Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - 2CHRONICLES 29

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  29:1 Ezekiji je bilo dvadeset i pet godina kad se zakraljio. Kraljevao je dvadeset i devet godina u Jeruzalemu. Materi mu je bilo ime Abija, ki Zaharijina.

  29:2 inio je to je pravo u oima Jahvinim, sasvim kao i njegov otac David.

  29:3 Prve godine prvoga mjeseca svojega kraljevanja otvorio je vrata Doma Jahvina i popravio ih.

  29:4 Onda je pozvao sveenike i levite i, sabravi ih na istoni trg,

  29:5 rekao: "ujte me, leviti! Sada se posvetite i posvetite Dom Jahve, Boga svojih otaca, i uklonite neist iz Svetinje.

  29:6 Nai su se oci iznevjerili i radili to je zlo u oima Jahve, naega Boga. Ostavili su ga i odvratili lice od Jahvina Prebivalita, okrenuvi mu lea.

  29:7 Zatvorili su trijemska vrata i potrnuli svjetiljke; nisu kadili kadom niti su prinosili paljenice u Svetitu Izraelova Boga.

  29:8 Zato se Jahve rasrdio na Judejce i na Jeruzalem te je dopustio da budu zlostavljeni i da budu na uas i ruglo, kako vidite svojim oima.

  29:9 I oevi su nam, eto, pali od maa, a sinovi, keri i ene zato su nam u ropstvu.

  29:10 Sad sam, dakle, namislio u svom srcu sklopiti Savez s Jahvom, Izraelovim Bogom, da bi se odvratio od nas njegov jarosni gnjev.

  29:11 Moja djeco, sad se nemojte lijeniti, jer vas je izabrao Jahve da stojite pred njim, da mu sluite i da mu budete slubenici i da mu kadite."

  29:12 Tada ustadoe leviti: Amasajev sin Mahat i Azarjin sin Joel od Kehatovih sinova; od Merarijevih sinova: Abdijev sin Ki i Jehalelelov sin Azarja; od Geronovaca: Zimin sin Joah i Joahov sin Eden;

  29:13 od Elisafanovih sinova: imri i Jeiel; od Asafovih sinova: Zaharija i Matanija;

  29:14 od Hemanovih sinova: Jehiel i imej; od Jedutunovih sinova: emaja i Uziel.

  29:15 Oni skupie brau, posvetie se i dooe kako je bio zapovjedio kralj po Jahvinim rijeima da oiste Jahvin Dom.

  29:16 Sveenici uoe u Jahvin Dom da ga oiste. Poeli su svu neist to su je nali u Jahvinu Hekalu iznositi u predvorje Jahvina Doma; leviti su je primali iznosei je napolje na potok Kidron.

  29:17 Poeli su posveivati prvoga dana prvoga mjeseca, a osmoga su dana istoga mjeseca uli u Jahvin trijem; posveivali su Jahvin Dom osam dana; esnaestoga su dana prvoga mjeseca zavrili.

  29:18 Onda su uli kralju Ezekiji i rekli: "Oistili smo sav Jahvin Dom: rtvenik za paljenice sa svim njegovim priborom, stol za prinesene kruhove sa svim njegovim priborom,

  29:19 a sve posue koje bijae zabacio kralj Ahaz za svojega kraljevanja i nevjere opet smo obnovili i posvetili; eno ga pred Jahvinim rtvenikom."

  29:20 Tada kralj Ezekija porani, skupi gradske knezove i ode u Jahvin Dom.

  29:21 Dovedoe sedam mladih junaca, sedam ovnova, sedam jaganjaca, sedam jaraca za okajnicu, za kraljevstvo i za Svetite i za Judu; on zapovjedi Aronovim sinovima sveenicima da ih prinesu za paljenicu na Jahvinu rtveniku.

  29:22 Zaklavi goveda, sveenici uzee krv i pokropie rtvenik; zaklae ovnove i krvlju pokropie rtvenik, zaklae jaganjce i krvlju pokropie rtvenik.

  29:23 Dovedoe jarce za okajnicu pred kralja i pred zbor te metnue ruke na njih.

  29:24 Onda ih zaklae sveenici i prinesoe kao okajnicu njihovu krv na rtveniku da izvre obred pomirenja za sav Izrael, jer kralj bijae zapovjedio da se prinese paljenica i okajnica za sav Izrael.

  29:25 Postavio je u Jahvinu Domu levite s cimbalima, harfama i citrama, kako bijae zapovjedio David, kraljev vidjelac Gad i prorok Natan, jer je od Jahve dolazila zapovijed po njegovim prorocima.

  29:26 Tako su leviti stajali s Davidovim glazbalima, a sveenici s trubama.

  29:27 Tada Ezekija zapovjedi da prinesu paljenice na rtveniku. Kad se stala prinositi paljenica, poela je Jahvina pjesma uz trube i uz glazbala izraelskoga kralja Davida.

  29:28 Sav se zbor klanjao, pjevai pjevali, a trubai trubili, i to sve dok se nije svrila paljenica.

  29:29 Kad se svrilo prinoenje paljenice, kralj i svi koji bijahu s njim pobono padoe na koljena i poklonie se.

  29:30 Onda su kralj i knezovi zapovjedili levitima da hvale Jahvu rijeima Davida i vidioca Asafa; oni su poeli hvaliti s najveim veseljem i, pavi niice, poklonili se.

  29:31 Tada Ezekija progovori: "Sada ste posvetili ruke Jahvi; pristupite i donesite klanice i zahvalnice u Dom Jahvin." Sav je zbor donio klanice i zahvalnice. Tko je god bio spremna srca, prinio je paljenice.

  29:32 Paljenica to ih je donio zbor bijae na broj: sedamdeset goveda, sto ovnova, dvjesta jaganjaca, sve za paljenice Jahvi.

  29:33 Ostalih posveenih darova bilo je est stotina goveda i tri tisue grla sitne stoke.

  29:34 Ali je sveenika bilo premalo, tako da nisu mogli oderati svih paljenica; zato su im pomagala braa leviti, dok se nije svrio posao i dok se nisu posvetili drugi sveenici, jer su leviti bili gorljiviji srcem da se posvete nego sveenici.

  29:35 Bilo je i mnogo paljenica s pretilinom od priesnica i s ljevanicama na paljenice. Tako se opet obnovila sluba u Jahvinu Domu.

  29:36 I Ezekija se veselio, i sav narod s njime, to je Bog spremio narodu, jer se sve to iznenada dogodilo.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .