Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - 1 Ęîđčíô˙íŕě 15

  ĎĐĹÄŰÄÓŮŔß ĂËŔÂŔ - ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - FONTS - ĎÎĚÎŮÜ


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB

  HELPS: ĐÓŃ - UKR - BULG - POL - ROM - ĐÓŃ-82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - ĐÓŃ-DARBY - ĐÓŃ-GEN - ĐÓŃ-LOP - ĐÓŃ-MAC - ĐÓŃ-SIR - ĐÓŃ-TSK

  15:1 Připomínám vám, bratři, evangelium, které jsem vám kázal, které jste přijali a v němž stojíte,

  15:2 skrze něž také docházíte spasení (pokud se držíte slova, které jsem vám kázal - jinak byste uvěřili nadarmo).

  15:3 Předal jsem vám totiž především to, co jsem také přijal: že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem

  15:4 a že byl pohřben a třetího dne byl vzkříšen podle Písem

  15:5 a že se ukázal Kéfovi a potom dvanácti.

  15:6 Poté se ukázal více než pěti stům bratrů najednou, z nichž většina dosud žije a někteří zesnuli.

  15:7 Pak se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům

  15:8 a naposledy ze všech se jako nedochůdčeti ukázal i mně.

  15:9 Já jsem přece nejmenší z apoštolů; [ani] nejsem hoden být apoštolem nazýván, protože jsem pronásledoval Boží církev.

  15:10 Boží milostí však jsem to, co jsem, a jeho milost ke mně nebyla marná, ale pracoval jsem více než oni všichni; avšak ne já, ale Boží milost, která [je] se mnou.

  15:11 Já i oni tedy takto kážeme a takto jste uvěřili.

  15:12 Když se tedy o Kristu káže, že je vzkříšen z mrtvých, jak mohou někteří mezi vámi říkat, že není zmrtvýchvstání?

  15:13 Jestliže není zmrtvýchvstání, pak není vzkříšen ani Kristus!

  15:14 A jestliže Kristus není vzkříšen, pak [je] naše kázání marné; marná [je] i vaše víra!

  15:15 [My] jsme pak navíc shledáni [jako] falešní Boží svědkové, protože jsme vydali o Bohu svědectví, že vzkřísil Krista, jehož nevzkřísil - pokud totiž mrtví nejsou kříšeni.

  15:16 Vždyť jestliže mrtví nejsou kříšeni, pak nebyl vzkříšen ani Kristus!

  15:17 A jestliže Kristus nebyl vzkříšen, vaše víra je marná - ještě jste ve svých hříších.

  15:18 Pak tedy i ti, kteří zesnuli v Kristu, zahynuli.

  15:19 Jestliže pak máme v Kristu naději pouze v tomto životě, jsme nejpolitováníhodnější ze všech lidí.

  15:20 Nyní je však Kristus vzkříšen; stal se prvotinou těch, kdo zesnuli.

  15:21 Poněvadž totiž skrze člověka [přišla] smrt, [přišlo] skrze člověka také zmrtvýchvstání.

  15:22 Neboť tak jako v Adamovi všichni umírají, tak také v Kristu budou všichni obživeni.

  15:23 Každý však ve svém pořadí: [jako] prvotina Kristus, při jeho příchodu pak ti, kteří jsou Kristovi.

  15:24 Potom [bude] konec, až [Kristus] předá království Bohu a Otci, až zruší každou vládu i každou vrchnost a moc.

  15:25 On totiž musí kralovat, dokud nepoloží všechny nepřátele pod jeho nohy.

  15:26 Poslední nepřítel, [který] bude zničen, [je] smrt.

  15:27 Vždyť "všechno poddal pod jeho nohy." Když však říká, že je [mu] všechno poddáno, je zřejmé, že [je to] kromě Toho, který mu to všechno poddal.

  15:28 A až mu bude všechno poddáno, pak se i sám Syn poddá Tomu, který mu všechno poddal, aby Bůh byl všechno ve všem.

  15:29 Co potom budou dělat ti, kteří se nechávají křtít za mrtvé? Jestliže mrtví vůbec nejsou kříšeni, proč se tedy křtí za mrtvé?

  15:30 Proč i my každou hodinu podstupujeme nebezpečí?

  15:31 Při chloubě, kterou mám ve vás v Kristu Ježíši, našem Pánu, prohlašuji, že denně umírám.

  15:32 Jestliže jsem v Efezu bojoval se šelmami podle člověka, co mi [to] prospěje, jestliže mrtví nevstávají? "Jezme a pijme, neboť zítra zemřeme!"

  15:33 Nemylte se: "Špatné vztahy kazí dobré mravy."

  15:34 Opravdově procitněte a nehřešte. Někteří totiž neznají Boha - říkám [to] k vašemu zahanbení.

  15:35 Někdo ale řekne: "Jak budou mrtví vzkříšeni? A v jakém přijdou těle?"

  15:36 ["] nemoudrý! To, co ty rozsíváš, nebude obživeno, pokud [to] nezemře.

  15:37 A co rozsíváš? Ne to tělo, které povstane, ale holé zrno - možná [zrno] pšenice nebo nějaké jiné.

  15:38 Bůh mu však dává tělo, jak [sám] chtěl, totiž každému z těch semen jeho vlastní tělo.

  15:39 Každé tělo není stejné, ale jiné [je] tělo lidské, jiné tělo zvířecí, jiné zase rybí a jiné ptačí.

  15:40 [Jsou] také těla nebeská a těla pozemská; ale jiná [je] sláva nebeských a jiná pozemských.

  15:41 Jiná [je] sláva slunce, jiná sláva měsíce a jiná sláva hvězd, neboť hvězda od hvězdy se liší ve slávě.

  15:42 A tak [je to] také se zmrtvýchvstáním. Rozsívá se v pomíjivosti, křísí se v nepomíjivosti.

  15:43 Rozsívá se v hanbě, křísí se ve slávě; rozsívá se ve slabosti, křísí se v moci.

  15:44 Rozsívá se tělo tělesné, křísí se tělo duchovní. Je tělesné tělo, je i tělo duchovní.

  15:45 (Tak je [to] i napsáno: "První člověk, Adam, se stal živou duší." Poslední Adam [se stal] obživujícím duchem.)

  15:46 Nejdříve však není to duchovní, ale to tělesné, a potom to duchovní.

  15:47 První člověk [byl] ze země, z prachu, druhý člověk [je sám] Pán z nebe.

  15:48 Jaký [byl] ten z prachu, takoví [jsou] i ti, kdo jsou z prachu; a jaký ten nebeský, takoví i nebeští.

  15:49 A jako jsme nesli obraz toho, který [byl] z prachu, tak poneseme i obraz toho nebeského.

  15:50 Říkám vám, bratři, toto: tělo a krev nemohou být dědici Božího království a pomíjivost nezdědí nepomíjivost.

  15:51 Hle, říkám vám tajemství: ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni -

  15:52 naráz, v okamžiku, za [zvuku] poslední polnice. Neboť zatroubí a mrtví budou vzkříšeni [jako] nesmrtelní a my budeme proměněni.

  15:53 Toto pomíjivé totiž musí obléci nepomíjivost a toto smrtelné [musí] obléci nesmrtelnost.

  15:54 A když toto pomíjivé oblékne nepomíjivost a toto smrtelné oblékne nesmrtelnost, tehdy se uskuteční to slovo, které bylo napsáno: "Smrt byla pohlcena ve vítězství."

  15:55 "Kde [je], [ó] smrti, tvůj osten? Kde [je], [ó] peklo, tvé vítězství?"

  15:56 Ostnem smrti [je] pak hřích a mocí hříchu Zákon.

  15:57 Ale díky Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista!

  15:58 Proto, moji milovaní bratři, buďte pevní a nepohnutelní, stále se rozhojňujte v Pánově díle a vězte, že vaše práce není v Pánu marná.

  ŃËĹÄÓŢŮŔß ĂËŔÂŔ - ČÍÄĹĘŃ ÁČÁËČČ Č ĎÎČŃĘ

  God Rules.NET
  Čůčňĺ 100 + îáúĺěű ęíčă â îäíî âđĺě˙. Đóńńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Óęđŕčíńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę Áîëăŕđńęŕ˙ Áčáëč˙ Ďîčńę