Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - JOSHUA 24

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  24:1 Joua potom sabra sva plemena Izraelova u ekem; i sazva starjeine Izraelove, glavare, suce i upravitelje njihove i oni stadoe pred Bogom.

  24:2 Tada ree Joua svemu narodu: "Ovako veli Jahve, Bog Izraelov: 'Neko su oci vai, Terah, otac Abrahamov i Nahorov, ivjeli s onu stranu Rijeke i sluili drugim bogovima.

  24:3 Ali sam ja uzeo oca vaega Abrahama s one strane Rijeke i proveo ga kroza svu zemlju kanaansku, umnoio mu potomstvo i dao mu Izaka.

  24:4 Izaku dadoh Jakova i Ezava. Ezavu sam dao goru Seir u posjed. Jakov i sinovi njegovi otili su u Egipat.

  24:5 Tada sam poslao Mojsija i Arona i udario sam Egipat kaznama koje sam uinio u njemu i tada sam vas izveo.

  24:6 Izveo sam oce vae iz Egipta i stigli su na more; Egipani su progonili vae oce bojnim kolima i konjanicima sve do Mora crvenoga.

  24:7 Zavapili su tada Jahvi i on je razvukao gustu maglu izmeu njih i Egipana i naveo ih u more koje ih je prekrilo. Vidjeli ste svojim oima to sam uinio Egipanima; zatim ste ostali dugo vremena u pustinji.

  24:8 Nato sam vas uveo u zemlju Amorejaca, koji ive s onu stranu Jordana. Zaratie s vama i ja ih dadoh u vae ruke; uzeli ste u batinu zemlju njihovu jer sam ih ja ispred vas unitio.

  24:9 Tada se digao moapski kralj Balak, sin Siporov, da ratuje s Izraelom i on pozva Bileama, sina Beorova, da vas prokune.

  24:10 Ali ja ne htjedoh posluati Bileama: morade vas on i blagosloviti, i spasih vas iz njegove ruke.

  24:11 Onda ste preli preko Jordana i doli u Jerihon, ali su glavari Jerihona poveli rat protiv vas - kao i Amorejci, Periani, Kanaanci, Hetiti, Girgaani, Hivijci i Jebusejci - ali sam ih ja predao u vae ruke.

  24:12 Pred vama sam poslao strljene koji su ispred vas tjerali dva kralja amorejska: nema to zahvaliti svome mau ni svome luku.

  24:13 Dao sam vam zemlju za koju se niste trudili i gradove koje niste gradili i u njima se nastaniste; i vinograde vam dadoh i maslinike koje niste sadili, a danas vas hrane.'

  24:14 I zato se sada bojte Jahve i sluite mu savreno i vjerno! Uklonite bogove kojima su sluili oci vai s onu stranu Rijeke i u Egiptu i sluite Jahvi!

  24:15 Meutim, ako vam se ne svia sluiti Jahvi, onda danas izaberite kome ete sluiti: moda bogovima kojima su sluili vai oci s onu stranu Rijeke ili bogovima Amorejaca u ijoj zemlji sada prebivate. Ja i moj dom sluit emo Jahvi."

  24:16 Narod odgovori: "Daleko neka je od nas da ostavimo Jahvu a sluimo drugim bogovima.

  24:17 Jahve, Bog na, izveo je nas i nae oce iz Egipta, iz doma robovanja, i on je pred naim oima uinio velika udesa i uvao nas cijelim putem kojim smo ili i meu svim narodima kroz koje smo prolazili.

  24:18 Jo vie: Jahve je ispred nas protjerao sve narode i Amorejce, koji su ivjeli u ovoj zemlji. I mi emo sluiti Jahvi jer je on Bog na."

  24:19 Tada ree Joua narodu: "Vi ne moete sluiti Jahvi, jer je on Bog sveti, Bog ljubomorni, koji ne moe podnijeti vaih prijestupa ni vaih grijeha.

  24:20 Ako ostavite Jahvu da biste sluili tuim bogovima, okrenut e se protiv vas i unitit e vas, poto vam je bio dobro inio."

  24:21 A narod odgovori Joui: "Ne, mi emo sluiti Jahvi!"

  24:22 Na to e Joua narodu: "Sami ste protiv sebe svjedoci da ste izabrali Jahvu da mu sluite." Odgovorie mu: "Svjedoci smo."

  24:23 "Maknite, dakle, tue bogove koji su meu vama i priklonite svoja srca Jahvi, Bogu Izraelovu."

  24:24 Odgovori narod Joui: "Sluit emo Jahvi, Bogu svojemu, i glas emo njegov sluati."

  24:25 Tako sklopi Joua toga dana Savez s narodom i utvrdi mu uredbu i zakon. Bilo je to u ekemu.

  24:26 Joua upisa te rijei u Knjigu zakona Bojega. Zatim uze velik kamen i stavi ga ondje pod hrast koji bijae u svetitu Jahvinu.

  24:27 Zatim ree Joua svemu narodu: "Gle, ovaj kamen neka nam bude svjedokom jer je uo rijei to ih je govorio Jahve; on e biti svjedok da ne zatajite Boga svoga."

  24:28 Tada Joua otpusti narod, svakoga na njegovu batinu.

  24:29 Poslije ovih dogaaja umrije Joua, sin Nunov, sluga Jahvin, u dobi od sto deset godina.

  24:30 Sahranie ga u kraju to ga je batinio u Timnat Serahu, u Efrajimovoj gori, sjeverno od gore Gaaa.

  24:31 Izrael je sluio Jahvi svega vijeka Jouina i svega vijeka starjeina koje su Jouu nadivjele i vidjele sva djela to ih je Jahve uinio Izraelu.

  24:32 Kosti Josipove, koje su sinovi Izraelovi sa sobom donijeli iz Egipta, pokopali su u ekemu, na zemljitu koje Jakov bijae kupio od sinova Hamora, oca ekemova, za stotinu srebrnjaka i koje je pripalo u batinu sinova Josipovih.

  24:33 Umrije i Eleazar, sin Aronov, i pokopae ga u Gibei, koja je pripadala njegovu sinu Pinhasu a nalazila se u Efrajimovoj gori.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .