Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 7

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - DAVIS   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  7:1 Tedy vstav rno Jerobl, (jen jest Gedeon), i vecken lid, kter byl s nm, poloili se pi studnici Charod, vojska pak Madianskch byla jim na plnoci ped vrchem More v dol.

  7:2 I ekl Hospodin Gedeonovi: Pli mnoho jest lidu s tebou, proto nedm Madianskch v ruce jejich, aby se nechlubil Izrael proti mn, ka: Ruka m spomohla mi.

  7:3 A proto provolej hned, a sly lid, a ekni: Kdo jest straliv a lekav, navra se zase, a odejdi rno pry k hoe Gald. I navrtilo se z lidu dvamectma tisc, a deset tisc zstalo.

  7:4 ekl opt Hospodin Gedeonovi: Jet jest mnoho lidu; ka jim sstoupiti k vodm, a tam jej tob zkusm. I bude, e o komkoli eknu: Tento pjde s tebou, ten a s tebou jde, a o komkoli eknu tob: Tento nepjde s tebou, ten a nechod.

  7:5 I kzal sstoupiti lidu k vodm, a ekl Hospodin k Gedeonovi: Kadho, kdo chlemtati bude jazykem svm z vody, jako chlemce pes, postav obzvltn, tolik kadho, kdo se pisehne na kolena sv ku pit.

  7:6 I byl poet tch, kte chlemtali, rukama svma k stm svm vodu nosce, ti sta mu, ostatek pak veho lidu sehnuli se na kolena sv ku pit vody.

  7:7 I ekl Hospodin Gedeonovi: Ve tech stech mu, kte chlemtali, vysvobodm vs, a vydm Madiansk v ruku tvou, ale ostatek veho lidu nech se vrt, jeden kad k mstu svmu.

  7:8 A proto nabral ten lid v ruce sv potravy a trouby sv; jin pak mue Izraelsk vecky propustil, jednoho kadho do stan jejich, toliko ti sta tch mu zanechal pi sob. Vojska pak Madianskch leela pod nm v dol.

  7:9 I stalo se, e noci t ekl jemu Hospodin: Vstana, sstup k vojsku, nebo dal jsem je v ruku tvou.

  7:10 Pakli nesm sjti sm, sejdi s Prou sluebnkem svm do vojska,

  7:11 A usly, co mluviti budou; i posiln se z toho ruce tv, tak e smle pjde proti vojsku tomu. Sstoupil tedy on a Pra sluebnk jeho k kraji odnc, kte byli v vojt.

  7:12 Madian pak a Amalech i vecken lid vchodn leeli v dol, jako kobylky u velikm mnostv, ani velbloud jejich potu nebylo, jako psek, kter jest na behu moskm v nesslnm mnostv.

  7:13 A kdy piel Gedeon, aj, jeden vypravoval blinmu svmu sen, a ekl: Hle, zdlo mi se, e pecen chleba jemennho valil se do vojska Madianskho, a pivaliv se na kad stan, udeil na nj, a padl, a podvrtil jej svrchu, a tak leel kad stan.

  7:14 Jemuto odpovdaje blin jeho, ekl: Nen to nic jinho, jedin me Gedeona syna Joasova, mue Izraelskho; dal jest Bh v ruku jeho Madiansk i vecka tato vojska.

  7:15 Stalo se pak, e kdy uslyel Gedeon vypravovn snu i vyloen jeho, poklonil se Bohu, a vrtiv se k vojsku Izraelskmu, ekl: Vstate, nebo dal Hospodin v ruku vai vojska Madiansk.

  7:16 Rozdlil tedy ti sta mu na ti houfy, a dal trouby v ruku kadmu z nich a bn przdn, a v prostedku tch bn byly pochodn.

  7:17 I ekl jim: Jak na mn uzte, tak uinte; nebo hle, j vejdu na kraj vojska, a jak j tehd budu dlati, tak udlte.

  7:18 Nebo troubiti budu j v troubu i vickni, jen se mnou budou, tehdy vy tak troubiti budete v trouby vkol veho vojska, a eknete: Me Hospodinv a Gedeonv.

  7:19 Vel tedy Gedeon a sto mu, kte s nm byli, na kraj vojska pi zatku bdn prostednho, jen e byli promnili str; i troubili v trouby, a roztskali bn, kter mli v rukou svch.

  7:20 Tedy ti ti houfov troubili v trouby, rozstskave bn, a dreli v ruce sv lev pochodn, v prav pak ruce sv trouby, aby troubili, i kieli: Me Hospodinv a Gedeonv.

  7:21 A postavili se kad na mst svm vkol leen; i zdena jsou vecka vojska, a kice, utkali.

  7:22 Kdy pak troubilo v trouby tch ti sta mu, obrtil Hospodin me jednoho proti druhmu, a to po vem leen. Utkalo tedy vojsko a k Betseta do Zererat, a a ku pomez Abelmehula u Tebat.

  7:23 Shromdive se pak mui Izraelt z Neftalm a z Asser a ze veho pokolen Manassesova, honili Madiansk.

  7:24 I rozeslal Gedeon posly na vecky hory Efraimsk, ka: Vyjdte v cestu Madianskm, a zastupte jim vody a k Betabae a Jordnu. Tedy shromdive se vickni mui Efraim, zastoupili vody a k Betabae a Jordnu.

  7:25 A chytili dv knat Madianskch, Gorba a Zba. I zabili Gorba na skle Gorb a Zba zabili v lisu Zb, a honili Madiansk, hlavu pak Gorbovu a Zbovu pinesli k Gedeonovi za Jordn.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .