным флагом, храмом культа и теократии среди всех народов древности. Этим уже исключается сближение Иахина и Вооза с разного рода языческими монументами: египетскими сфинксами (у Випоэ), финикийскими статуями Геракла и Сатурна (Моверс, Фатке), наконец, с культами Ваала и Астарты (Гипляни). Ср. у проф. А. А. Олесницкого, Ветхозаветный храм, с. 254-288.


  CHAPTER: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
  VERSE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51

  ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РУССКАЯ БИБЛИЯ

  God Rules.NET